Κυριακή 12 Απριλίου 2015

АКАТИСТ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Кондак 1
Поборниче Воеводо, Господи на Небето и земята, 
победно-благодарствено пение Ти принасяме, Твоите раби, на Тебе, Който слезе в ада и възкреси всички със Себе Си, и като празнуваме нашето избавление, радостно зовем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Икос 1
Ангел Господен в събота вечер с голям трус слезе от Небето, отвали камъка от вратата на гроба Иисусов и седеше на него. От страх пред него се разтрепериха стражите и станаха като мъртви. А ние с мироносиците се покланяме на Възкръсналия Жив Бог и благовестим тайнствената Пасха така:
Христос възкръсна и адските князе паднаха;
Христос възкръсна и портите адови се уплашиха;
Христос възкръсна и медните врата се съкрушиха;
Христос възкръсна и твърдините на ада дойдоха в запустение;
Христос възкръсна и смъртта ридае;
Христос възкръсна и адът стене и вика:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 2
Като видяха Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия юноша в гроба Иисусов, облечен в бяла дреха и седнал отдясно, се ужасиха. А той им рече: “Иисуса Разпнатия ли търсите? Няма Го тук, но възкръсна, както бе казал. Дойдете, вижте мястото, където лежа Господ, и скоро идете и кажете на учениците Му:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.”
Икос 2
Като искаха да разберат непостижимото, Петър и другият ученик се затекоха към гроба и като влязоха вътре, видяха, че само повивките стоят, а кърпата, която бе на главата Му, не стоеше при тях, а свита отделно. Тогава повярваха и възгласиха с веселие:
Христос възкръсна и цялото творение се радва;
Христос възкръсна, да се веселят небесата;
Христос възкръсна и ликуват с нас Ангелите;
Христос възкръсна и преизподнята се просвети;
Христос възкръсна, възпейте, праведни души, от ада избавени;
Христос възкръсна, да възкликнем с веселие, спасени от смърт, пей на Господа, цяла земьо:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 3

Със сила свише облече Господ Своите ученици след Възкресението. А те отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус, и като дойдоха, им рече: “Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал.” А те Му се поклониха и възгласиха:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Икос 3
Изпълнена с любов към Учителя, Мария Магдалина стоеше отвън пред гроба и плачеше, и като видя Възкръсналия от мъртвите, помисли, че е градинарят и Го попита: “Ако си Го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема.” Но най-неочаквано, като чу: “Мария, възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог”, дойде при учениците и рече:
Христос възкръсна и жилото на греха се притъпи;
Христос възкръсна и светът се спаси от греховния потоп;
Христос възкръсна и ние се избавихме от игото на врага;
Христос възкръсна и дяволската прелест се съкруши;
Христос възкръсна и ръкописанието на нашите грехове се изглади;
Христос възкръсна и цялото творение се обнови и зовеше:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 4
Като имаше в себе си буря от помисли на съмнение, Тома рече на учениците, които казаха, че са видели Господа: Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам, но, като повярва, с веселие възгласи:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува
Икос 4
Като чу Тома, че учениците са видели Господа, искаше да Го види с очите си и рече: Не вярвам. След осем дни дойде Иисус, влезе през заключени врата, застана посред учениците Си и каза на Тома: Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. И отговори Тома, и рече:
Христос възкръсна, Ти си Господ мой;
Христос възкръсна, Ти си Бог мой;
Христос възкръсна и всички приехме живот и нетление;
Христос възкръсна и мъртвите станаха;
Христос възкръсна и ние се избавихме от осъждане и мъки;
Христос възкръсна и живот от гроба възсия за света, който пее:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 5
От огъня на Божеството не се изгори Тома, дръзновено докоснал реброто на Спасителя. А най-вече се просвети, като позна Бога, въплътил се заради нашето спасение и пак възкръснал с плът. Така със своето неверие блаженият близнак утвърждава църковната вяра, която, като изповядваме, всички зовем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Икос 5
Като видяха Иисуса възкръснал, учениците се уплашиха, мислейки, че виждат дух. А Иисус, като искаше да ги увери, им показа ръцете и нозете, и ребрата Си; взе късче печена риба и вощен мед и яде пред тях. Уверили се от това, те оставиха страха и скръбта, и радостно пееха:
Христос възкръсна и като прие злото, ни даде доброто;
Христос възкръсна и адът бе умъртвен от блясъка на Неговото Божество;
Христос възкръсна и тъмата се разруши;
Христос възкръсна и мрачните демони бяха прогонени;
Христос възкръсна и изтлялото от страсти човешко естество се обнови;
Христос възкръсна и нашите беззакония даром се очистиха;
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 6
Като изпрати на проповед в света Твоите богоносни апостоли, Христе, Ти духна и им рече: Приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат. Затова и до днес в целия свят чедата на Църквата, освободени от греховете, непрестанно славят Твоето милосърдие, и с чисти души радостно пеят:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Икос 6
Като просвети, Христе, и мрачните долини на ада със светлината на Твоето възкресение, Ти благовести, Многомилостиви, опрощение, облекчение и избавление на душите, отвека затворени там. Затова те, избавени от врага човекоубиец, играеха, устремени към Твоята светлина, и пееха:
Христос възкръсна и нашите вериги се разкъсаха;
Христос възкръсна и смъртната сянка във вечен живот премина;
Христос възкръсна и властта на смъртта вече не може да държи човека;
Христос възкръсна и дързостта на мъчителя се посрами;
Христос възкръсна и раят вместо ада за живот ни се даде;
Христос възкръсна и светът непрестанно пее:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 7
Като пожела да послужиш на падналия Адам, Спасителю наш, Ти се яви на земята, и като не го намери на нея, слезе даже до ада да го потърсиш, та, срещнал Те долу, в земната преизподня, с всички спасявани да пее:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Икос 7
Начало на нов живот за света си поставил, Господи, с Твоето славно Възкресение. Защото всичко ветхо премина: и адът, и смъртта, и властта на дявола. Всяко творение се вижда свободно и преди помрачени, сега като Божии синове ликуват и пеят:
Христос възкръсна и бездна от милост и щедрости изля върху нашия род;
Христос възкръсна и нас, падналите в рова, издигна със Себе Си;
Христос възкръсна и ние се избавихме от дяволските мрежи;
Христос възкръсна и горестта на греха в сладост на райския живот се измени;
Христос възкръсна и ние, някога умъртвени, станахме;
Христос възкръсна и ни възведе в предишното достойнство, за да зовем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 8
Като странстваше с Клеопа и Лука към селото, отдалечено на шестдесет стадия от Иерусалим, и непознат от тях, си укорил, Спасителю, тяхното неверие и жестокосърдие и си казал: Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си? И като започна от Моисей и от всички пророци, ги научи да пеят:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Икос 8
Целия Себе Си, истинен Бог и съвършен Човек, си преподал, Спасителю, на Твоите двама ученици в Емаус, когато взе хляб, благослови, преломи и им даде. Тогава очите им се отвориха и Те познаха, а Ти стана невидим за тях, и си казаха:
Христос възкръсна и животът се възцари;
Христос възкръсна и дяволската прелест бе изобличена;
Христос възкръсна и идолските жертви престанаха;
Христос възкръсна и цялата земя Му принася хвалебна жертва;
Христос възкръсна и ние, вкусили някога плода на непослушанието, сега вкусваме вечна храна;
Христос възкръсна и ние, станали причастници на вечната радост, пеем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 9
Всички Ангели, Христе Спасителю, възпяват Твоето Възкресение на Небесата. Сподоби и нас на земята, с чисто сърце и с веселие да пеем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Икос 9
Всемирният вития и учител на езичниците, богогласният Павел, като тръба възглася: Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък. Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят. Затова, като видяхме Христовото Възкресение, с радост зовем:
Христос възкръсна и князът на света бе низвергнат;
Христос възкръсна и преизподнята трепери;
Христос възкръсна и смъртта бе погълната от победата;
Христос възкръсна и адът бе пленен от Неговата сила;
Христос възкръсна и ние се избавихме от адовите вериги;
Христос възкръсна и ние, спасени от тление, станахме синове на Възкресението и пеем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 10
Като пожела да спасиш човешкия род от робството на врага, разпятие и смърт претърпя, Господи, и погребан, в третия ден възкръсна от мъртвите. Затова Ангелът, сияещ в гроба, благовести на жените и рече:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Икос 10
Трети път след Възкресението Иисус се яви на Тивериадското море на Симон Петър, на Тома и Натанаил, на Зеведеевите синове и на други двама от учениците Му, както ловяха риба. И като Владика на всичко заповяда да хвърлят мрежата отдясно на кораба. Думата скоро се изпълни и уловиха множество риба, и странна вечеря видяха на земята. Сподоби и нас, Господи, мислено да се насладим на нея, като пеем:
Христос възкръсна и Му се даде власт на Небето и земята;
Христос възкръсна и Царството Божие настъпи;
Христос възкръсна и Неговото Тяло като Хляб на Живота всички приемаме;
Христос възкръсна и Неговата Кръв, като Извор на Безсмъртие вкусваме;
Христос възкръсна и Адам, освободен, с нас ликува;
Христос възкръсна и Ева, избавена от веригите, се радва и зове:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 11
Пение всеумилно Ти принасяше, Възкръсналия, Петър, защото три пъти се бе отрекъл от Тебе, и три пъти Те изповяда: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. И три пъти пак чува от Тебе пресладкото призоваване на паството: Паси Моите агънца, паси Моите овци. Затова зове:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Икос 11
Възсиял си, Подателю на Светлината, като слънце, тридневно от гроба и всичко си просветил със светлината на истинното богопознание. Затова, седящи в тъмнината на неверието и съмнението, се уверихме с апостолите, че си Господ, и вече не питаме: “Кой си?” Но, славейки Те, Възкръсналия, с умиление зовем:
Христос възкръсна и всичко просвети със Своето Възкресение;
Христос възкръсна и вечна светлина възсия за седящите в тъмнина и смъртна сянка;
Христос възкръсна и даде на верните тайно осеняващото свише сияние на Духа;
Христос възкръсна и духовните очи на слепите някога се отвориха;
Христос възкръсна и ние познахме Отца на светлините;
Христос възкръсна, да се посрамят всички, отрекли се от Господа на славата, и да възпеят с нас:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 12
Христе, Който с Твоята благодат показваш на всеки човек удобен път за спасение, си казал на Симон Петър: Кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш, като даде да се разбере с каква смърт ще прослави Бога. А на възлюбения ученик си заповядал да пребъде, докато дойдеш. Затова апостолите, макар и да се разделиха, но свързани със съюза на любовта, възпяваха:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Икос 12
Като възпяваме Твоето тридневно Възкресение, Христе, се радваме на Твоето неизменно обещание. Защото си обещал да пребъдеш с нас до свършека на света, като ни избавяш от всяко зло и ни ръководиш към вечен живот. Затова, като Те славим, зовем:
Христос възкръсна и ние сега се избавяме от всяко зло;
Христос възкръсна и ни постави със Себе Си отдясно на Отца;
Христос възкръсна и ни направи причастници на Своята вечна слава;
Христос възкръсна и силният враг, съкрушил някога праотеца, бе съкрушен;
Христос възкръсна и ние, някога отхвърлени, се въдворяваме с Ангелите;
Христос възкръсна и ще възкреси със Себе Си всички, които зоват:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 13
О, Пасха, велика и свещена, Христе, Спасителю наш, благодарно изповядваме Твоята спасителна велика милост, задето пак си ни сподобил, недостойните, да вкусим радостта от Твоето светло Възкресение. Подавай ни в незалязващия ден на Твоето Царство истински и съвършено да се причастяваме с Тебе, Пресладкия, та с Ангелите и с всички светии във вечни векове да пеем радостно:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Този кондак се чете три пъти, след това 1-и икос “Ангел Господен...” и 1-и кондак “Поборниче Воеводо...”.

Акатисти. Книга 1. 
Славянобългарски манастир "Св. Вмчк Георги Зограф", 
Света Гора, Атон, 2006 г.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου