Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

АКАТИСТ НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Кондак 1
Поборниче Воеводо и Царю на Славата, като гледаше Тебе, Твореца на небето и земята, преобразил се на Таворската планина със слава, цялото творение се удиви, небесата се разтърсиха и всички земнородни се възрадваха. А ние, недостойните, принасяме благодарствено поклонение на Твоето Преображение заради нас и с Петър от душа Ти зовем:
Иисусе, предвечни Боже, добре ни е винаги да бъдем под покрова на Твоята благодат.

Икос 1
Неведомото за Ангелите и непристъпно за човеците Твое Божество, Светодавче Христе, с яркоблестящи мълнии и с лъчите на Твоята незалязваща светлина, си показал на Таворската планина на Твоите най-близки ученици. А те, изменили се с Божествен ужас, осенени от светъл облак и чули гласа на Отца, разумяха тайнството на Твоето въплъщение и Ти зовяха така:
Иисусе, Сине Божий безсмъртен, просвети ни със светлината на Твоето озарено лице; Иисусе, благи Боже всесилни, пробуди нас, спящите дълбок сън в бездната на греха.
Иисусе, живеещ в непристъпна светлина, изведи ни от областта на мрака; Иисусе, изпълнил целия свят с Твоята слава, въведи ни в райските обители.
Иисусе, Светлина на света, избави от лукавия свят нас, седящите в тъмнина; Иисусе, Слънце на Правдата, облечи в сила и правда нас, спящите в смъртна сянка.
Иисусе, предвечни Боже, добре ни е винаги да бъдем под покрова на Твоята благодат.

Кондак 2
Като видя, Човеколюбче Господи, че Твоите ученици, още непросветени, не разбират, че Ти трябва да отидеш в Иерусалим и там много да пострадаш и да бъдеш убит, оттогава започна да им говориш, че трябва доброволно да претърпиш всичко това заради нашето спасение. Но те, не можейки още да мислят за онова, което е Божие, мислеха за това, което е човешко: затова Ти след шест дни взе Петър, Иаков и Иоан и ги възведе на Таворската планина, за да им покажеш преди Кръста Твоята Божествена Слава, та и по време на Твоите страдания разумно да Ти пеят: Алилуия.

Икос 2
Твоите ученици, Господи, не разбираха непостижимия смисъл на Твоето доброволно страдание. Затова преди Твоя кръст Ти в дълбока нощ възведе на високата планина най-добрите Си ученици, за да съзерцават чудото на Твоето страшно Преображение и неизменното благолепие на Твоето Божествено пришествие, та, когато Те видят разпъван, да разберат Твоето доброволно страдание. А ние Ти зовем така:
Иисусе, възвел Твоите ученици от долината на високата планина, възведи и нас горе, за да се научим да търсим небесните наслаждения; Иисусе, отделил от житейските грижи и шумното многолюдие Петър и Зеведеевите синове, отдели и нашия ум от земните блага, за да се научим за избягваме пристрастията.
Иисусе, издигнал Своите приятели на превисоката планина с много трудове, научи и нас през всички дни да се подвизаваме с много труд и пот; Иисусе, показал в тишината на нощната молитва Твоето Преображение на учениците, сподоби и сега Твоите верни да се просвещават в нощта със сладостта на Твоите слова.
Иисусе, открил Твоята слава в Таворската тишина само пред трима свидетели, дай и сега на безмълвниците и пустинниците винаги да съзерцават Твоята слава; Иисусе, развеселил Тавор и Ермон за Твоето име, дай и на нас да възлезем на небето, призовавайки Твоето пресладко име.
Иисусе, предвечни Боже, добре ни е винаги да бъдем под покрова на Твоята благодат.

Кондак 3
Облякъл със сила свише Твоите избрани апостоли, Иисусе, Ти си ги възвел на Тавор, за да се научат да търсят и да мислят за небесното, а не за земното, облечи и нас, прилепените към земята и винаги побеждавани от немощта на плътта, с Твоята сила и слава, та Твоята сила да се прояви в нашата немощ, за което с любов Ти пеем: Алилуия.

