Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

Χαιρετισμοί στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή
Ο ερεύς:
Ε
λογητς Θες μν πάντοτε, νν κα εί, κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν.

Κοντάκιον
Ηχος πλ. δ´.
Τ
Υπερμάχ Στρατηγ

Τ
πρ πάντας ληθς Αγίους μείζονι, πρ πάντας μα­ρτν τος μαρτήσαντας, τ φύμνιον προσφέρω σοι Ιωάννη,
ς ον χων παρρησίαν πρς τν Κύριον, κ παντοίων με κινδύνων λευθέρωσον, να κράζω σοι· Χαρε κήρυξ τς χάριτος.

Αρχομαί σοι τν Υμνον, Θεοΰμνητε Μάκαρ, χαρ συνειλημμένος κα φόβ·
Στίχ. Βαπτιστ
το Χριστο πρέσβευε πρ μν.
Αρχομαί σοι τν Υμνον, Θεοΰμνητε Μάκαρ, χαρ συνειλημμένος κα φόβ·
Στίχ. Βαπτιστ
το Χριστο πρέσβευε πρ μν.
Αρχομαί σοι τν Υμνον, Θεοΰμνητε Μάκαρ, χαρ συνειλημμένος κα φόβ·
Στίχ. Βαπτιστ
το Χριστο πρέσβευε πρ μν.
Ε
φημν γρ δομαι τ σά, πορν δ λόγου δειλι Πρόδρομε, ατς δ νισχύων με παράσχου παξίως λέγειν·
Χα
ρε, δι’ ο χαρ φάνη· χαρε, δι ο ρ φθάρη.
Χα
ρε, τν περάτων γς Διδάσκαλος· χαρε, τν τεράτων Χριστο προάγγελος.
Χα
ρε, μκος γιότητος φθάνων μέχρις ορανο· χαρε, πλάτος καθαρότητος γιάζων πσαν γν.
Χα
ρε, τι Τριάδα τν Αγίαν κατεδες· χαρε, τι δυάδα λικν περεδες.
Χα
ρε, στρ δεικνύων τν Ηλιον· χαρε, φωστρ φωτίζων φήλιον.
Χα
ρε, δι ο Χριστς μηνύθη· χαρε, διο σατν μισήθη.
Χα
ρε, κήρυξ τς χάριτος.

Βλέπων γένος
νθρώπων κείμενον πανθρώπως, νίσταται Θες φιλανθρώπως, κα θελήσας πέμψαι τν Υόν,
κκαθάραι πάντα τν ἰὸν το φεος, προσέπεμψε τν Πρόδρομον, κηρύξαι τος νθρώποις λέγειν·
Αλληλούϊα

Γέννησιν Ζαχαρίας θυμιάματος
ρα, μανθάνει το υο δι γγέλου· ος δ πίστησε τούτω λαλν κατακέκριται μή τι λαλεν·
βλέψας δ
τν κβασιν τν λόγων το γγέλου, τ λαλεν λαμβάνει.
Χαρε, θύρα τς σωτηρίας· χαρε, λύρα τς Εκκλησίας.
Χα
ρε, Προφητν το Θεο τ συμπέρασμα· χαρε, ρετν πασν τ συμφόρημα.
Χα
ρε, γγελε πίγειε παρουσίας το Χριστο· χαρε, νθρωπε οράνιε Βασιλείας το Θεο.
Χα
ρε, τς γκρατείας σοφς · χαρε, τς κρασίας ξς ναιρέτης.
Χα
ρε, κρατρ το νέκταρος πάροχε· χαρε, λουτρ καθάρσεως πρόξενε.
Χα
ρε, πρηστρ καυστικ τς πάτης· χαρε, λαμπτρ φαυστικ γς πάσης.
Χα
ρε, κήρυξ τς χάριτος.

Δεξιο
ται σμένως σπασμ Παρθένος, δοσα κυοφόρον τν στεραν· δ κήρυξ νδον τς μηνός,
πιγνούς τν σω τς γαστρς Κύριον, ς ήμασι τος λμασι χρησάμενος βόα λέγων·
Αλληλούϊα

χαιρον τ γεννήσει κα ρεύνων τν κλσιν, μαθεν ο συγγενες Ιωάννου, γράμμασι δ ταύτην κτυπν Ζαχαρίας,
τέως σιωπ
ν φθέγγεται, ο δ εθς χάρησαν, θαύμασαν βοντες οτω·
Χα
ρε, φωνν το Πατρς δήσας· χαρε, σιγν το ατο λύσας.
Χα
ρε, τν γόνων λαγόνων τ κύημα· χαρε, τν κάρπων τ εκαρπον βλάστημα.
Χα
ρε, κύκλος ετόρνευτος κέντρον χων τν Χριστόν· χαρε, κύκνος δύφωνος πσιν δων τ χρηστά.
Χα
ρε, κ κοιλίας Μητρικς γνισμένος· χαρε, πρ κοιλίας τ Θε γνωσμένος.
Χα
ρε, πηγ θαυμάτων κένωτος· χαρε, πληγ δαιμόνων νίατος. χριστιανος.gr
Χα
ρε, δι ο φωτίσθη κτίσις· χαρε, δι ο δοξάσθη κτίστης.
Χα
ρε, κήρυξ τς χάριτος.

Ζέων θυμ
Ηρώδης νελεν ληρώδης, Χριστν ζητν τ βρέφη προστάττει· φθειρομένων δ τούτων πικρς,
Ιωάννης
θεος σοφς σέσωστο, κηρύξαι τν πόρρητον Θεο οκονομίαν λέγων·
Αλληλούϊα

Ηγεν ν τ ρήμ λικί νήβ, γγελος, τν γγελον φέρων, κα ποος σται ννον, τ μυστήριον οκ γνον δετο, κα σμασιν ς στέμασι κατέστεφεν α- τν κραυγάζων·
Χα
ρε, στήλη τς εσεβείας· χαρε, πύλη τς Βασιλείας.
Χα
ρε, Μωυσέως το πάλαι διάδοχε· χαρε, Βασιλέως το πάντων διάκονε
Χα
ρε, μάργαρον κρυπτόμενον ν τ λύθρ τς σαρκός· χαρε, ργανον κρουόμενον ν τ πλήκτρ το Θεο.
Χα
ρε, ρτος στηρίζων νηστευόντων κοιλίας· χαρε, ονος δύνων σωφρονούντων καρδίας.
Χα
ρε, Χριστο φέρων τ τρόπαιον· χαρε, στερρν παθν ποτρόπαιον.
Χα
ρε, διο τ ρχαα παρλθε· χαρε, διο τ καιν πεισλθε.
Χα
ρε, κήρυξ τς χάριτος.

Θαυμαστ
πάσ φύσει φθη ς πρ φύσιν, ν τ ρήμ σου μετοικία·
κ μαστν γρ εθς Μητρικν πρς ατν μετέβης κατοικεν Πρόδρομε, οκ ον οδ σίκερα, Θε δ ντρυφν κα ψάλλων·
Αλληλούϊα

θυνάς σου τν δρόμον πρς Οράνιον δόμον, σκήσεως λθν πρτος δρόμον· κα λαμπρός τις γέγονας σοφέ, κα Χριστο δ βίου ψηλο Πρόδρομος, πρς ν θυνας παντας κούεις παρ πάντων οτω·
Χα
ρε, τέχνη τς γκρατείας· χαρε, στάθμη τς κριβείας.
Χα
ρε, τς σκήσεως μψυχον γαλμα· χαρε, τς θλήσεως θεον κτύπωμα.
Χα
ρε, ρος κρότατος παρθενίας ληθος· χαρε, νόμος νθεώτατος θεωρίας εαγος.
Χα
ρε, κτημοσύνης λαμπρς προηγήτωρ· χαρε, γιωσύνης σοφς εσηγήτωρ.
Χα
ρε, κανν νηστείας Θεόσδοτος· χαρε, εκν γνείας θεόγραφος. χριστιανος.gr
Χα
ρε, ρθς πολιτείας γνώμων· χαρε, σοφς προμηθείας νοήμων.
Χα
ρε κήρυξ τς χάριτος.

Κόσμου
δυπαθείας κα σαρκς προσπαθείας, λόγησαι καθάπαξ θεόφρον, κα κρίδας εχές σου τροφήν, κ καμήλου δ στολν Πρόδρομε, το πνεύματος ο σώματος πίδοσιν ζητν κα λέγων·
Αλληλούϊα

Λύτρωσιν
μαρτίας, Βάπτισμα μετανοίας, κηρύσσων λθεν Ιωάννης, πσι μετανοετε βον, βασιλεία γρ τν ορανν γγικε, κα χάριν χορήγησε πιστος ς ν ατ βοσι·
Χα
ρε, βουλς το Θεο μύστης· χαρε, ολς τν ψυχν ύστης. χριστιανος.gr
Χα
ρε, χελιδν τ αρ μηνύσασα· χαρε, ηδν Χριστν κελαδήσασα.
Χα
ρε, νάμα ξέρρευσε θαυμασίως ξ Εδέμ· χαρε, πόμα νέψυξε τος τακέντας ξ Αδάμ.
Χα
ρε, τν παρόντων μελν ς μ ντων· χαρε, τν μελλόντων φροντιστς ς μενόντων.
Χα
ρε, δι ο πίπτων νίσταται· χαρε, διο βάλλων φίσταται.
Χα
ρε, ψυχν πρς Θεν κτείνας· χαρε, ρμν τς σαρκς συστείλας.
Χα
ρε, κήρυξ τς χάριτος.

Μετανοίας τ
ν στάχυν, τς ρήμου στάχυς, κελεύει τος κάρπους κφύειν, κκαθάραι κει γρ φησίν, τ πτύον χων τ χειρ Κύριος, κα χυρώδης καύσων, συνάξει δ γκάρπους λέγων·
Αλληλούϊα

Νέαν θέλων
Κτίστης ναδείξαι τν φύσιν, τος δασιν ατν ναπλάττει, κα πρς τοτο φέρει συνεργόν, βουλήσει πάντα νεργν Κύριος, Βαπτίσματος τν κήρυκα πάντες ο πιστο βομεν.
Χα
ρε, φων το Θεο Αγία· χαρε, σιγ το χθρο τελεία.
Χα
ρε, τς οσίας βροτν τ κεφάλαιον· χαρε, παρουσίας Θεο τ προοίμιον.
Χα
ρε, τι πεχώρησε πσα χάρις π σοί· χαρε, τι πεχώρησε πσα πλάνη δι σο.
Χα
ρε, διαπτύσας τ δέα το βίου· χαρε, διαλύσας τ πικρ τν ν βί.
Χα
ρε, δι ο δόθη μετάνοια· χαρε, δι ο λύθη πόνοια. χριστιανος.gr
Χα
ρε, Αμνν το Θεο κηρύξας· χαρε, γνν τν βίον τηρήσας.
Χα
ρε, κήρυξ τς χάριτος.

Ξένην κένωσιν βλέπων
βαπτίζων το Λόγου, ξίστατο κα στατο λέγων· γ χρείαν χω π Σο, κα σ βαπτισθναι πρς μ γέγονας; δ θαρρεν πέταξε κα ργον κπληροντα, λέγων·
Αλληλούϊα

Ο χειρ
πάντα φέρων σ χειρ ποκλίνει, τν Κεφαλν Ιωάννη, ο καθάρσεως χρήζων ατός, λλ Αδμ καθαίρων ν ατ· θεν σο ς λειτουργ τς χάριτος, χαρίζεται κούειν τατα.
Χα
ρε, γίων πάντων μείζων· χαρε, γγέλων οδν λάττων. χριστιανος.gr
Χα
ρε, γεννητος γυναικν πέρτερος· χαρε, γεννετς ξ ατς πέρλαμπρος.
Χα
ρε, κάλαμε τς χάριτος νέον νόμον κτυπν· χαρε, θάλαμε το Πνεύματος κ πασν τν ρετν.
Χα
ρε, τι γένου γεηρν περόπτης· χαρε, τι φάνης Ορανίων πόπτης.
Χα
ρε, ποιμν θρεμμάτων το Πνεύματος· χαρε, λιμν πνευμάτων πείραστος.
Χα
ρε, ος κπλύνων τ πάθη· χαρε, νος Θεο βλέπων βάθη.
Χα
ρε, κήρυξ τς χάριτος.

Πόθος πέπεικεν α
σχους, τν υἱὸν τς ασχύνης, ερκτ, τν Βαπτιστν κατακλεσαι·
κα
καλύψαι σπεύδων τ κακν λαθεν, ρίδηλον ατ θέμενος, λόγος γρ ο δέδεται τος ψάλλουσι Κυρί οτως.
Αλληλούϊα

Ρήματά σου
ς βέλη δεδεγμένος Ηρώδης, κεντται τν καρδίαν καιρίαν, ο γρ λεγχοι τ σεβε μώλωπές εσιν δυνηρο Πρόδρομε, κα θνήσκων νομί οκ νέσχετο βον σοι τατα.
Χα
ρε, Αγίασμα παρέχων· χαρε, τ μίασμα πέχων.
Χα
ρε, τν πιπτόντων βροτν νόρθωσις· χαρε, προκοπτόντων Θε βεβαίωσις.
Χα
ρε, υλον ς γγελος ν γ βίον μετελθών· χαρε, νυλον ς δαίμονα τν Ηρώδην καθελών.
Χα
ρε, τν ρρήτων το Θεο οκονόμος· χαρε, πορρήτων γαθν κληρονόμος.
Χα
ρε, καλν εωδίαν δωρούμενος· χαρε, κακν δυσωδίαν τροπούμενος.
Χα
ρε, δι ο Αδμ νεδύθη· χαρε, δι ο σατν γυμνώθη.
Χα
ρε, κήρυξ τς χάριτος.

Σέλας
λίου δίκην στιλβεν ς κ δίσκου, το πίνακος θεία σου κάρα,
κα
το σκότους πσαν τν σχν κτς πήλασεν ατς Πρόδρομε, μς δ καθωδήγησε τν φώτων τ Πατρ κραυγάζειν·
Αλληλούϊα

Το
φωτς τν λυχνίαν το σκότους ργάτης, οκ φερεν ες λεγχον χειν· ς γρ φίλος ργων σκοτεινν, παρουσίαν ταύτης σφαλερς χθετο· δι κ μέσου τίθησιν ατν μ συνιες κραυγάζειν·
Χα
ρε, τ στέλεχος τς γνείας· χαρε, λεγχος τς λαγνείας.
Χα
ρε, τν βροτν κα Αγγέλων μεθόριον· χαρε, ορανο κα τς γς τ ξαίσιον.
Χα
ρε, μέσος ς νέτειλας τν Θεο διαθηκν· χαρε, τέλος ς γεγένησαι τν γραφν τν νομικν.
Χα
ρε, τναντία ες τατ καταμίξας· χαρε, σαρκίαν ν σαρκ κατορθώσας.
Χα
ρε, βροντ τν κόσμον κπλήττουσα· χαρε, βροχ τν κτίσιν ρδεύουσα.
Χα
ρε, δι ο εσεβες φωταυγονται· χαρε, δι ο σεβες πυρπολονται.
Χα
ρε, κήρυξ τς χάριτος.

μνος ποος ρκέσει φικέσθαι το ψους, τς σς Μεγαλωσύνης Προφτα;
μνήσει τίς τν γηγενν ν πάντων μείζονα Χριστς δειξε; δι τν πίστιν δέδεξο τν μετ σο βοώντων·
Αλληλούϊα

Φαεσφόρος
ς ρθρος το λίου τς δόξης, κακίας με ξέγειρον πνου, κα υἱὸν νάδειξον γρηγοροντα ργοις φωτεινος Πρόδρομε, ς ν φαιδρ προσώπ σοι κα γλώσσ γηθοσύν κράξω.
Χα
ρε, πυρσ τν ν ζάλ ντων· χαρε, χρυσ τν πενί ζώντων.
Χα
ρε, λυπουμένων ταχεα παράκλησις· χαρε, πλανωμένων τοίμη νάκλησις.
Χα
ρε, πάντων εδυσώπητος πρς Θεν καταλλαγή· χαρε, πάντων εσυμπάθητος λυπηρν παλλαγή.
Χα
ρε, τν νοσημάτων τν πιστν γεία· χαρε, τν μολυσμάτων τν ατν γνεία.
Χα
ρε, πταιόντων θεον ξίλασμα· χαρε, πιπτόντων μέγα διάσωσμα.
Χα
ρε, πσι τ πάντα παρέχων· χαρε, κάστ τ πρόσφορον νέμων.
Χα
ρε, κήρυξ τς χάριτος.

Χάριτι παντελεί
Χαριτώνυμε κήρυξ, ψυχν μου χαριτώσαις κα φρένας, τν παθν τν ρύπον ξ ατν, μετανοίας γνώσει ξελθν παντα, κα δείξαις σ με χάριτι πάξιον Θε κραυγάζειν·
Αλληλούϊα

Ψώμισόν με Προφ
τα τς φθάρτου τραπέζης, ψιχίοις πεπτωκόσιν ς κύνα, ν λιμ γρ τήκομαι σφοδρ, σωτηρίου ρτου πορν Πρόδρομε κα κόρεσον καρδίαν μου ς ν σοι εχαρίστως κραυγάζω·
Χα
ρε, σφραγς Προφητν Αγίων· χαρε, κρηπς Αποστόλων θείων.
Χα
ρε, νυμφοστόλε ραε τς χάριτος· χαρε, θεολόγε δογμάτων το Πνεύματος.
Χα
ρε, μμα καθαρώτατον τ θέατα δών· χαρε, στόμα Αγιώτατον τ πόρρητα επών.
Χα
ρε, Πρόδρομε, Μάρτυς, Βαπτιστά, Φωνή, Λύχνε· χαρε, Πρόκριτε, Μάκαρ, Μηνυτά, Μύστα, Φίλε.
Χα
ρε, γλυκ κα πργμα κα νομα· χαρε, νος κα γλώττης ντρύφημα.
Χα
ρε, καιν πρεσβευτ κα μεσίτα· χαρε, μο ξαιρέτως προστάτα.
Χα
ρε, κήρυξ τς χάριτος.

Ω Προφτα Κυρίου, Μεγαλώνυμε κήρυξ, Αγίων περέκεινα πάντων·
Στίχ. Βαπτιστ
το Χριστο πρέσβευε πρ μν.
Ω Προφτα Κυρίου, Μεγαλώνυμε κήρυξ, Αγίων περέκεινα πάντων·
Στίχ. Βαπτιστ
το Χριστο πρέσβευε πρ μν.
Ω Προφτα Κυρίου, Μεγαλώνυμε κήρυξ, Αγίων περέκεινα πάντων·
Στίχ. Βαπτιστ
το Χριστο πρέσβευε πρ μν.
Τ
μικρ νν πρόσχες παρχ κα τν δεινν πάσης ταραχς ῥῦσαί με κα τς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως Θε βοντα·
Αλληλούϊα

Κοντάκιον
Ηχος πλ. δ´.
Τ
Υπερμάχ Στρατηγ
Τ
πρ πάντας ληθς Αγίους μείζονι, πρ πάντας μαρτν τος μαρτήσαντας, τ φύμνιον προσφέρω σοι Ιωάννη,
ς ον χων παρρησίαν πρς τν Κύριον, κ παντοίων με κινδύνων λευθέρωσον, να κράζω σοι·
Χα
ρε, κήρυξ τς χάριτος.

Ο
ερεύς:
Δι ε
χν τν Αγίων Πατέρων μν, Κύριε Ιησο Χριστ Θες μν, λέησον κα σσον μς.
Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου