Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΠΤΑ ΣΠΑΘΩΝ ΤΙΤΡΩΣΚΟΜΕΝΗΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ

ΚΑΝΩΝ   ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ


ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ  ΘΕΟΤΟΚΟΝ


ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΠΤΑ ΣΠΑΘΩΝ


 ΤΙΤΡΩΣΚΟΜΕΝΗΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ

ΧΑΡΙΝ ΕΧΟΥΣΑΝ ΑΠΑΛΥΝΑΙ ΣΚΛΗΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

 
*
*
*   *   *   *   *
*
*ΑΘΗΝΑΙ   2015ΚΑΝΩΝ   ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ


ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ  ΘΕΟΤΟΚΟΝ


ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΠΤΑ ΣΠΑΘΩΝ


 ΤΙΤΡΩΣΚΟΜΕΝΗΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ

ΧΑΡΙΝ ΕΧΟΥΣΑΝ ΑΠΑΛΥΝΑΙ ΣΚΛΗΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Ποίημα Δρος  Χαραλάμπους Μ. Μπούσια


*****************************************************************************
Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως τὸ Κύριε εἰσάκουσον, μεθ' ὃ τὸ  Θεὸς Κύριος, ὡς συνήθως, καὶ τὸ ἑξῆς·

Ἦχος δ΄ . Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τὴν ἁπαλύνουσαν πιστῶν τὰς καρδίας
κεχερσωμένας καὶ σκληρὰς καὶ ἀνίκμους
ἐξ ἁμαρτίας μέλψωμεν, Παρθένον ἁγνήν,
ἧς ἑπτὰ τιτρώσκουσι σπάθαι θείαν καρδίαν
καὶ αὐτῆς προσπέσωμεν τῇ εἰκόνι βοῶντες·
Θεογεννῆτορ, λύτρωσαι δεινῶν,
ἀτυχημάτων καὶ θλίψεων δούλους σου.

Δόξα.  Καὶ νῦν.

Οὐ σιωπήσομέν ποτε, Θεοτόκε,
τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι.
Εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα,
τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων;
Τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους;
Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ·
σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν.

Εἶτα ὁ Ν΄ Ψαλμὸς καὶ ὁ Κανὼν, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς·

" Ἁπάλυνον, Μῆτερ, ἡμῶν σκληρὰς καρδίας. Χ."

ᾨδὴ α΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.

πάλυνον, Μῆτερ, ἡμῶν σκληρὰς
καρδίας εὐχαῖς σου,
Θεοτόκε, σπάθαι ἑπτὰ
καρδίαν ἡμῶν ἀγνοημάτων
ἧς καὶ δεινῆς συνηθείας τιτρώσκουσι.

Προβλήματα λῦσον, Μῆτερ Θεοῦ,
ἐγγάμων καὶ πλάνης
ἀποδίωξον τὴν ἀχλὺν
ἐκ πάντων μορφὴν τιτρωσκομένην
ὑπὸ σπαθῶν νῦν ἑπτὰ προσκυνούντων σου.

ντίληψις δούλων σου κραταιὰ
ὑπάρχουσα, Μῆτερ,
ἐπευλόγει προσκυνητὰς
μορφῆς σου καρδίαν τετρωμένης
ὑπὸ σπαθῶν νῦν ἑπτά, παντευλόγητε.

Λαμπὰς προστασίας Χριστιανῶν,
διάλυσον ζόφον
βασκανίας, ἀδικιῶν
καὶ νόσων ἡμῶν ἀσπαζομένων
τὴν σὴν εἰκόνα ἑπτὰ σπάθας φέρουσαν.

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος.

περεύχου σῶν δούλων,
Μῆτερ Θεοῦ, ἄχραντε,
κατασπαζομένων εἰκόνα
σὴν πανσεβάσμιον,
ἐν ᾗ καρδία ἡ σὴ
ὑπὸ σπαθῶν τετρωμένη
νῦν ἑπτά, Παντάνασσα,
δείκνυται, πάναγνε.

Νικητὰς σοὺς οἰκέτας
κατὰ παθῶν, Δέσποινα,
δεῖξον τοὺς πιστῶς προσκυνοῦντας
θείαν εἰκόνα σου,
ὑπὸ σπαθῶν τὴν ἑπτὰ
τιτρωσκομένην καρδίαν,
ἐξ’ ἡμῶν, Μητρόθεε,
φεῦ, ἀμπλακήματος.


Οἱ πιστοί, Θεοτόκε,
τὴν σὴν μορφήν, ἄχραντε,
ὑπ’ ἑπτὰ σπαθῶν τετρωμένην
κατασπαζόμενοι
σοὶ ἐκβοῶμεν τρανῶς·
Τοῦ πονηροῦ ἐπηρείας
καὶ δεινῶν διάσωσον
τοὺς εὐφημοῦντάς σε.

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Acatistul Sfântului Luca Doctorul, Arhiepiscopul Simferopolului

11 Iunie
Troparul Sfântului Luca Doctorul, glasul al 5-lea:
Pe lauda doctorilor şi mândria Simferopolului, pe alesul ierarh al lui Hristos şi ocrotitorul Mănăstirii Dovra, pe Sfinţitul Luca Doctorul să-l lăudăm cu imnuri duhovniceşti şi cu sfinte cântări, că izvorăşte din belşug darurile vindecărilor.
Condacul 1
Veniţi, iubitorilor de sfinţi, cu căldură să-l lăudăm pe păstorul cel de Dumnezeu luminat al Simferopolului şi doctorul preaales; că, în Rusia vieţuind ca un înger, numele cel dumnezeiesc al lui Hristos a mărturisit; pentru care strigăm: Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!
Icosul 1
Înger te-ai arătat, părinte, în vremurile din urmă, între oamenii necăjiţi: că viaţă îndumnezeită ducând pe pământ, Sfinte Ierarhe Luca, dreptar te-ai făcut cu adevărat clerului şi mirenilor, pentru care strigăm ţie unele ca acestea:
   Bucură-te, cel cu care se laudă toată Rusia;
   Bucură-te, vas al cucerniciei;
   Bucură-te, dreptar al păstoririi oamenilor;
   Bucură-te, că pe Hristos bărbăteşte L-ai mărturisit;
   Bucură-te, că vindeci neputinţele muritorilor;
   Bucură-te, că legiuita căsnicie ai iubit;
   Bucură-te, că odraslele ţi le-ai luminat;
   Bucură-te, laudă sfinţită a credincioşilor;
   Bucură-te, podoaba cinstiţilor episcopi;
   Bucură-te, carte a cereştilor obiceiuri;
   Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!
Condacul al 2-lea
Moaştele sfinţilor din Kiev văzând, desfătările lumeşti ai urât, şi către stadia credinţei îndreptându-te, Sfinte Luca, neabătut, cu bucurie strigai, prealăudate, cântarea îngerească: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Amândouă cunoaşterile având, pe cea lumească şi pe cea dumnezeiască, întunericul celor fără de Dumnezeu l-ai risipit, şi cu meşteşugul doctorilor îndeletnicindu-te, Sfinte Luca, cu ajutorul harului în nenumărate rânduri ai vindecat neputinţele muritorilor, drept care strigăm ţie unele ca acestea:
   Bucură-te, scularea celor ce pătimesc;
   Bucură-te, îmbărbătarea celor ce se tânguiesc;
   Bucură-te, încetarea durerilor anevoie de vindecat;
   Bucură-te, ridicarea oamenilor bolnavi;
   Bucură-te, întărirea neclintită a celor cu frică de Dumnezeu;
   Bucură-te, turn neclătinat al binecredincioşilor creştini;
   Bucură-te, al doctorilor călăuzitor;
   Bucură-te, cel ce înaripezi inimile celor nedreptăţiţi;
   Bucură-te, cel ce rosteşti cuvintele înţelepciunii;
   Bucură-te, cel ce închizi gurile celor fără de Dumnezeu;
   Bucură-te, lăudător al Maicii Domnului;
   Bucură-te, cel ce îi dobori pe vrăjmaşii ei;
   Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare!
Condacul al 3-lea
Slava celor trecătoare şi nestatornice urând, ai îndrăgit nectarul înţelepciunii şi ca o albină iubitoare de osteneală ai cules, Sfinte Părinte Luca, mierea cunoştinţei dumnezeieşti, preacinstite, lui Hristos Domnului tău cântând: Aliluia!
Icosul al 3-lea

Acatistul Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești

10 ianuarie
Troparul Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești, glasul al 3-lea:
Povățuitor preaînțelept al călugărilor și înger pământesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Antipa, înfrânându-ți trupul cu nepătimirea și luminând inimile credincioșilor cu strălucirea virtuților tale. Pentru aceasta te-ai făcut locaș preacinstit al Sfântului Duh și în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale de la Dumnezeu, pe Care roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.
Condacul 1
Ca pe o vistierie a nevoințelor sihăstrești, te lăudăm pe tine, Cuvioase Părinte Antipa; ca cel ce te-ai învrednicit, prin harul lui Dumnezeu, a dobândi împlinirea virtuților și lucrarea rugăciunii celei curate, înstrăinându-te de patria și neamul tău. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie îți cântăm: Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!
Icosul 1
Din pruncie ai fost ales să fii sălaș al Duhului Sfânt, Care te-a întărit pururea în lucrarea faptelor bune și în râvna către viața cea pustnicească, plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta, noi, cei ce săvârșim cu dragoste sfântă pomenirea ta, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Cuvioase, zămislit în rugăciune;
Bucură-te, că a ta mamă te-a născut fără suspine;
Bucură-te, floare rară, pe plaiuri moldovenești;
Bucură-te, că ieșit-ai din satul Calapodești;
Bucură-te, mângâiere pentru bunii tăi părinți;
Bucură-te, că pruncia ți-a fost cale către sfinți;
Bucură-te, că Alexandru la botez ai fost numit;
Bucură-te, copil ager, luminat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, că Domnul ți-a pus sufletu-n lumină;
Bucură-te, că de Duhul, toată inima ți-e plină;
Bucură-te, bunătate, și a ochilor lumină;
Bucură-te, pustnic mare al întinselor cuprinderi;
Bucură-te, făclierul simțitoarelor deprinderi;
Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!
Condacul al 2-lea
Auzind cuvintele psalmistului care zice: „Arată-mi, Doamne, calea pe care trebuie să merg, că la Tine am ridicat sufletul meu”, ai plecat la Mănăstirea Neamț, unde ți-ai închinat viața slujind lui Hristos și ascultării necondiționate potrivit regulilor sfinte, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Dacă ai părăsit casa părintească și satul natal, ai intrat în obștea fraților și călugărilor din lavra Neamțului, unde ai căutat neîncetat să urmezi pravila Bisericii și să te înduhovnicești din viața părinților îmbunătățiți. Pentru aceasta, primește de la noi cântarea aceasta:
Bucură-te, că de tânăr ai plecat spre nevoință;
Bucură-te, că te mângâi din iubire și credință;
Bucură-te, că la Neamțu ai intrat în mănăstire;
Bucură-te, că Fecioara Maria ți-a fost ție ocrotire;
Bucură-te, că dorit-ai sfânta viață îngerească;
Bucură-te, că întru tine Domnul a vrut să locuiască;
Bucură-te, că virtutea ai avut-o ca arvună;
Bucură-te, că vrăjmașii n-au putut să te răpună;
Bucură-te, că în suflet ai purtat pe Duhul Sfânt;
Bucură-te, cel ce cerul l-ai coborât pe pământ;
Bucură-te, că viața nu ți-a fost decât o cruce;
Bucură-te, și primește lauda pe care ți-o aducem;
Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!
Condacul al 3-lea
După ani îndelungați petrecuți în smerenie și pocăință în obștea Mănăstirii Neamț, ai avut sfatul îmbunătățitului Părinte Dimitrie ca să pleci în Muntele Sfânt al Athonului. Iar acesta, dăruindu-ți binecuvântare, ai plecat să te nevoiești în Schitul Prodromu, cântând neîncetat: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Puterea Celui Preaînalt pogorându-se peste tine, Părinte Antipa, ai împlinit cu osârdie poruncile Evangheliei lui Hristos, încât numele tău s-a făcut cunoscut între Părinții Athonului, pentru care lucru îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, bun Părinte, plin de har dumnezeiesc;
Bucură-te, că în suflet razele iubirii îți cresc;
Bucură-te, pustnic vrednic și înger înaripat;
Bucură-te, că viața ți-ai ferit-o de păcat;
Bucură-te, floare rară udată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, că avut-ai viață sfântă pe pământ;
Bucură-te, piatră-aleasă și frumosul giuvaer;
Bucură-te, că din lacrimi ți-ai gătit cunună-n cer;
Bucură-te, trandafirul cu petalele-n lumină;
Bucură-te, că virtutea îmbrăcat-ai ca o haină;
Bucură-te, că pustia ți-a fost rai duhovnicesc;
Bucură-te, că în juru-ți flori mirositoare cresc;
Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!
Condacul al 4-lea
Văzându-te pe tine vrăjmașul, de Dumnezeu purtătorule, Părinte, sporind în viața cea duhovnicească, îți pregătea mulțime de ispite ca să te piardă; însă, după puțin timp, s-a rușinat de statornicia ta în lucrarea virtuților, căci cântai lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia!
Icosul al 4-lea

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Δια την μαθητιώσαν νεολαίαν Παρακλητικός Κανών είς την Παναγίαν

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
διά την μαθητιώσαν νεολαίαν

 Θερμές ευχαριστίες στον Ιεροδιδάσκαλο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Αλεντά, Αρχιερατικό επίτροπο Πολιχνίτου, διά την ηλεκτρονική καταγραφή.
Ο Ιερεύς
Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε· νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Ο Αναγνώστης·  Αμήν.  Ψαλμός ρμβ' (142).
Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αλήθεια Σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη Σου. Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά του δούλου Σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον Σου πας ζων. Ότι εν πάσι τοις έργοις Σου, εν ποιήμασι των χειρών Σου εμελέτων. Διεπέτασα προς Σε τας χείρας μου· η ψυχή μου ως γη άνυδρός Σοι. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν Σου απ’ εμού, και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωΐ το ελεός Σου, ότι επί Σοι ήλπισα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς Σε κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά Σου, άτι Συ ει ο Θεός μου. Το Πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγή­σει με εν γη ευθεία ένεκεν του ονόματος Σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τή δικαιοσύνη Σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου· και εν τω ελέει Σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος Σου ειμί.
Και ευθύς ψάλλομεν
Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν ευλογημέ­νος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχ. α'. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, και επικαλείσθε το όνομα το άγιον αυτού.
Θεός Κύριος, καί έπέφανεν ήμιν...
Στίχ. β'. Πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με, και τω ονόματι Κυρίου ημυνάμην αυτούς.
Θεός Κύριος, και έπέφανεν ημίν...
Στίχ. γ'. Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.
Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν...
Είτα τα παρόντα τροπάρια.
Ήχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ
Ως τετοκυία τον Θεόν των απάντων, ταις μητρικαίς Σου προς αυτόν ικεσίαις, Θεογεννήτορ Κόρη Αειπάρθενε, χάριν επουράνιον, φωτισμόν και ειρήνην, σύνεσιν και φρόνησιν, συμπαθώς αεί δίδου, τη νεολαία τη πανευλαβώς, την σην αιτούση, ταχείαν αντίληψιν.
Δόξα Πατρί καί Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. (όμοιον)
Των ευλαβώς μαθητιώντων Παρθένε, τας διανοίας και τον νουν και καρδίαν, προς την παιδείαν πτέρωσον την κρείττονα, τούτους αποτρέπουσα, εννοιών των ματαίων, ως αν μαθητεύσωσι, εν σπουδή και αγάπη, και του Σωτήρος δούλοι εκλεκτοί αναφανώσι, σοφίας τοις δόγμασι.

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

АКАТИСТ НА БОЖИЯТА МАЙКА В ЧЕСТ НА НЕЙНАТА ИКОНА “ХОДАТАЙКА ЗА ГРЕШНИТЕ”

Кондак 1
На Тебе, Избрана от Всевишния Ходатайко за грешните, прекланяща към милосърдие Своя Син, за да спаси онези, които създаде с ръката Си, принасяме благодарствено пение, Майко Дево и Владичице, за явяването на Твоята дивна и чудотворна икона. А Ти, като имаш дръзновение пред Господа, побързай да ни избавиш от всякакви беди и да извършиш нашето вечно спасение, та възпявайки Те, да зовем:
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Икос 1
Ангелските ликове благоговейно Ти служат и всички светии с непрестанни гласове Те облажават, Богородице Дево, като родила Царя на Ангелите, Христа нашия Бог. А ние, дръзвайки да им подражаваме, и недоумявайки как да Те възхвалим достойно, смиреномъдрено Ти зовем, Чиста, с архангелския глас:
Радвай се, Благодатна, Господ е с Тебе; радвай се, Преблагословена между жените, Всенепорочна Дево.
Радвай се, Дъщеря на Небесния Отец; радвай се, Майко на Предвечния Син.
Радвай се, жилище на Дух Светий; радвай се, непрестанно удивление на Ангели и човеци.
Радвай се, по-честна от Херувимите; радвай се, несравнено по-славна от Серафимите.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 2
Премилосърдната Божия Майка, виждайки нашето скръбно земно житие, нашите немощи и болести, благоволи да ни даде за благословение и утешение, за радост и спасение, и защита от всякакви беди и напасти Своята света икона, наречена от Нея “Ходатайка за грешните”, та, принасяйки Й радостни песни пред нея, винаги да пеем радостно на Бога: Алилуия.

Икос 2
Откривайки небесния промисъл, Богородице Дево, Ти си благоволила да прославиш с много чудеса Твоята икона, наречена “Ходатайка за грешните”, та всички, знаейки Твоето благоволение към нея, в песни да Ти зоват:
Радвай се, Милосърдна наша Майко в Христа; радвай се, неизчерпаема Съкровищнице на Божествена благодат.
Радвай се, защото чрез Тебе снизхожда към нас Божието благоволение; радвай се, защото чрез Тебе имаме по-голямо дръзновение пред Бога.
Радвай се, приемаща молитвите на всички християни; радвай се, не отхвърляща моленията и на най-отчаяните грешници.
Радвай се, защото на Твоето застъпничество се уповаваме да се спасим; радвай се, защото по Твоите молитви се надяваме да получим Небесното Царство.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 3
Благодатна сила осенява всички, Преблагословена Майко Божия, с вяра прибягващи към Тебе, като Ходатайка за грешните, и покланящи се на Твоята света икона: защото на Тебе Едничка се даде дар бързо да изпълняваш всяко благо моление и да милуваш и спасяваш грешните, и наистина само Ти, щом пожелаеш, можеш да помогнеш на всички, които пеят на Бога: Алилуия.

Икос 3
Имайки всеблаг, майчински промисъл за всички, Ти, Всеблага Майко Божия, призоваваш към спасение и най-отчаяните грешници и казваш: “Аз съм Ходатайка за грешните пред Моя Син и Бог, Който Ми обеща винаги да Ме слуша, та принасящите Ми радостни песни вечно да се радват чрез Мене”. Затова ние, грешните, като на наша Ходатайка, радостно Ти зовем:
Радвай се, усърдна Застъпнице, дарувана ни от Бога; радвай се, наша Благодатна Пътеводителко към Небесното Отечество.
Радвай се, избавяща ни от рова на погибелта; радвай се, приемаща безпомощните на Своите всесилни ръце.
Радвай се, прогонваща непрестанното униние; радвай се, издигаща падналите по благодат.
Радвай се, защото даряваш слово на премъдрост на просещите; радвай се, защото правиш разумни и неразумните.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 4
Изкушавана от помисли на съмнение, една жена не искаше да повярва на чудесата, ставащи от Твоята икона “Ходатайка за грешните”, но внезапно бе поразена от смъртоносна язва и позна Твоята всемогъща сила, Владичице, и благодатта на Твоята чудотворна икона; разкая се и слъзно Те молеше да ѝ простиш неверието, и, изцелена по Твоето милосърдие, винаги пееше благодарствена песен за Тебе на Бога: Алилуия.

Икос 4
Господ слуша Твоите молитви за нас на Небесата и изпълнява Твоите молби, Царице Небесна, а ние, грешните, като наша всеблага Скоропослушница и Ходатайка, просим и Те молим: Владичице, скоро чуй нашите моления и обърни на радост всички наши печали и изпълни молбите на всички, които Ти се молят, та винаги да Ти пеем радостно:
Радвай се, принасяща на Твоя Син моленията на верните; радвай се, защото и Сама винаги се молиш за нас пред престола на Твоя Син.
Радвай се, Ходатайко за грешните; радвай се, Търсеща погиналите.
Радвай се, даряваща неочаквана радост на верните; радвай се, защото скоро изпълняваш и нашите моления.
Радвай се, Милостива, Която винаги ни милуваш; радвай се, защото добре устройваш нашия живот.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 5
Като лъчезарна звезда, озаряваща целия свят, Ти си ни дала Твоята честна икона, Владичице на света, наречена “Ходатайка за грешните”, която, като гледаме, се покланяме на Самата Тебе, истинна Божия Майко и Дево, и казваме: Владичице, приеми молитвите на Твоите раби и ни избави от всякакви нужди и печали, които Те възхваляваме и пеем на Бога: Алилуия.

Икос 5
Един благоговеен мъж се преизпълни с голям страх, когато в нощта на Светлото Христово Възкресение видя Твоята икона, Всеблага Ходатайко, блестяща с Небесна светлина, източваща миро като дъждовни капки и изпускаща мълниевидни искри, и в това знамение позна Твоята милост към човеците, и със сълзи на умиление и благодарение радостно Ти пееше, Преблагословена Майко Божия:
Радвай се, неопалимо държала Божествения Огън, изгарящ нашите грехове; радвай се, носила непристъпната Светлина, просвещаваща нашите души.
Радвай се, издигаща Своите ръце към Бога в молитва за нас; радвай се, отваряща вратите на Небесното Царство и за нас, грешните.
Радвай се, защото като мълния разсичаш тъмата на нашите грехове; радвай се, смекчаваща сърцата ни като благовонно миро.
Радвай се, навсякъде източваща извор на чудеса; радвай се, развеселяваща всички с Твоята икона.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

 Кондак 6
Целият християнски свят проповядва Твоите милости и чудеса, Препрославена Майко на Господа, и светло се украсява с много Твои чудотворни икони, сред които Твоята икона, наречена “Ходатайка за грешните”, пресветло сияе като пълна луна с лъчите на Твоята милост и с чудеса, и просвещава и освещава нашите души със светлината на Божията благодат, подтиквайки ни хвалебно да зовем към Бога: Алилуия.

Икос 6
Една нощ изгря небесна светлина в Николо-Хамовническия храм, когато той прие Твоята чудотворна икона, Ходатайко за грешните. Тогава светилниците и кандилата в храма се запалиха от невидима сила, свещта, горяща като при служение, бе носена от някого около престола. Хората, които стояха вън от храма и видяха всичко това, се удивляваха, славейки Тебе, Майко Божия, и Твоя Син. А ние, спомняйки си това дивно видение, с умиление Ти възгласяме:
Радвай се, претворяваща в радост нашите скърби; радвай се, развеселяваща безнадеждните с несъмнена надежда.
Радвай се, Свещ, вечно светеща пред Божия престол; радвай се, кандило, горящо с Божествен елей.
Радвай се, лъчезарна светлина, показваща ни пътя на живота; радвай се, одушевен Храм, освещаващ всички нас.
Радвай се, даряваща непосрамен живот на уповаващите се на Тебе; радвай се, и след смъртта неотстъпно ходатайстваща за тях пред Бога.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 7
Като искаше да яви бездната на Своето Човеколюбие и щедрости, Дълготърпеливият Господ Те избра, Пресвета Дево, за Своя Майка, и Те показа като непресъхващ извор на Своите щедрости, та който е достоен за осъждане според праведния Божи съд, по Твоето ходатайство, като Ходатайка за грешните, да бъде запазен и да възглася: Алилуия.

Икос 7
Дивни дела си ни показал, Господи, в Твоята Пречиста Майка, и си ни дарил Нейната дивна икона, просвещаваща хората по-светло от слънчевите лъчи, които, виждайки Самата Тебе, Богородице, със сърдечна вяра и любов, като на Божия Майка и Дева, Ти зоват:
Радвай се, купел, в която се потопяват всички наши скърби; радвай се, чаша, чрез която всички приемаме радост и спасение.
Радвай се, Живоносен Източник, оживотворяващ всички нас; радвай се, неувяхващ Цвят, даряващ ни благоухание.
Радвай се, услаждане на нашите скърби; радвай се, утоляване на нашите печали.
Радвай се, изцеление на нашите болести; радвай се, бързо избавление от беди.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 8
Странници и пришълци сме на земята и, по думите на Апостола, тук нямаме постоянен град. И към кого да прибегнем, Владичице, в скърбите на нашия живот, ако не към Тебе, Всеблага Ходатайко за нас, грешните! Не ни отхвърляй, Майко Божия, и не ни казвай: “Не ви познавам заради греховете ви!”, но ни помилуй, сиротните и безпомощни, и ни приеми във вечните жилища, наша Покровителко, та радостно да пеем в слава на Небесния Цар на славата Христа: Алилуия.

Икос 8
Всички верни се утешават, гледайки към Твоята света икона, Владичице, Ходатайко за грешните, на която Те виждаме да държиш на Своята ръка Предвечния Младенец, нашия Господ Иисус Христос, на Когото, покланяйки се като на наш Творец и Бог, на Тебе, истинна Богородице, умилено възгласяме: Владичице, помогни ни, като се смилиш над нас, побързай, защото погиваме от множество съгрешения, не връщай празни Твоите раби, които Ти зоват:
Радвай се, Хранителко на гладните; радвай се, одеждо на голите.
Радвай се, Защитнице за вдовиците; радвай се, Покровителко на сираците.
Радвай се, Застъпнице за обижданите и гонените; радвай се, бърза Избавителко на страдащите и пленените.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 9
Цялото ангелско естество Ти принася похвални песнопения, Майко Божия и Ходатайко за всички, които припадат пред Тебе и просят Твоята помощ и утешение, защото с Твоето силно ходатайство развеселяваш праведните, застъпваш се за грешните, избавяш от печал, утоляваш скърбите и се молиш за всички, които с вяра зоват за Теб на Бога: Алилуия.

Икос 9
Езикът на витиите недоумява как да Те възхвали достойно, изумяват се и небесните умове как да Те възпяват, Богородице: но Ти, като Блага, приеми вярата, защото знаеш нашата Божествена любов: Ти си Застъпница за християните, които Ти зоват:
Радвай се, просветила цялата земя със сиянието на Твоята пречиста душа; радвай се, развеселила небесата с чистотата на Твоето тяло.
Радвай се, осиновила всички нас при Кръста на Твоя Син; радвай се, защото винаги ни явяваш Своята Майчина любов.
Радвай се, всесилна Подателко на всички духовни и телесни дарове; радвай се, усърдна наша Ходатайко за всички временни и вечни блага.
Радвай се, отваряща вратите на Небесното Царство за верните; радвай се, защото и на земята изпълваш сърцата ни с радост и веселие.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 10
Като искаше да спаси човешкия род от вечните мъки и непрестанните скърби, Човеколюбецът Господ дари Тебе, Своята Майка, за помощ на земните, като каза: “Синове човешки, нека Моята Майка ви бъде покров и прибежище, утешение на печалните, радост на скърбящите, Застъпница за обидените, помощ за намиращите се в беда, Изцелителка на болните, Ходатайка за грешните, за да издигне от бездната на греха всички, които зоват: Алилуия”.

Икос 10
“Царю Небесни, Сине и Боже Мой - така се моли винаги за нас Небесната Царица, - приеми всеки човек, който Те слави и призовава Твоето свято Име, и всички, които Ме прославят заради Твоето име, и не ги отхвърляй от Твоето лице, но благоволи към тях, приеми от тях всяка блага молба и ги избави от всякакви беди”. А ние, грешните, надявайки се на Твоите Майчини молитви, Ти зовем:
Радвай се, наша топла Молитвенице пред Бога; радвай се, защото Твоята молитва винаги има голяма сила пред Него.
Радвай се, защото по Твоите молитви правиш благоприятни и нашите бедни моления; радвай се, защото допълваш и нашето недостойнство с Твоето застъпничество.
Радвай се, непосрамваща Ходатайко за каещите се грешници; радвай се, Застъпнице за всички православни християни.
Радвай се, изцеление от всички наши болести; радвай се, защото разпръсваш облака на нашите страсти и изкушения.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 11
Приеми всеумилено пение от нас, наша Небесна Ходатайко, и скоро чуй молитвата, която Ти принасяме, Богородице Дево: защото към Тебе прибягваме в напасти, скърби и печали, и пред Тебе проливаме сълзи в нашите беди, и Те молим: Владичице, утоли нашите скърби и приеми молитвите на Твоите раби, които Ти пеят: Алилуия.

Икос 11
Със светли лъчи на чудеса и знамения непомръкващо сияе Твоята икона, Богородице Дево, и благодатно озарява всички, които Ти се молят пред нея, прогонвайки всяко вражеско действие с Божията сила, излизаща от нея. Затова ние, грешните, се радваме, имайки такава чудна икона в своя храм, като залог за Твоето благоволение към нас и нашия храм, и на Тебе, наша Ходатайко и Скоропослушнице на нашите моления, благодарно зовем:
Радвай се, изливаща благодатна радост за нас; радвай се, бърза Подателко на благодатно утешение.
Радвай се, изпълнение на богоугодните желания; радвай се, притичваща се на помощ във всички скръбни обстоятелства.
Радвай се, силно обичаща живеещите във вяра и благочестие; радвай се, възпламеняваща сърцата им с любов към Бога и човеците.
Радвай се, защото в час на недоумение влагаш блага мисъл в сърцето; радвай се, защото ни учиш във всичко да се уповаваме на Бога.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 12
Божията благодат, присъща на Твоята света икона, наречена “Ходатайка за грешните”, Богомайко Владичице, привлича към нея всички скърбящи и обременени с много грехове и напасти, и те не си отиват празни от този източник на многообразните Твои милости и щедрости, но неоскъдно получават отрада в скърби, защита в напасти, изцеление в болести и всичко благопотребно за душите и телата от Твоята чудотворна икона, Всеблага, възлагайки на Тебе всичкото си упование след Бога, и пеейки: Алилуия.

Икос 12
Възпявайки Твоето неизказано Майчино милосърдие към нас, Те хвалим, като Всесилна наша Ходатайка, възпяваме Те, като Всеблага Скоропослушница на нашите моления, и с умиление Ти се покланяме в Твоята честна икона, защото вярваме и се уповаваме, че Ти и сега ще изпросиш за нас от Твоя Син и Бог, в този живот и след смъртта ни, Неговото милосърдие винаги да пребъдва с всички, които с любов Ти пеят:
Радвай се, защото с Твоите молитви спасяваш целия свят; радвай се, защото с Твоето ходатайство се застъпваш за цялата вселена.
Радвай се, защото бързо помагаш на всички, прибягващи с вяра към Тебе; радвай се, защото измолваш за тях и Небесното Царство.
Радвай се, защото, гледайки към Твоята икона, се покланяме на Самата Тебе, истинна Богородице; радвай се, защото с Твоето застъпничество изпълняваш всичките ни благи желания.
Радвай се, защото и в смъртния час не оставяш Своите верни; радвай се, защото и след смъртта ходатайстваш за техния блажен покой.
Радвай се, Ходатайко за грешните, винаги издигаща ръце към Бога в молитва за нас.

Кондак 13
О, Всевъзпявана Майко, Всеблага Ходатайко за спасението на грешните, Богородице Дево! Приеми милостиво и сегашното наше моление, и измоли за нас от Всещедрия Бог непоколебимост в православната вяра, преуспяване в християнската любов и опрощаване на нашите грехове, та по Твоето застъпничество да наследим Небесното Царство и да се сподобим с всички светии да пеем на Бога: Алилуия.

Този кондак се чете три пъти. След това 1-ви икос “Ангелските ликове благоговейно Ти служат...” и 1-ви кондак “На Тебе, Избрана от Всевишния...”.

Молитва първа
О, Преблагословена Владичице, защитнице на християнския род, прибежище и спасение за прибягващите към Тебе! Зная, наистина зная, че много съгреших и прогневих, премилостива Госпожо, родения от Теб по плът Син Божий, но имам много примери на прогневявали Неговото добросърдечие: митари, блудници и други грешници, на които се даде опрощаване на греховете, заради тяхното покаяние и изповядване. Като имам пред очите на моята грешна душа тези примери на помилвани и гледайки голямото Божие милосърдие, което ги приема, и аз, грешният, дръзнах да прибегна с покаяние към Твоето добросърдечие. О, всемилостива Владичице, подай ми ръка за помощ и с Твоите майчини и пресвети молитви изпроси от Твоя Син и Бог прощаване на моите тежки грехове. Вярвам и изповядвам, че Този, Когото си родила, Твоят Син, е наистина Христос, Син на Живия Бог, Съдия на живи и мъртви, и въздава на всеки според делата му. Вярвам и пак изповядвам, че Ти си наистина Богородица, извор на милосърдие, утешение на плачещите, търсеща погиналите, силна и непрестанна Ходатайка пред Бога, силно обичаща християнския род и Помощница в покаянието. Наистина, за човеците няма друга помощ и покров, освен Тебе, премилостива Госпожо, и никой, уповаващ се на Тебе, никога няма да се посрами, и умолявайки Бога чрез Тебе, няма да бъде оставен. Затова моля Твоята безмерна благост: отвори вратите на Твоето милосърдие на мен, заблудения и падналия в тинята на греха, не се погнусявай от мен, скверния, не презирай моето грешно моление, не ме оставяй, окаяния, защото злобният враг търси да ме похити, но умолявай за мен Родения от Теб милосърден Твой Син и Бог да прости моите големи грехове и да ме избави от моята пагуба, та и аз с всички, получили прошка, да възпявам и прославям безмерното Божие милосърдие и Твоето непосрамващо застъпничество за мен в този живот и в безкрайните векове. Амин.

Молитва втора
Царице моя Преблага, Надеждо моя Пресвета, Ходатайко за грешните! Ето, аз, бедният грешник, предстоя пред Тебе! Не ме оставяй, оставения от всички, не ме забравяй, забравения от всички, дай радост на мен, непозналия радост. О, тежки са моите беди и скърби! Безмерни са моите грехопадения! Моят живот е като нощната тъмнина. И между човешките синове няма никой, който е силен да ми помогне. Ти Едничка си моя Надежда, мой Покров, Прибежище и Твърдиня. Дръзновено простирам към Тебе моите немощни ръце и Те моля: омилостиви се над мен, Всеблага, пощади изкупения с Кръвта на Твоя Син, облекчи болките и въздишките на моята душа, укроти яростта на ненавиждащите и оскърбяващите ме, възстанови моите изнемогващи сили, обнови като на орел моята младост, не допускай да отслабна в изпълнението на Божиите заповеди. Докосни се с небесен огън до моята смутена душа и я изпълни с непосрамваща вяра, нелицемерна любов и твърда надежда, та винаги да възпявам и славя Тебе, Преблагословена Застъпнице за света, наш Покров и Ходатайка за всички нас, грешните, та да се поклонят на Твоя Син и наш Спасител, Господа Иисуса Христа, с Безначалния Негов Отец и с Животодателния Дух Светий във вечни векове. Амин.

Молитва трета
Към кого да извикам, Владичице, към кого да прибегна в моята скръб, ако не към Тебе, Царице Небесна? Кой ще приеме моя плач и моите въздишки, и скоропослушно ще чуе моите моления, ако не Ти, Всеблага Ходатайко и Радост на всички наши радости? Чуй и сегашните песнопения и моления, които Ти принасям и за мен, грешния. Бъди ми Майка и Покровителка, и Подателка на Твоята радост на всички нас. Устрой моя живот, както Ти е угодно и както знаеш. Поверявам се на Твоя покров и промисъл, та винаги да Ти пея радостно с всички: Радвай се, Благодатна; радвай се, Обрадвана. Радвай се, Преблагословена; радвай се, Препрославена вовеки. Амин.