Икос 3
Като искаше преди Твоя Кръст и доброволно страдание отчасти да явиш на учениците славата на Твоето Божество, Христе, Спасителю наш, Ти избра само трима от живеещите на земята, за да бъдат зрители на Твоята Божествена слава, защото тези трима пред Твоите очи бяха най-добри от всички човеци: Петър, защото Те възлюби повече от другите и пръв от всички Те изповяда, че си Син Божий; Иаков, защото пръв от апостолите преклони главата си под меча заради бъдещите блага и така постави началото на Твоите мъченици; и Иоан, като девственик и повече от всички целомъдрено запазил чистота на плътта и духа и затова получил особена благодат повече от другите, за да види неизказаните откровения и Твоята Божествена слава. С тях приеми и нашите похвали към Тебе:
Иисусе, приел от Петър изповядване на вярата преди Твоето Преображение, приеми и моето топло изповедание; Иисусе, дал на него дръзновение да говори с Тебе, говори мирни и благи думи в сърцето ми.
Иисусе, нарекъл Зеведеевите синове синове на гърма заради тяхната пламенна любов, не ме поразявай с гърма на Твоя гняв; Иисусе, недопуснал същите ученици да низведат огън от небето върху самаряните, угаси и в мен огъня на страстите.
Иисусе, възведи ме с девственика Иоан в чистота на плътта и духа на горния Тавор; Иисусе, въведи ме в рая с мъжествения Иаков, пръв изпил Твоята чаша.
Иисусе, предвечни Боже, добре ни е винаги да бъдем под покрова на Твоята благодат.


Кондак 4
Бурно бе Твоето Богоявление на Синайската планина, когато в гръм и мълнии си дарил закона на Твоя угодник Моисей, така и на планината Хорив бе силен вятър, разрушаващ планини, трус и огън, когато пророк Илия трябваше да Те види, но не в труса и не в огъня бе Господ, но с глас в лек полъх Ти им показа Своето лице и славата на Своето Божество, когато на Таворската планина си застанал пред тях, които с радост Ти зовяха: Алилуия.

Икос 4
Като чуха Моисей и Илия на Тавор Твоите думи за Твоя изход, с който щеше да свършиш в Иерусалим, станаха Твои свидетели в целия свят, че Ти, Господи, си наистина Син Божий, изпратен от Отца за спасението на човеците и показан от Него с глас от небето. Моисей бе призован от мъртвите да свидетелства на затворените в ада за Твоето пришествие в света, а Илия - от рая, за да каже на Енох за Твоята слава, видяна в Преображението на Твоята пречиста плът. А ние, като се удивляваме на тайната на явяването на Твоите пророци на Тавор, с умиление Ти зовем:
Иисусе, Който си се явил лице в лице на Тавор на Боговидеца Моисей, пожелал да види Твоето лице, яви и на нас в бъдещия век възжеланата сладост на Твоето лице; Иисусе, показал някога на Моисей в Боговидението сиянието на Твоята слава отзад, покажи ни в Твоето Царство лице в лице образа на Твоята неизказана красота.
Иисусе, наставил Илия със Своето откровение в тишина и глас в лек полъх, настави ме чудно в тишината на Божественото безстрастие; Иисусе, възвел в рая на огнена колесница Твоя небошественик Илия, възведи ме дивно на висотата на съвършеното житие.
Иисусе, в древност говорил многообразно с пророците и възвестил им за Своя изход на Тавор, насити гладната ми душа с думи за вечен живот; Иисусе, открил на Твоите ученици при двама свидетели тайната на Твоето Преображение, възпламени моята хладна вяра с неизказаните въздишки на Светия Дух.
Иисусе, предвечни Боже, добре ни е винаги да бъдем под покрова на Твоята благодат.

Кондак 5
На Боготечна звезда, възсияла в нощта, е подобно, Светодавче Господи, неизказаното озарение на Твоята пречиста плът, когато със спящите ученици в нощта, приближаваща се към утрото, Ти си възнасял на планината Твоята небесна молитва към Отца. Тогава лицето Ти се просвети като слънце и дрехите Ти станаха бели, бляскави като сняг. А апостолите, събудили се от осенилата ги Божествена сила, видяха Твоята слава като на Единороден от Отца, изпълнена с благодат и истина, и стояха с трепет, пеейки Ти: Алилуия.

Икос 5
Апостолите, като Те видяха на Тавор в човешки образ, преобразил се с Божествена слава и беседващ с Моисей и Илия за Твоя изход, познаха Твоята вечна сила и Твоето Божество, скрито под покрова на плътта, и се ужасиха, слушайки произнасяните слова и наслаждавайки се на съзерцанието на Твоята Божествена слава, която видяха, доколкото можеха да вместят с телесните си очи. С тях и ние Ти пеем така:
Иисусе, озарил Твоите ученици с Твоята неизказана и Божествена слава, озари и нашите души с Твоята вечна Светлина; Иисусе, причастил първостоятелите на закона с благодатта на Твоята небесна Светлина, чрез причастяването с Нея събери нашия заблуден ум.
Иисусе, открил отчасти съкровената в плът мълния на Твоето Божество на Тавор, открий съкровените грехопадения в моята бедна съвест; Иисусе, озарил светата планина с лъчите на Твоята несътворена Светлина, озари моята мрачна душа със светлината на Твоите заповеди.
Иисусе, просветил краищата на света с Преображението на Твоята пречиста плът, просвети и украси нас, помрачените; Иисусе, очистил като сняг Своите ученици с блясъка на Твоята Таворска Светлина, очисти и обнови нас, тъмните.
Иисусе, предвечни Боже, добре ни е винаги да бъдем под покрова на Твоята благодат.

Кондак 6
Видели Твоята преблага и спасителна беседа с Моисей и Илия на Таворската планина, Христе Боже наш, Твоите ученици Петър, Иаков и Иоан силно се зарадваха. А Петър, изпълнен с глас на Божествена любов, рече:Господи, добре ни е да бъдем тука: ако искаш, да направим тук три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия. А ние, недостойните, не дръзваме направо да Те попитаме, но смирено Те молим за помилване и с трепетен глас Ти зовем: Алилуия.

Икос 6
Възсия на Тавор като знамение за цялата вселена светъл облак над Петър, когато питаше за сенниците, възвестяващ откровението с гласа на Отца и пришествието на Светия Дух, и когато осени апостолите, обкръжили върха на планината, те повече се уплашиха и влезли със страх в облака, усетиха Твоето непристъпно Божество и с велико дръзновение въззоваха към Тебе така:
Иисусе, ръководил древния Израил с облачен стълб в пустинята, Сам покажи ни и сега пътя към Твоето Царство; Иисусе, осенил Твоите апостоли със светъл облак на Тавор, осени и нас с росата на Светия Твой Дух.
Иисусе, Който живееш в неръкотворен храм на небесата, покажи ми световидния храм и пречистата сянка на Твоето Божество; Иисусе, непожелал ръкотворна скиния на земята, направи ме вътрешна благообразна скиния на Твоя Дух, за да възляза на небесата.
Иисусе, Който се обличаш със светлина като с дреха, облечи ме, оголения, в изтъканата от Бога дреха на целомъдрието и чистотата; Иисусе, Който простираш небесата като шатра, облечи ме, покрития със струпеи, с белоснежната дреха на Твоята небесна красота.
Иисусе, предвечни Боже, добре ни е винаги да бъдем под покрова на Твоята благодат.

Кондак 7
Като искаше да открие съкровената от векове тайна на Твоето Божество, Христе, Твоят Небесен Отец отново, както преди на Иордан при Твоето кръщение, възвести Твоето Богосиновство и с глас, излязъл от облака, засвидетелства и каза: “Този е Моят възлюбен Син, Него слушайте.” А апостолите, ужасени и останали без сила, паднаха на земята и Ти зовяха: Алилуия.

Икос 7
Видели нови и преславни неща, станали на Тавор, и чули Отеческия глас и шум от облака, очевидците и служители на Твоето Слово, Владико Господи, бяха ужасени и внезапно се осветиха от новото светолитие; удивени гледаха един към други и паднаха на земята. И на Тебе, Владиката на всичко, се поклониха, възнасяйки Ти похвали:
Иисусе, Образ на пресветлата ипостас на Отца, преобрази моя мрачен и нечист живот; Иисусе, Сияние на Славата на Отца, просвети моята паднала в дълбините на мрака душа.
Иисусе, дивен и страшен в славата на Твоя Божествен образ, обнови изхабения от тлението образ на нашата душа; Иисусе, тих и изпълнен с любов, с неизказаната светлост на Твоята плът направи по-бяла от сняг нечистотата на моята плът.
Иисусе, безначална Светлина, покажи ни в Твоята светлина, показана на Тавор, Светлината на Отца; Иисусе, неизменна Светлина, в незримата Светлина на Твоето Царство покажи ни и Духа.
Иисусе, предвечни Боже, добре ни е винаги да бъдем под покрова на Твоята благодат.

Кондак 8
Дивно и странно Ти се явиха Моисей и Илия на Тавор, Владико Господи, и видели образа на Божествената ипостас, те говореха за Твоето доброволно страдание, свещенолепно предстоейки пред Тебе. След като ги осени светъл облак и чуха глас от небето, славата Господня се скри от очите на Твоите ученици, скриха се и пророците на местата си, пеейки Ти: Алилуия.

Икос 8
Целият си бил от небето, Неизследими Слове Божий, когато Твоята пречиста плът се преобрази на Тавор, но и от земята никак не си отстъпил, защото, след като си отидоха пророците и видението свърши, Ти пристъпи към лежащите на земята от страх Твои ученици и докосвайки ги с ръка, им каза: “Станете, не бойте се”. А учениците, като вдигнаха очи и не видяха никого, освен Тебе с тях, се зарадваха и благодариха на Бога, и Ти пееха така:
Иисусе, Който имаш думи за вечен живот, бъди винаги с нас в земното странстване; Иисусе, наситил ни с образа на Твоето Божество, не ни оставяй сираци в служенето на Тебе.
Иисусе, изяснил преди Твоя кръст тайната на доброволното страдание, дай ни винаги да помним Твоето изтощаване заради нас; Иисусе, показал ни Твоята слава, дай ни винаги да разбираме обожението на Твоята плът.
Иисусе, неизменен образ на Вечносъществуващия, обнови в душата ми възжелания Твой образ и подобие; Иисусе, равночестен печат на Отца, запечатай в моята плът благообразието на Твоята неизказана красота.
Иисусе, предвечни Боже, добре ни е винаги да бъдем под покрова на Твоята благодат.

Кондак 9
Цялото естество се смути, гледайки Твоето преславно преображение на Тавор, Христе Спасителю: Ангелите, невидимо предстоейки, със страх и трепет Ти служеха, небесата се уплашиха, земята се потресе, виждайки славата на Господа, “планина Тавор, преди мрачна и димна”, се покри със светъл облак, “на нея стояха Твоите пречисти нозе”, а Твоите ученици, Господи, като не можеха да гледат Твоя образ, паднаха на земята и покриха лицата си, докато Ти Сам, като свърши видението, ги вдигна, зовящи към Теб: Алилуия.

Икос 9
Суетно мъдруващите витии, непросветени от благодатта, не могат да разберат тайнството на Твоето преславно Преображение, Господи. Затова, когато слизаше с учениците от планината, започна да изгрява денят, и Ти заповяда на Твоите приятели да не обаждат на никого за това видение, докато, приел страдания и смърт, не възкръснеш в третия ден от гроба. Те замълчаха и на никого не казаха за това, което видяха и чуха, но в сърцето си Ти зовяха така:
Иисусе, облякъл се в целия Адам, просвети очерненото някога човешко естество; Иисусе, носен на облак, в огън и мрак, разпръсни с Твоята светлост целия мрак в душите ни.
Иисусе, усладил Твоите апостоли със сиянието на Божествения шум, услаждай ни винаги със словата на Твоето Божествено откровение; Иисусе, просветил Твоите ученици с росоносен облак, просвещавай ни винаги с лъчите на Твоето преславно Преображение.
Иисусе, осветил Таворската планина с Твоите пречисти нозе, насочи нозете ни винаги да Ти служат; Иисусе, заповядал да възлизаме с чисти ръце на Твоята планина, издигни ръцете ни за молитва.
Иисусе, предвечни Боже, добре ни е винаги да бъдем под покрова на Твоята благодат.

Кондак 10
Като искаше да спасиш света, Ти се преобрази на Тавор заради нас, Господи, за да ни направиш достойни за небесната слава, приготвена за Твоите избраници, и да преобразиш смиреното наше тяло, за да се уподоби на тялото на Твоята слава в общото възкресение в Твоето вечно Царство, приготвено от създание мира за обичащите Те, в което сподоби и нас като Моисей и Илия на Тавор да Те видим лице в лице и с всички светии да Ти пеем вечна песен: Алилуия.

Икос 10
Царю предвечни! Ти вършиш всичко за нашето спасение. Заради мен Ти си възприел пречиста плът от Приснодева Мария и в образ на раб си дошъл в този свят. И така си се преобразил на светата планина, не угаждайки на Себе Си, защото Светлината не се нуждае от просвещение, но заради нас, осъдените, за да просветиш нашата тъмнина и нас, седящите в смъртна сянка, да преобразиш от синове на гнева в Твои възлюбени чеда. Затова с благодарност Ти зовем така:
Иисусе, преобразил рабския образ на Тавор, за да ни направиш от роби на греха чеда Божии; Иисусе, Иисусе, снизил Себе Си до приемане на плът, за да преобразиш нашето паднало естество.
Иисусе, явил на Тавор неизказаното благолепие на Твоето Царство, утвърди в нас радостта, мира и правдата в Светия Дух; Иисусе, обожил цялото творение с Божествения блясък на Твоята плът, обнови нас чрез обожението на плътта при Твоето второ пришествие.
Иисусе, явил огъня на Твоето Божество на Тавор, изгори с невеществен огън моите грехове; Иисусе, наситил Твоите ученици с пресладка беседа там, освети моята гладна душа с Твоите свети Тайни.
Иисусе, предвечни Боже, добре ни е винаги да бъдем под покрова на Твоята благодат.

Кондак 11
Пение всеумилно Ти принасям аз, недостойният, празнувайки светлото тържество на Твоето Преображение и Ти зова: дарувай сега на Твоите раби висотата на небесното житие и вечната слава на Божественото сияние, сподоби ни с чисто сърце мислено да възлезем на Твоята света планина, да видим Твоето преславно Преображение с умните си очи, за да Ти пеем радостно: Алилуия.

Икос 11
Непристъпна Светлина и Подател на Светлината си Ти, Иисусе, безначална и вечна Светлина. Ти си принесъл Твоята светлина в света, когато с Твоята пречиста плът си възлязъл на Таворската планина и там си явил на Твоите ученици нетварната и Божествена Светлина, показвайки славата на Отца. А ние, желаейки да бъдем причастници на тази свръхестествена Светлина, от дълбините на душите си Ти зовем:
Иисусе Христе, истинска Светлина, оживявай душата ми с добри помисли през всички дни на моето земно странстване; Иисусе Царю, безначална Светлина, запали отново угасналия светилник на душата ми до деня на моята смърт.
Иисусе, тиха Светлина, Който даваш живот, изпрати на душата ми светлина и живот в ужасния час на моята смърт; Иисусе, свята Светлина, която свети и гори, избави ме тогава от неугасимия огън и външната тъмнина.
Иисусе, пресладка и пресвета Светлина, преведи ме през страшните въздушни митарства към светлината на Твоя небесен чертог; Иисусе, Светлина по-светла от всяко слънце, просвети ме в светлината на Твоите светии в незалязващия ден на Твоето Царство.
Иисусе, предвечни Боже, добре ни е винаги да бъдем под покрова на Твоята благодат.

Кондак 12
Твоята благодат ми подай, Иисусе, Боже мой, която си дарил на Тавор на Твоите избрани ученици: Петър, Иоан и Иаков, и ни приеми, както си приел тях, та, облечени в Твоята сила свише, и просветени от Светия Дух, имайки чисто сърце и обновен ум, да възлезем на мисления Тавор, издигайки се от сила в сила, като се подвизаваме най-вече в поста и молитвата и пребъдваме в целомъдрие и чистота, и там да Ти пеем: Алилуия.

Икос 12
Като възпяваме преславното Преображение на Твоята пречиста плът, прославяме Твоята Божествена слава, явена на Тавор, покланяме се на Твоята вечна сила и Божество, и вярваме с Петър, че Ти наистина си Христос, Син на Живия Бог, дошъл в света да спаси грешниците, и Ти зовем от дълбините на душите си: добре ни е да бъдем с Тебе. Затова не посрамвай нас, които право вярваме в Тебе, но сме немощни и носим плът, и ни покрий със светлината на Богоозарената Твоя плът, които Ти зовем така:
Иисусе, незалязващо Слънце, изгряло на Тавор, озари ме с Твоето Божествено сияние; Иисусе, нескрита Светлина, явена в Преображението, съгрей ме с причастяването с Твоята благодат.
Иисусе, предвечен Храм на небесния Иерусалим, всели ме с човеците в Божията скиния; Иисусе, благоуханен Цвят от всесветия рай, облагоухай ме с небесните аромати на светостта и чистотата.
Иисусе, очистителен Огън, който ще очисти небето и земята от всяка сквернота, очисти ме от сквернотата на плътта и духа; Иисусе, прескъп Камък, който вместо слънце ще освети небесния Сион с Божествена красота, избави ме от виждането на друга красота освен Тебе.
Иисусе, предвечни Боже, добре ни е винаги да бъдем под покрова на Твоята благодат.

Кондак 13
О, пресладки и всещедри Иисусе, просиял на Тавор с Божествена слава! Приеми сега това наше малко моление и както си приел поклонение от Твоите ученици на светата планина, така сподоби и нас да се поклоним на Твоето преславно Преображение, сияейки в светлината на добри дела, за да се просвети чрез Тебе греховната тъмнина, живееща в нас и да се явим достойни да бъдем наследници на безкрайното Твое Царство на небесата, където сподоби и нас с всички светии да Ти пеем: Алилуия.

Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1-ви икос и 1-ви кондак.

Молитва
Господи Иисусе Христе, Боже наш, Който живееш в непристъпна светлина, Сияние на славата на Отца и Образ на Неговата ипостас! Когато се изпълниха времената, Ти, по Твоето неизказано милосърдие към падналия човешки род, умали Себе Си и прие образ на раб, смири Себе Си, бидейки послушен даже до смърт. Но преди кръста и Твоето доброволно страдание си се преобразил на Таворската планина в Своята Божествена слава пред Твоите свети ученици и апостоли, като отчасти си скрил възприятието на плътта, та когато Те видят разпъван и предаван на смърт, да разберат Твоето доброволно страдание и Божество. Дарувай и на всички нас, които празнуваме Преображението на Твоята пречиста плът, с чисто сърце и нескверен ум да възлезем на Твоята света планина, в селенията на Твоята свята слава, където звучи чистият глас на празнуващите, глас на неизказана радост, и там заедно с тях лице в лице да видим Твоята слава в незалязващия ден на Твоето Царство, и с всички светии, отвека благоугодили Ти, да прославим Твоето Всесвето име с Безначалния Твой Отец и Пресветия, Благия и Животворящ Твой Дух сега и всякога и във вечни векове. Амин.


Акатисти. Книга 1. 
Славянобългарски манастир 
"Св. Вмчк Георги Зограф", 
Света Гора, Атон, 2006 г.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου