Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

Μεγαλυνάρια Αγίου Ερμολάου Ιερομάρτυρος του Ιαματικούυπό  Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια

Μεγαλυνάρια κατά το «ακαταληπτόν εστίν».
Ακροστιχίς- «ΕΡΜΟΛΑΟΝ ΜΕΓΑΛΥΝΩ. Χ

Ερμολάου ανυμνώ τους καμάτους τους σεπτούς, ους υπέμεινε στερρώς δι' αγάπην του Χρίστου.
Ρώμη όντως ανδρική καθυπέταξας οφρύν επηρμένην άσεβων, ιερόαθλε σεμνέ.
Μυστιπόλε ιερέ, καθυπέδειξας οδόν μαρτυρίου σωστικήν τω Παντελεήμονι.
Ολετήριον δεινόν ώφθης ειδωλολατρών και αλάνθαστος πυξίς ευσεβών προς ουρανόν.
Λαμπροχίτων εις αυλάς εισελήλυθας Χρίστου, ίνα χαίρη συν Αυτώ και αγγέλων τοις χοροϊς.
Αγαλλίαμα τερπνόν πέλεις της Νικομηδών Εκκλησίας, ευσταλές του Κυρίου άθλητά.
Ο Ερμόλαος ψαλμοίς ευφημείσθω μυστικοίς ώσπερ θείος ιερεύς και στερρόφρων αθλητής.
Νυν προθύμως οι πιστοί Ερμολάου πολιού τους αγώνας τους λαμπρούς ύμνων στέφομεν ωδαίς.

Μεθ' Ερμίππου του σοφού σε, Ερμόλαε, τιμώ και του άγαν θαυμαστού Ερμοκράτους ευλαβώς.
Εκλαμπρύνας της ψυχής  τας εφέσεις αγωγή αθλητών φωτολαμπεί, μάκαρ, ώφθης κόσμου φως.
Γήθεν ήρθης προς Εδέμ εναθλήσας ανδρικώς, άγλαων Νικομηδών ώ Ερμόλαε πυρσέ.
Αρετής υπογραμμέ, ενουθέτεις τούς πιστούς ταις οδοίς ακολουθείν αθλητών δια Χριστόν.
Λάμπων όλος ακραιφνούς πολιτείας τω φωτί και ανδρείας, αθλητά, ηύγασας Νικομηδείς.
Υγιείας ψυχικής και ειρήνης βραβευτά, σων, Ερμόλαε, λιτών όμβρισόν μοι υετόν.
Νικομήδεια βοα των θαυμάτων σου πληθύν σας αιτούσα προς Θεόν, ω Ερμόλαε, ευχάς.
Ω ς χαρίτων ποταμόν σε πολύρρυτον ημείς εύφημουμεν, ιερευ, ώ Ερμόλαε, πιστώς.

Χαρμονήης φωτοβολίς, λύπης σκέδασον αχλύν, ίνα πάντοτε υμνώ σε, Ερμόλαε, τρανώς.


Από το βιβλίο "Βίος μετά ακολουθίας Ιεράς παρακλήσεως του Αγίου Ιερομάρτυρα Ερμολάου του Ιαματικού" 
Έκδοσις Πνευματικού Κέντρου Ιερού Ναού Αγίου Ερμολάου Παλαιοκήπου Μυτιλήνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου