Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Δια την μαθητιώσαν νεολαίαν Παρακλητικός Κανών είς την Παναγίαν

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
διά την μαθητιώσαν νεολαίαν

 Θερμές ευχαριστίες στον Ιεροδιδάσκαλο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Αλεντά, Αρχιερατικό επίτροπο Πολιχνίτου, διά την ηλεκτρονική καταγραφή.
Ο Ιερεύς
Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε· νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Ο Αναγνώστης·  Αμήν.  Ψαλμός ρμβ' (142).
Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αλήθεια Σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη Σου. Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά του δούλου Σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον Σου πας ζων. Ότι εν πάσι τοις έργοις Σου, εν ποιήμασι των χειρών Σου εμελέτων. Διεπέτασα προς Σε τας χείρας μου· η ψυχή μου ως γη άνυδρός Σοι. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν Σου απ’ εμού, και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωΐ το ελεός Σου, ότι επί Σοι ήλπισα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς Σε κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά Σου, άτι Συ ει ο Θεός μου. Το Πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγή­σει με εν γη ευθεία ένεκεν του ονόματος Σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τή δικαιοσύνη Σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου· και εν τω ελέει Σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος Σου ειμί.
Και ευθύς ψάλλομεν
Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν ευλογημέ­νος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχ. α'. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, και επικαλείσθε το όνομα το άγιον αυτού.
Θεός Κύριος, καί έπέφανεν ήμιν...
Στίχ. β'. Πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με, και τω ονόματι Κυρίου ημυνάμην αυτούς.
Θεός Κύριος, και έπέφανεν ημίν...
Στίχ. γ'. Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.
Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν...
Είτα τα παρόντα τροπάρια.
Ήχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ
Ως τετοκυία τον Θεόν των απάντων, ταις μητρικαίς Σου προς αυτόν ικεσίαις, Θεογεννήτορ Κόρη Αειπάρθενε, χάριν επουράνιον, φωτισμόν και ειρήνην, σύνεσιν και φρόνησιν, συμπαθώς αεί δίδου, τη νεολαία τη πανευλαβώς, την σην αιτούση, ταχείαν αντίληψιν.
Δόξα Πατρί καί Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. (όμοιον)
Των ευλαβώς μαθητιώντων Παρθένε, τας διανοίας και τον νουν και καρδίαν, προς την παιδείαν πτέρωσον την κρείττονα, τούτους αποτρέπουσα, εννοιών των ματαίων, ως αν μαθητεύσωσι, εν σπουδή και αγάπη, και του Σωτήρος δούλοι εκλεκτοί αναφανώσι, σοφίας τοις δόγμασι.

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

АКАТИСТ НА БОЖИЯТА МАЙКА В ЧЕСТ НА НЕЙНАТА ИКОНА “ХОДАТАЙКА ЗА ГРЕШНИТЕ”

Кондак 1
На Тебе, Избрана от Всевишния Ходатайко за грешните, прекланяща към милосърдие Своя Син, за да спаси онези, които създаде с ръката Си, принасяме благодарствено пение, Майко Дево и Владичице, за явяването на Твоята дивна и чудотворна икона. А Ти, като имаш дръзновение пред Господа, побързай да ни избавиш от всякакви беди и да извършиш нашето вечно спасение, та възпявайки Те, да зовем:
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Икос 1
Ангелските ликове благоговейно Ти служат и всички светии с непрестанни гласове Те облажават, Богородице Дево, като родила Царя на Ангелите, Христа нашия Бог. А ние, дръзвайки да им подражаваме, и недоумявайки как да Те възхвалим достойно, смиреномъдрено Ти зовем, Чиста, с архангелския глас:
Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе; радвай се, Преблагословена между жените, Всенепорочна Дево.
Радвай се, Дъщеря на Небесния Отец; радвай се, Майко на Предвечния Син.
Радвай се, жилище на Дух Светий; радвай се, непрестанно удивление на Ангели и човеци.
Радвай се, по-честна от Херувимите; радвай се, несравнено по-славна от Серафимите.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 2
Премилосърдната Божия Майка, виждайки нашето скръбно земно житие, нашите немощи и болести, благоволи да ни даде за благословение и утешение, за радост и спасение, и защита от всякакви беди и напасти Своята света икона, наречена от Нея “Ходатайка за грешните”, та, принасяйки Й радостни песни пред нея, винаги да пеем радостно на Бога: Алилуия.

Икос 2
Откривайки небесния промисъл, Богородице Дево, Ти си благоволила да прославиш с много чудеса Твоята икона, наречена “Ходатайка за грешните”, та всички, знаейки Твоето благоволение към нея, в песни да Ти зоват:
Радвай се, Милосърдна наша Майко в Христа; радвай се, неизчерпаема Съкровищнице на Божествена благодат.
Радвай се, защото чрез Тебе снизхожда към нас Божието благоволение; радвай се, защото чрез Тебе имаме по-голямо дръзновение пред Бога.
Радвай се, приемаща молитвите на всички християни; радвай се, не отхвърляща моленията и на най-отчаяните грешници.
Радвай се, защото на Твоето застъпничество се уповаваме да се спасим; радвай се, защото по Твоите молитви се надяваме да получим Небесното Царство.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 3
Благодатна сила осенява всички, Преблагословена Майко Божия, с вяра прибягващи към Тебе, като Ходатайка за грешните, и покланящи се на Твоята света икона: защото на Тебе Едничка се даде дар бързо да изпълняваш всяко благо моление и да милуваш и спасяваш грешните, и наистина само Ти, щом пожелаеш, можеш да помогнеш на всички, които пеят на Бога: Алилуия.

Икос 3
Имайки всеблаг, майчински промисъл за всички, Ти, Всеблага Майко Божия, призоваваш към спасение и най-отчаяните грешници и казваш: “Аз съм Ходатайка за грешните пред Моя Син и Бог, Който Ми обеща винаги да Ме слуша, та принасящите Ми радостни песни вечно да се радват чрез Мене”. Затова ние, грешните, като на наша Ходатайка, радостно Ти зовем:
Радвай се, усърдна Застъпнице, дарувана ни от Бога; радвай се, наша Благодатна Пътеводителко към Небесното Отечество.
Радвай се, избавяща ни от рова на погибелта; радвай се, приемаща безпомощните на Своите всесилни ръце.
Радвай се, прогонваща непрестанното униние; радвай се, издигаща падналите по благодат.
Радвай се, защото даряваш слово на премъдрост на просещите; радвай се, защото правиш разумни и неразумните.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 4
Изкушавана от помисли на съмнение, една жена не искаше да повярва на чудесата, ставащи от Твоята икона “Ходатайка за грешните”, но внезапно бе поразена от смъртоносна язва и позна Твоята всемогъща сила, Владичице, и благодатта на Твоята чудотворна икона; разкая се и слъзно Те молеше да ѝ простиш неверието, и, изцелена по Твоето милосърдие, винаги пееше благодарствена песен за Тебе на Бога: Алилуия.

Икос 4
Господ слуша Твоите молитви за нас на Небесата и изпълнява Твоите молби, Царице Небесна, а ние, грешните, като наша всеблага Скоропослушница и Ходатайка, просим и Те молим: Владичице, скоро чуй нашите моления и обърни на радост всички наши печали и изпълни молбите на всички, които Ти се молят, та винаги да Ти пеем радостно:
Радвай се, принасяща на Твоя Син моленията на верните; радвай се, защото и Сама винаги се молиш за нас пред престола на Твоя Син.
Радвай се, Ходатайко за грешните; радвай се, Търсеща погиналите.
Радвай се, даряваща неочаквана радост на верните; радвай се, защото скоро изпълняваш и нашите моления.
Радвай се, Милостива, Която винаги ни милуваш; радвай се, защото добре устройваш нашия живот.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 5
Като лъчезарна звезда, озаряваща целия свят, Ти си ни дала Твоята честна икона, Владичице на света, наречена “Ходатайка за грешните”, която, като гледаме, се покланяме на Самата Тебе, истинна Божия Майко и Дево, и казваме: Владичице, приеми молитвите на Твоите раби и ни избави от всякакви нужди и печали, които Те възхваляваме и пеем на Бога: Алилуия.

Икос 5
Един благоговеен мъж се преизпълни с голям страх, когато в нощта на Светлото Христово Възкресение видя Твоята икона, Всеблага Ходатайко, блестяща с Небесна светлина, източваща миро като дъждовни капки и изпускаща мълниевидни искри, и в това знамение позна Твоята милост към човеците, и със сълзи на умиление и благодарение радостно Ти пееше, Преблагословена Майко Божия:
Радвай се, неопалимо държала Божествения Огън, изгарящ нашите грехове; радвай се, носила непристъпната Светлина, просвещаваща нашите души.
Радвай се, издигаща Своите ръце към Бога в молитва за нас; радвай се, отваряща вратите на Небесното Царство и за нас, грешните.
Радвай се, защото като мълния разсичаш тъмата на нашите грехове; радвай се, смекчаваща сърцата ни като благовонно миро.
Радвай се, навсякъде източваща извор на чудеса; радвай се, развеселяваща всички с Твоята икона.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

 Кондак 6
Целият християнски свят проповядва Твоите милости и чудеса, Препрославена Майко на Господа, и светло се украсява с много Твои чудотворни икони, сред които Твоята икона, наречена “Ходатайка за грешните”, пресветло сияе като пълна луна с лъчите на Твоята милост и с чудеса, и просвещава и освещава нашите души със светлината на Божията благодат, подтиквайки ни хвалебно да зовем към Бога: Алилуия.

Икос 6
Една нощ изгря небесна светлина в Николо-Хамовническия храм, когато той прие Твоята чудотворна икона, Ходатайко за грешните. Тогава светилниците и кандилата в храма се запалиха от невидима сила, свещта, горяща като при служение, бе носена от някого около престола. Хората, които стояха вън от храма и видяха всичко това, се удивляваха, славейки Тебе, Майко Божия, и Твоя Син. А ние, спомняйки си това дивно видение, с умиление Ти възгласяме:
Радвай се, претворяваща в радост нашите скърби; радвай се, развеселяваща безнадеждните с несъмнена надежда.
Радвай се, Свещ, вечно светеща пред Божия престол; радвай се, кандило, горящо с Божествен елей.
Радвай се, лъчезарна светлина, показваща ни пътя на живота; радвай се, одушевен Храм, освещаващ всички нас.
Радвай се, даряваща непосрамен живот на уповаващите се на Тебе; радвай се, и след смъртта неотстъпно ходатайстваща за тях пред Бога.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 7
Като искаше да яви бездната на Своето Човеколюбие и щедрости, Дълготърпеливият Господ Те избра, Пресвета Дево, за Своя Майка, и Те показа като непресъхващ извор на Своите щедрости, та който е достоен за осъждане според праведния Божи съд, по Твоето ходатайство, като Ходатайка за грешните, да бъде запазен и да възглася: Алилуия.

Икос 7
Дивни дела си ни показал, Господи, в Твоята Пречиста Майка, и си ни дарил Нейната дивна икона, просвещаваща хората по-светло от слънчевите лъчи, които, виждайки Самата Тебе, Богородице, със сърдечна вяра и любов, като на Божия Майка и Дева, Ти зоват:
Радвай се, купел, в която се потопяват всички наши скърби; радвай се, чаша, чрез която всички приемаме радост и спасение.
Радвай се, Живоносен Източник, оживотворяващ всички нас; радвай се, неувяхващ Цвят, даряващ ни благоухание.
Радвай се, услаждане на нашите скърби; радвай се, утоляване на нашите печали.
Радвай се, изцеление на нашите болести; радвай се, бързо избавление от беди.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 8
Странници и пришълци сме на земята и, по думите на Апостола, тук нямаме постоянен град. И към кого да прибегнем, Владичице, в скърбите на нашия живот, ако не към Тебе, Всеблага Ходатайко за нас, грешните! Не ни отхвърляй, Майко Божия, и не ни казвай: “Не ви познавам заради греховете ви!”, но ни помилуй, сиротните и безпомощни, и ни приеми във вечните жилища, наша Покровителко, та радостно да пеем в слава на Небесния Цар на славата Христа: Алилуия.

Икос 8
Всички верни се утешават, гледайки към Твоята света икона, Владичице, Ходатайко за грешните, на която Те виждаме да държиш на Своята ръка Предвечния Младенец, нашия Господ Иисус Христос, на Когото, покланяйки се като на наш Творец и Бог, на Тебе, истинна Богородице, умилено възгласяме: Владичице, помогни ни, като се смилиш над нас, побързай, защото погиваме от множество съгрешения, не връщай празни Твоите раби, които Ти зоват:
Радвай се, Хранителко на гладните; радвай се, одеждо на голите.
Радвай се, Защитнице за вдовиците; радвай се, Покровителко на сираците.
Радвай се, Застъпнице за обижданите и гонените; радвай се, бърза Избавителко на страдащите и пленените.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 9
Цялото ангелско естество Ти принася похвални песнопения, Майко Божия и Ходатайко за всички, които припадат пред Тебе и просят Твоята помощ и утешение, защото с Твоето силно ходатайство развеселяваш праведните, застъпваш се за грешните, избавяш от печал, утоляваш скърбите и се молиш за всички, които с вяра зоват за Теб на Бога: Алилуия.

Икос 9
Езикът на витиите недоумява как да Те възхвали достойно, изумяват се и небесните умове как да Те възпяват, Богородице: но Ти, като Блага, приеми вярата, защото знаеш нашата Божествена любов: Ти си Застъпница за християните, които Ти зоват:
Радвай се, просветила цялата земя със сиянието на Твоята пречиста душа; радвай се, развеселила небесата с чистотата на Твоето тяло.
Радвай се, осиновила всички нас при Кръста на Твоя Син; радвай се, защото винаги ни явяваш Своята Майчина любов.
Радвай се, всесилна Подателко на всички духовни и телесни дарове; радвай се, усърдна наша Ходатайко за всички временни и вечни блага.
Радвай се, отваряща вратите на Небесното Царство за верните; радвай се, защото и на земята изпълваш сърцата ни с радост и веселие.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 10
Като искаше да спаси човешкия род от вечните мъки и непрестанните скърби, Човеколюбецът Господ дари Тебе, Своята Майка, за помощ на земните, като каза: “Синове човешки, нека Моята Майка ви бъде покров и прибежище, утешение на печалните, радост на скърбящите, Застъпница за обидените, помощ за намиращите се в беда, Изцелителка на болните, Ходатайка за грешните, за да издигне от бездната на греха всички, които зоват: Алилуия”.

Икос 10
“Царю Небесни, Сине и Боже Мой - така се моли винаги за нас Небесната Царица, - приеми всеки човек, който Те слави и призовава Твоето свято Име, и всички, които Ме прославят заради Твоето име, и не ги отхвърляй от Твоето лице, но благоволи към тях, приеми от тях всяка блага молба и ги избави от всякакви беди”. А ние, грешните, надявайки се на Твоите Майчини молитви, Ти зовем:
Радвай се, наша топла Молитвенице пред Бога; радвай се, защото Твоята молитва винаги има голяма сила пред Него.
Радвай се, защото по Твоите молитви правиш благоприятни и нашите бедни моления; радвай се, защото допълваш и нашето недостойнство с Твоето застъпничество.
Радвай се, непосрамваща Ходатайко за каещите се грешници; радвай се, Застъпнице за всички православни християни.
Радвай се, изцеление от всички наши болести; радвай се, защото разпръсваш облака на нашите страсти и изкушения.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 11
Приеми всеумилено пение от нас, наша Небесна Ходатайко, и скоро чуй молитвата, която Ти принасяме, Богородице Дево: защото към Тебе прибягваме в напасти, скърби и печали, и пред Тебе проливаме сълзи в нашите беди, и Те молим: Владичице, утоли нашите скърби и приеми молитвите на Твоите раби, които Ти пеят: Алилуия.

Икос 11
Със светли лъчи на чудеса и знамения непомръкващо сияе Твоята икона, Богородице Дево, и благодатно озарява всички, които Ти се молят пред нея, прогонвайки всяко вражеско действие с Божията сила, излизаща от нея. Затова ние, грешните, се радваме, имайки такава чудна икона в своя храм, като залог за Твоето благоволение към нас и нашия храм, и на Тебе, наша Ходатайко и Скоропослушнице на нашите моления, благодарно зовем:
Радвай се, изливаща благодатна радост за нас; радвай се, бърза Подателко на благодатно утешение.
Радвай се, изпълнение на богоугодните желания; радвай се, притичваща се на помощ във всички скръбни обстоятелства.
Радвай се, силно обичаща живеещите във вяра и благочестие; радвай се, възпламеняваща сърцата им с любов към Бога и човеците.
Радвай се, защото в час на недоумение влагаш блага мисъл в сърцето; радвай се, защото ни учиш във всичко да се уповаваме на Бога.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 12
Божията благодат, присъща на Твоята света икона, наречена “Ходатайка за грешните”, Богомайко Владичице, привлича към нея всички скърбящи и обременени с много грехове и напасти, и те не си отиват празни от този източник на многообразните Твои милости и щедрости, но неоскъдно получават отрада в скърби, защита в напасти, изцеление в болести и всичко благопотребно за душите и телата от Твоята чудотворна икона, Всеблага, възлагайки на Тебе всичкото си упование след Бога, и пеейки: Алилуия.

Икос 12
Възпявайки Твоето неизказано Майчино милосърдие към нас, Те хвалим, като Всесилна наша Ходатайка, възпяваме Те, като Всеблага Скоропослушница на нашите моления, и с умиление Ти се покланяме в Твоята честна икона, защото вярваме и се уповаваме, че Ти и сега ще изпросиш за нас от Твоя Син и Бог, в този живот и след смъртта ни, Неговото милосърдие винаги да пребъдва с всички, които с любов Ти пеят:
Радвай се, защото с Твоите молитви спасяваш целия свят; радвай се, защото с Твоето ходатайство се застъпваш за цялата вселена.
Радвай се, защото бързо помагаш на всички, прибягващи с вяра към Тебе; радвай се, защото измолваш за тях и Небесното Царство.
Радвай се, защото, гледайки към Твоята икона, се покланяме на Самата Тебе, истинна Богородице; радвай се, защото с Твоето застъпничество изпълняваш всичките ни благи желания.
Радвай се, защото и в смъртния час не оставяш Своите верни; радвай се, защото и след смъртта ходатайстваш за техния блажен покой.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 13
О, Всевъзпявана Майко, Всеблага Ходатайко за спасението на грешните, Богородице Дево! Приеми милостиво и сегашното наше моление, и измоли за нас от Всещедрия Бог непоколебимост в православната вяра, преуспяване в християнската любов и опрощаване на нашите грехове, та по Твоето застъпничество да наследим Небесното Царство и да се сподобим с всички светии да пеем на Бога: Алилуия.

Този кондак се чете три пъти. След това 1-ви икос “Ангелските ликове благоговейно Ти служат...” и 1-ви кондак “На Тебе, Избрана от Всевишния...”.

Молитва първа
О, Преблагословена Владичице, защитнице на християнския род, прибежище и спасение за прибягващите към Тебе! Зная, наистина зная, че много съгреших и прогневих, премилостива Госпожо, родения от Теб по плът Син Божий, но имам много примери на прогневявали Неговото добросърдечие: митари, блудници и други грешници, на които се даде опрощаване на греховете, заради тяхното покаяние и изповядване. Като имам пред очите на моята грешна душа тези примери на помилвани и гледайки голямото Божие милосърдие, което ги приема, и аз, грешният, дръзнах да прибегна с покаяние към Твоето добросърдечие. О, всемилостива Владичице, подай ми ръка за помощ и с Твоите майчини и пресвети молитви изпроси от Твоя Син и Бог прощаване на моите тежки грехове. Вярвам и изповядвам, че Този, Когото си родила, Твоят Син, е наистина Христос, Син на Живия Бог, Съдия на живи и мъртви, и въздава на всеки според делата му. Вярвам и пак изповядвам, че Ти си наистина Богородица, извор на милосърдие, утешение на плачещите, търсеща погиналите, силна и непрестанна Ходатайка пред Бога, силно обичаща християнския род и Помощница в покаянието. Наистина, за човеците няма друга помощ и покров, освен Тебе, премилостива Госпожо, и никой, уповаващ се на Тебе, никога няма да се посрами, и умолявайки Бога чрез Тебе, няма да бъде оставен. Затова моля Твоята безмерна благост: отвори вратите на Твоето милосърдие на мен, заблудения и падналия в тинята на греха, не се погнусявай от мен, скверния, не презирай моето грешно моление, не ме оставяй, окаяния, защото злобният враг търси да ме похити, но умолявай за мен Родения от Теб милосърден Твой Син и Бог да прости моите големи грехове и да ме избави от моята пагуба, та и аз с всички, получили прошка, да възпявам и прославям безмерното Божие милосърдие и Твоето непосрамващо застъпничество за мен в този живот и в безкрайните векове. Амин.

Молитва втора
Царице моя Преблага, Надеждо моя Пресвета, Ходатайко за грешните! Ето, аз, бедният грешник, предстоя пред Тебе! Не ме оставяй, оставения от всички, не ме забравяй, забравения от всички, дай радост на мен, непозналия радост. О, тежки са моите беди и скърби! Безмерни са моите грехопадения! Моят живот е като нощната тъмнина. И между човешките синове няма никой, който е силен да ми помогне. Ти Едничка си моя Надежда, мой Покров, Прибежище и Твърдиня. Дръзновено простирам към Тебе моите немощни ръце и Те моля: омилостиви се над мен, Всеблага, пощади изкупения с Кръвта на Твоя Син, облекчи болките и въздишките на моята душа, укроти яростта на ненавиждащите и оскърбяващите ме, възстанови моите изнемогващи сили, обнови като на орел моята младост, не допускай да отслабна в изпълнението на Божиите заповеди. Докосни се с небесен огън до моята смутена душа и я изпълни с непосрамваща вяра, нелицемерна любов и твърда надежда, та винаги да възпявам и славя Тебе, Преблагословена Застъпнице за света, наш Покров и Ходатайка за всички нас, грешните, та да се поклонят на Твоя Син и наш Спасител, Господа Иисуса Христа, с Безначалния Негов Отец и с Животодателния Дух Светий във вечни векове. Амин.

Молитва трета
Към кого да извикам, Владичице, към кого да прибегна в моята скръб, ако не към Тебе, Царице Небесна? Кой ще приеме моя плач и моите въздишки, и скоропослушно ще чуе моите моления, ако не Ти, Всеблага Ходатайко и Радост на всички наши радости? Чуй и сегашните песнопения и моления, които Ти принасям и за мен, грешния. Бъди ми Майка и Покровителка, и Подателка на Твоята радост на всички нас. Устрой моя живот, както Ти е угодно и както знаеш. Поверявам се на Твоя покров и промисъл, та винаги да Ти пея радостно с всички: Радвай се, Благодатна; радвай се, Обрадвана. Радвай се, Преблагословена; радвай се, Препрославена вовеки. Амин.


Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Ακολουθία Καθαγιασμού σπιτιῶν τά Θεοφάνεια

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀμήν.Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γ΄)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίω Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίω Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς ουρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε
ἡ τῆςΤριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις,
τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι,
ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομὰζουσα
καὶ τὸ Πνεῦμα, ἐν εἴδει περιστερᾶς,
ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλὲς.
Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεὸς
καὶ τὸν κόσμον φωτίσας, δόξα σοι.

Του Κυρίου δεηθώμεν...
Κύριε Ιησού Χριστέ ο εν Ιορδάνη βαπτισθήναι καταδεξάμενος κ' αγιάσας τα ύδατα ευλόγησον πάντας τους διαμένοντας εις τον οίκον τούτον κ' καταξίωσον  αυτούς, εμπλυσθήναι του αγιασμού σου δία της του ύδατος τουτου ραντισμού κ΄ γενέσθω Κύριε υμίν, εις υγείαν ψυχής τε κ' σώματος
    Συ γαρ ο αγιασμός των ψυχών κ' των σωμάτων ημών κ' συ την δόξα αναπέμπομεν συν τω ανάρχω σου ΠατρΙ κ' το Παναγίω κ' Ζωοποιώ σου πνεύματι νύν κ' αεί νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Εν Ιορδάνη     (ραντισμός)
Ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτισθήναι καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρία Χριστέ ο Θεός υμών πρεσβείες της Θεοτόκου κ' αειπαρθένου Μαρίας κ' πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε υμάς ως αγαθός καί  φιλάνθρωπος κ’ ελεήμων Θεός . Δώρησε Κύριε βίον ειρηνικόν υγιή κ' σωτήριον στους δούλους σου ............... διαμένοντες στον οίκον τούτο κ’ διαφύλαξον αυτούς εις τους αιώνας.


Δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В ЧЕСТ НА НЕЙНАТА ИКОНА "РАДОСТ НА ВСИЧКИ СКЪРБЯЩИ"

Кондак 1

На Тебе, Поборнице Воеводо, след като се избавихме от вечна смърт по благодатта на родения от Тебе Христос наш Бог и по Твоето майчино ходатайство пред Него, ние, Твоите раби, пеем победни и благодарствени песни. А Ти, като имаш непобедима сила, ни избави от всякакви беди и скърби, за да Ти зовем:
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Икос 1
Първият Ангел бе пратен от небето да каже на Богородица: “Радвай се!”, възвестявайки чрез Божественото Христово въплъщение Радостта, Която ще се роди от Нея за целия свят, погиващ в скърби. А ние, обременени от грехове, като получихме надежда за спасение в Тебе, умилено Ти зовем:
Радвай се, Божие благоволение към грешните; радвай се, крепка Застъпнице за каещите се пред Господа Бога.
Радвай се, призоваване на падналия Адам; радвай се, избавление на Ева от сълзи.
Радвай се, защото отнемаш греховната сквернота; радвай се, баня, която умива съвестта.
Радвай се, родила Избавителя, даром очистващ нашите беззакония; радвай се, пречудно примирение на всички с Бога.
Радвай се, мост, превеждащ ни от смърт към живот; радвай се, спасила света от греховния потоп.
Радвай се, небесна Лествице, по Която Господ слезе при нас; радвай се, причина за обожението на всички.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 2
Като виждаме извора на чудеса, подавани от Твоята света икона, блага Богородителко, защото Ти си блага помощница на молещите се, застъпница за обидените, надежда за безнадеждните, утешение на печалните, хранителка на гладните, одежда на голите, целомъдрие на девствените, наставница на странстващите, помощ за отрудените, проглеждане на слепите, чуване на глухите, изцеление на болните, ние благодарствено зовем за Теб към Бога: Алилуия.


Икос 2
В недоумение от постигащите ни люти скърби ние прибягваме към Тебе, о, Майко и Дево, и просим утешение. А Ти, като блага, научи ни в тях да виждаме милосърдния промисъл на Твоя благ Син за спасението на нашите души и за очистване на много съгрешения, за да Ти зовем радостно:
Радвай се, тихо пристанище на обуреваемите; радвай се, крепко утвърждаване на съмняващите се.
Радвай се, едничка Майко на милосърдието; радвай се, бърза помощнице в беди и напасти.
Радвай се, очистваща със скърби нашите грехове; радвай се, лекуваща с печали нашите душевни немощи.
Радвай се, защото ни учиш да презираме суетните радости на този свят; радвай се, защото въздигаш ума ни от земята към небето.
Радвай се, защото ни привличаш от земната любов към небесната Божия любов; радвай се, утешение в нашите страдания и подателка на благодатен живот.
Радвай се, обещание за вечни блага; радвай се, ходатайко за вечна радост.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 3
Укрепи ме със сила свише, блага Владичице, изнемогналия телом и духом, и ме удостой с Твоето посещение и промисъл, като прогонваш мрака на скръбта и унинието, та спасяван от Тебе, непрестанно да зова към Бога: Алилуия.


Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Παράκλησις Ἁγίας ΘΩΜΑΪΔΟΣ τῆς Λεσβίας

       
  Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ὁ ρνβ’(142) Ψαλμός και το Θεός Κύριος μετά τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἶτα τά Τροπάρια.  
Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Αἱ τοῖς συζύγοις τοῖς δυστρόποις προσκρούουσαι, καί τάς ψυχάς ὑμῶν καί σώματα φθείρουσαι, κατεπειγόντως σπεύσατε ἰδεῖν σύζυγον ἀπτόητον, πρός βολάς τοῦ συζύγου, καί καθυπομένουσαν τάς ἐκ τούτου βασάνους· τήν Θωμαΐδα ὑμνήσω τήν σεπτήν, Λέσβου ἁπάσης, Ἑλλάδος τε καύχημα.
Δόξα. Ὅμοιον.
Οἱ ταῖς βασάνοις τῆς ζωῆς συντριβόμενοι, καί ταῖς αἰκίαις τοῦ βελίαρ καμπτόμενοι, πρός Θωμαΐδα στρέψατε τόν νοῦν, καί τούς ὀφθαλμούς ψυχῆς, καί θεάσασθε σθένος, δι’ οὗ καθυπέμεινε πειρασμούς τοῦ Στεφάνου, τοῦ ἀκανθώδους ὄντως καί σκαιοῦ, συζύγου ταύτης, καί θάρσος ἀντλήσατε.
Καί νῦν. Θεοτοκίον.
Οὐ σιωπήσομέν ποτε, Θεοτόκε, τάς δυναστείας Σου, λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰμή γάρ Σύ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; τίς δέ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ Σοῦ· Σούς γάρ δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν.

Ὁ Ν΄ (50) Ψαλμός.

Ὁ Κανών.
Ὠδή α'. Ἦχος πλ. δ'. Ὑγράν διοδεύσας.
Θωμᾶ Ἀποστόλου συνώνυμε, ἡ χάριν λαβοῦσα Ἀποστόλων ἱκέτευε, εἰρήνην ἐλθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ μου, καί ἡρεμίαν καρδίᾳ καί σώματι.

 σύζυξ γενναία τε καί πιστή συζύγῳ ἀπίστῳ καί ἀδίκῳ ἐκδικητῇ, εἰρήνην συζύγοις νῦν παράσχου, τάς τοῦ βελίαρ παγίδας συντρίβουσα.

Ματαίως ἐπείρασε Θωμαΐς ὁ Στέφανος τότε, τό τε σῶμά σου καί ψυχήν, πυκτεύων καί δέρων καί ὕβρεις ἐκτοξεύων, καί μή διασαλεύων σοῦ τό στερέμνιον.

Θεοτοκίον.
Ἀπείρῳ στοργῇ Σου Μῆτερ ἁγνή, Μαρία Παρθένε, ἀγκαλίζου την ταπεινήν ψυχήν μου, ὠδύναις ποικίλαις πεπαρμένην, καί δίδου μοι εἰρήνην, θάρρος καί δύναμιν.

Ὠδή γ'. Οὐρανίας ἁψίδος.