Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

Παραλητικός κανών εις την αγίαν μεγαλομάρτυρα Μαρίναν


Μετά τον ευλογητόν, το Κύριε εισάκουσον.

Είτα το, Θεός Κύριος και το τροπάριον. Ηχος Δ'

Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ....

Την Αθληφόρον και Παρθένον Μαρίναν, την δι' αγνείας την ψυχήν ωραΐσασαν, ανευφημούντες κράξωμεν εκ μέσης ψυχής. Μάρτυς αξιάγαστε, ταις πρεσβείαις σου ρύσαι, πάντας τους τιμώντας σε, του λιμού και λοιμού τε, και πάσης άλλης βλάβης του εχθρού, όπως υμνώμεν ενθέως την Μνήμην σου.

Δόξα και νυν Θεοτόκιον. Τη Θεοτόκω...

Ο Ν'. Και ο Κανών.

Ωδή Α'. Ηχος Πλ. Δ'. Υγράν διοδεύσας

Σκιρτώσα, Μαρίνα, εν ουρανώ και των του υψίστου πληρουμένη μαρμαρυγών, φώτισον τον νουν μου σαις πρεσβείαις, και σκοτασμού των παθών με απάλλαξον.

Θερμώς ικετεύω σε ο οικτρός ταις σαις ικεσίαις, ώ Μαρίνα Μάρτυς Χριστού, δυσχερών του βίου λύτρωσαί με, των παθών μου τον τάραχον κόπασον.

Μέγα το κατόρθωμά σου, Σεμνή δράκοντα γαρ μέγαν, εταπείνωσας ευθαρσώς καμαί όθεν δώρησαι, Μαρίνα, περιφρονήσαι αυτού τα σοφίσματα.

Θεοτόκιον.

Συ ει, Παρθένε άσπιλε, της εμής διανοίας θάρρος, και ελπίς μου της ταπεινής, ψυχής και καρδίας ταλαιπώρου, συ ει το φως, η ζωή και ανάστασις.

Ωδή Γ'. Συ ει το στερέωμα...

Χαίρουσα, Πανόλβιε, εν Ουρανοίς συν τοις Μάρτυσι, πάντας ημάς φρούρησον, ευχαίς σου, και παθών ελευθέρωσον.

Σκέπην την Εικόνα σου, Σοφή Μαρίνα, οιόμενοι, δαιμονικάς φεύγομεν παγίδας, και δεινών εκλυτρούμεθα.

Υμνον χαριστήριον, ο σος οικέτης προσφέρω σοι, διασωθείς δεινής ασθενείας, ω Μαρίνα, πρεσβείαις σου.

Θεοτόκιον.

Εχω σε Πανάσπιλε, βίου προστάτιν και τείχος άρρηκτον διο δεινών, του ματαίου βίου, ου πτοούμαι την έφοδον.

Ωδή Δ'. Εισακήκοα Κύριε.

Εντρυφώσα, Πανένδοξε, και ενηδομένη θείαις λαμπρότησι, των τιμώντων σε μνημόνευε, και εκ νόσων ρύου, ταις πρεσβείαις σου.

Των αγίων αιμάτων σου, οι κρουνοί Μαρίνα, κατέσβεσαν, την δεινήν παθών μου φλόγωσιν και εις υγιείαν με ωδήγησαν.

Σταλαγμοίς των αιμάτων σου, πάσαν αθεΐας πυράν κατέσβεσας, και των σε τιμώντων, ήδρευσας, τας ψυχάς, Μαρίνα, Θεοδόξαστε.

Θεοτόκιον.

Ρόδον συ το αμάραντον, ω Παρθένε μόνη βλαστήσασα, ταις πρεσβείαις σου περίσωζε, τους προστρέχοντάς σοι, Μητροπάρθενε.

Ωδή Ε'. Φώτισον ημάς.

Φώτισον ημάς, τους τιμώντας σε, Θεόπνευστε, φωτί τω μεγάλω νυν προσεγγίζουσα, και φωτοφόρους τας ψυχάς ημών απέργασαι.

Ρεύμασι σεπτοίς, των αιμάτων σου κατάσβεσον, πυρ το της απάτης και ξήρανον ρουν, της δυσσεβών τυραννίας, Μαρίνα Πάνσεμνε.

Θείαις καλλοναίς, του Νυμφίου σου, αοίδιμε, ενηδομένη των υμνούντων σε, φωτός του θείου τας ψυχάς ευχαίς σου έμπλησον.

Θεοτόκιον.

Αχραντε Σεμνή, θείω υδατί με ράντισον, και ταις λιβάσι του ελέους σου, σταγόνας δίδου των δακρύων υετίζειν με.

Ωδή ΣΤ'. Ιλάσθητί μοι Σωτήρ.

Ελήλυθε φωταυγής Σεμνή η Μνήμη σου σήμερον, φωτίζουσα τους πιστώς εν ταύτη τιμώντας σε, και σκότος διώκουσα, παθών ανιάτων, και δαιμόνων ταις πρεσβείαις σου. Στεφάνω παρθενικώ, Χριστός, Μαρίνα, σε έστεψεν, ως καθαράν και αγνήν, και χορώ Παρθένων σε δεόντως εσκήνωσε διό υπέρ πάντων, ημών τούτον καθικέτευε.

Υμνούσα συ τον Θεόν, φωναίς απαύστοις , μνημόνευε, ημών των αμαρτωλών, Μαρίνα Πανένδοξε, ρυσθήναι εκ θλίψεως, λοιμικής τε νόσου, και δεινών του πολεμήτος.

Θεοτόκιον.

Φωνή Αρχαγγελική Θεόν, Μαρίνα, εγέννησας, όν εξιλέωσαι νυν, ημίν ως ισχύουσα, τοις πίστει κραυγάζουσι, δωρηθήναι λύσιν, των πταισμάτων, Παναμώνητε.

Διάσωσον από κινδύνων, Μαρίνα, ταις σαις πρεσβείαις, τους εν πίστει ειλικρινεί προς σε καταφεύγοντας , και ίασαι τα πολλά ημών πάθη.

Και Θεοτόκιον. Αχραντε.

Ο Ιερεύς μνημονεύει είτα το κοντάκιον Ηχος Β'.

Νύμφη εκλεκτή του Σωτήρος, Μαρίνα ένδοξε, τας σειράς των πολλών μου πταισμάτων διάρρηξον, παθών φθοράς και κινδύνων ρύσαι, και την αχλύν των νόσων μου διάσκέδασον, ταις προς τον Θεόν λιταίς σου, Παναοίδιμε.

Και ευθύς το Προκείμενον Ηχος Δ'

Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχε μοι, και εισήκουσε της δεήσεώς μου.

Στίχος. Και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου, και κατεύθυνε τα διαβήματά μου.

Ευαγγέλιον. Εκ του κατά Λουκάν (Θ' 1-16)

Τω καιρώ εκείνω, συγκαλεσάμενος ο Ιησούς τους δώδεκα Μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτοίς δύναμιν και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια, και νόσους θεραπεύειν και απέστειλεν αυτούς κηρύσσειν την βασιλείαν του Θεού, και ιάσθαι τους ασθενούντας. Και είπε προς αυτούς. Μηδέν αίρετε εις την οδόν, μήτε ράβδους, μήτε πήραν, μήτε άρτον, μήτε αργύριον, μήτε ανά δύο χιτώνας έχειν. Και εις ήν αν οικίαν εισέλθητε, εκεί μένετε , και εκείθεν εξέρχεσθε. Και όσοι αν μη δέξωνται υμάς, εξερχόμενοι από της πόλεως εκείνης, και τον κονιορτόν απο των ποδών υμών αποτινάξατε εις μαρτύριον επ' αυτούς. Εξερχόμενοι δε, διήρχοντο κατά τας κώμας ευαγγελιζόμενοι και θεραπεύοντες πανταχού.

Δόξα. Ταις της Αθληφόρου....

Και νυν. Ταις της Θεοτόκου...

Στίχος. Ελεήμον, ελέησόν με ο Θεός. Και το παρόν Προσόμοιον. Ηχος Πλ. Β'. Ολην αποθέμενοι...

Μαρίνα Πανένδοξε, των Αθληφόρων το κλέος συν Παρθένων τάγμασι και χοροίς Μαρτύρων, τους εκτελούντας σου πίστει την Κοίμησιν και την θείαν Μνήμην, και τη σκέπη προσπελάζοντας τη ση. Πανεύφημε, σώζε τω Κυρίω πρεσβεύουσα, και πάσαν νόσον ίασαι, και των ψυχικών ελευθέρωσον δεινών αλγηδόνων, και ρύσαι εκ κινδύνων του εχθρού, ως παρρησίαν προς Κύριον έχουσα, Θεόσοφε.

Το Σώσον ο Θεός των Λαόν σου κλπ

Ωδή Ζ'. Παίδες Εβραίων...

Ομβροις των σων αιμάτων ρείθρα, απεξήρανας ειδώλων φλυαρίας επομβρίζεις δε νυν ιάματα παντοία, Μάρτυς Μαρίνα, παύουσα, πυρ δεινών νόσων παντοίων.

Μάρτυς Μαρίνα, τω Υψίστω, στεφηφόρος αεί παρισταμένη, υπέρ πάντων ημών των σε υμνολογούντων, διηνεκώς ικέτευε, του ρυσθήναι εκ κινδύνων.

Πάσι πηγάζει, ώ Μαρίνα, ποταμούς ιαμάτων η Εικών σου, τας οδύνας αεί εξαίροντας σωμάτων, και τας ψυχάς δροσίζοντας, και πληρούντας θυμηδίας.

Θεοτόκιον.

Επαινον γλώσσης εξ ανάγνου, τη Πανάγνω σοι προσφέρω, Θεοτόκε, εναγών λογισμών ρυσθήναι δυσωπών σε, και μολυσμών του σώματος, ώ Αμόλυντε Παρθένε.

Ωδή Η'. Τον Βασιλέα.

Τους την σην Μνήμην, την φωτοφόρον τιμώντας, από πάσης ρύσαι σαις πρεσβείαις, νόσου, ώ Μαρίνα, ίνα σε μακαρίζω.

Των ιαμάτων, χάριν λαβούσα, Μαρίνα, απελαύνεις νόσους ανιάτους, εκ των σε τιμώντων και πόθω γεγαιρόντων.

Αποκαθαίρει μολυσμούς παθημάτων, η Εικών σου των πόθω γεραιρόντων, Μνήμην σου την θείαν . Μαρίνα Αθληφόρε.

Θεοτόκιον.

Ιωθεισάν μου την ψυχήν αμαρτίας, δραστικώ φαρμάκω σης πρεσβείας, ίασαι, Παρθένε, ελπίς των σε υμνούντων.

Ωδή Θ'. Κυρίως Θεοτόκον.

Θεώσεως τυχούσα, και φωτί τρυφώσα τω Ουρανίω, Μαρίνα Θεόληπτε, τους σε υμνούντας λιταίς σου, δεινών απάλλαξον.

Μαρίνα δωρηθήναι πάσιν Ορθοδόξοις, απαλλαγήν δεινών νόσων και θλίψεων, Χριστόν δυσώπει, και ρώσιν ψυχής και σώματος.

Μαρίνα Θεού δόξαν, ενοπτριζομένη, υπέρ των σε ευφημούντων αυτόν δυσώπησον, του μετασχείν θείας δόξης τε και λαμπρότητος.

Θεοτόκιον.

Μαρία Θεοτόκε, σε υμνολογούμεν, ότι κινδύνων και νόσων λυτρούσαι ημάς, διηνεκώς τον σον Τόκον καθικετεύουσα.

Αξιον εστίν, Και τα παρόντα Μεγαλυνάρια.

Την άμωμον Νύμφην του Ιησού, Μαρίναν την θείαν, ικετεύσωμεν οι Πιστοί, βοώντες ρύσαι νόσων και δεινών, σαις πρεσβείαις, ημάς τους εκτελούντας την θεία Μνήμην σου. Μη παύση, Μαρίνα, του Ποιητού, θερμώς δεομένη, υπέρ πάντων των ευσεβώς, σε μακαριζόντων ως Μάρτυρα Κυρίου, και πόθω γεραιρόντων την θείαν Μνήμην σου.

Και το, Πάσαι των Αγγέλων.

Τρισάγιον και το τροπάριον Ηχος Πλ. Α'.

Τον Συνάναρχον Λόγον...

Του εχθρού τας ενέδρας ρύμη διέφυγες, και αυτώ προσπλακείσα υπερηκόντισας και εκ Θεού την δαψιλή χάριν απείληφας, αποσοβείν εκ των Πιστών, τας νόσους τας λυμαινώδεις διο πρέσβευε τω Κυρίω, υπέρ ημών, Μαρίνα ένδοξε.

Ή το παρόν απολυτίκιον Ηχος Α,.

Του πατρός εκ βρέφους απεστράφης τα είδωλα, και του Ολυβρίου τυράννου την οφρύν κατεπατήσας, Μαρίνα πανεύφημε σεμνή, ρωσθείσα δε ισχύϊ Σταυρού αισθητού την του φανέντος κεφαλήν συντρίβεις πολεμήτορος. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Ο Ιερεύς μνημονεύει. Είτα εκτενής, και απόλυσις καθ' ήν ψάλλομεν το παρόν Προσόμοιον.

Ηχος Β'. Οτε εκ του ξύλου Σε νεκρόν...

Σήμερον υμνούμεν ευσεβώς, Μάρτυς Αθληφόρε Μαρίνα, σου το εκνίκημα και την θείαν Μνήμη σου και ευκλεή εορτήν, οι ορθώς δογματίζοντες Τριάδα αγίαν, και σε ικετεύομεν ρύσαι τους δούλους δεινών, νόσων και παντοίων κινδύνων, και της του εχθρού τυραννίδος, τους σοι προσπελάζοντας, αοίδιμε.

Απολυτίκιον αγίας Μαρίνης

Μάρτυς πάνσεμνε ηγλαϊσμένη, καλλιπάρθενε ωραία νύμφη, Χριστού του Λόγου Μαρίνα, πανεύφημε, της παρθενίας τω κάλλει λελάμπρυνσαι και μαρτυρίου στεφάνω κεκόσμησαι, όν εκήρυξας Χριστόν τον Θεόν, ικέτευσε δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Έτερο Απολυτίκιο

Ήχος δ'

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τη φωνή. Σε Νυμφίε μου ποθώ, και σε ζητούσα αθλώ, και συσταυρούμαι και συνθάπτομαι τω βαπτισμώ σου· και πάσχω δια σε, ως βασιλεύσω συν σοι, και θνήσκω υπέρ σου, ίνα και ζήσω εν σοι· αλλ' ως θυσίαν άμωμον προσδέχου την μετά πόθου τυθείσάν σοι. Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων, σώσον τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιο

Ήχος γ' . Η Παρθένος σήμερον

Παρθενίας κάλλεσι, πεποικιλμένη παρθένε, ακηράτοις στέμμασιν, εστεφανώθης Mαρίνα, αίμασι, του μαρτυρίου δε φοινιχθείσα, θαύμασι καταλαμπρύνθης των ιαμάτων, και της νίκης τα βραβεία, εδέξω Μάρτυς χειρί του Κτίστου σου.

Μεγαλυνάριο

Την Λαμπάδα πάντες Τη φαεινήν, και της παρθενίας, τον ασύλλητον θυσαυρόν, τη νύμφη Κυρίου, και ’σπιλον Αμνάδα, Μαρίναν την αγίαν, ύμνοις τιμήσωμεν.

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011

The Prayers of Thanksgiving


The Prayers of Thanksgiving are from the ORTHODOX LITURGY by the Holy Stavropegic Monastery of St. John the Baptist, Essex.

When thou hast partaken of the life-giving and mystical gifts praise God straightway. Give much thanks and say with a fervent soul:

Glory be to Thee, O God. Glory be to Thee, O God. Glory be to Thee, O God.

And then these prayers of thanksgiving

I thank Thee, O Lord my God, for that Thou hast not rejected me, a sinner, but hast suffered me to be a partaker of Thy holy things. I thank Thee that unworthy as I am Thou hast enabled me to receive of Thy most pure and heavenly gifts. And yet more over I beseech Thee, O Lord and lover of mankind, who for our sakes didst die and rise again, and hast provided us these dread and life-giving mysteries unto the benefit and hallowing of our souls and bodies: Grant that these Thy gifts may be even unto me for the healing of soul and body, and the driving out of every adversary; for the enlightening of the eyes of my understanding, and peace for the powers of my soul; for faith unashamed, and love without dissimulation; for the fullness of wisdom, and the keeping of Thy commandments; for the increase of Thy divine grace, and an inheritance in the kingdom. That preserved by them in Thy holiness I may be ever mindful of Thy grace, and not henceforth live unto myself but unto Thee, our bountiful Lord.

And when I have departed this life in the hope of life everlasting, vouchsafe that I may enter unto eternal rest, where the voice of them that flourish is unceasing, and the delight of them that behold the unsearchable beauty of Thy countenance knoweth no bound: for Thou art the true desire and the ineffable joy of them that love Thee, O Christ our God, and all creation doth sing Thy praise, for ever and ever. Amen.

2. A PRAYER OF S. BASIL THE GREAT

Lord Christ our God, King of the ages and Maker of all things: I thank Thee for the blessings that Thou hast bestowed on me, and for the communion of Thy pure and life-giving mysteries. Wherefore I beseech Thee, gracious Lord and lover of mankind. Protect and hide me under the shadow of Thy wings; and grant me even unto my last breath to partake of Thy sacred gifts, worthily and with a clean conscience, foe the remission of sins and unto life everlasting. For Thou art the bread of life, the wellspring of holiness, the giver of all good; and unto Thee we ascribe glory, together with the Father and the Holy Ghost; now and for ever: world without end. Amen.

3. A PRAYER OF S. SYMEON METAPHRATES

O Thou who didst gladly give me Thy flesh for nourishment; who art fire to consume the unworthy: Burn me not, O my Creator, but search out my members. Quicken my reins and my heart. Let Thy flames devour the thorns of all my transgressions. Purify my soul. Sanctify my thoughts. Knit firm my bones. Enlighten my senses. Piece me with Thy fear. Be Thou my continual shield. Watch over and preserve me from every word and deed that corrupt the soul. Purge me and wash me clean and adorn me. Order my ways, give me understanding and enlighten me. Make me the temple of Thy Holy Ghost, and no more the habitation of sin, that as from fire all evil, every passion, may flee from me, who through Holy Communion am become a place for Thy dwelling. I bring unto Thee all the saints to make intercession: The ranks of the heavenly hosts; Thy forerunner; the wise Apostles; and withal Thy pure and holy Mother. Their prayers receive, O merciful Christ, and make Thy servant a child of light. For Thou art our hallowing, Thou only art the brightness of our souls, O gracious Lord: And we rightly give glory to Thee, our Lord and our God, All the days of our life.

4. ANOTHER PRAYER

Lord Jesus Christ our God, may Thy sacred body be for me unto life everlasting, and Thy precious blood unto remission of sins. May this Eucharist be for me unto joy, health and gladness. And at Thy dread second coming, account me, a sinner, worthy to stand on the right hand of Thy glory: By the prayers of thy most holy Mother, and of all Thy saints.

5. PRAYER TO THE MOTHER OF GOD

Most holy Mother of God, who art the light of my darkened soul; my hope, my refuge and shelter; my comfort and my joy: I give thee thanks for that thou hast suffered me, unworthy as I am, to be a partaker of the pure body and precious blood of thy Son. Do thou who didst bring forth the true light, enlighten the eyes of my understanding. Thou that gavest birth to the fountain of immortality, quicken me who am slain by sin. Thou who art all compassion, O Mother of the merciful God, have mercy upon me, and bestow on me the spirit of remorse and a contrite heart. Give me lowliness of mind. Loose my captive thoughts. And vouchsafe that even unto my last breath I may without condemnation receive the hallowing of the most pure sacrament unto the healing of soul and body. And grant me the grace of repentance and confession that I may praise and glorify thee all the days of my life.

For blessed art thou and all glorious for ever and ever. Amen. [3]

SONG OF SYMEON

PRIEST

Lord, now lettest Thou Thy servant depart in peace, according to Thy word: for mine eyes have seen Thy salvation, which Thou hast prepared before the face of all people; a light to lighten the Gentiles, and the glory of Thy people Israel.

O Holy God, Holy and Strong, Holy and Immortal, have mercy upon us. (3)

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever, world without end. Amen.

Most Holy Trinity, have mercy upon us; O Lord, cleanse us from our sins; O Master, pardon our transgressions; O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy Name’s sake.

Kyrie eleison. [3]

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy Name, Thy kingdom come, Thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

PRIEST

For Thine is the kingdom, the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

Then after the Liturgy of St. John Chrysostom

Troparion to St. John Chrysostom.

Grace shone forth from thy lips like a flame of fire to illumine the universe. Thou didst teach us to neglect the treasures of this world. Thou hast shewn unto us the height of divine humility. Thou whose words are for our admonition, O Father John Chrysostom, pray unto Christ the Word that our souls be saved.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

And the Kontakion

From on high didst thou receive grace divine, and the words of thy lips instruct all men to worship one God in the Holy Trinity. O blessed Saint John Chrysostom, we rightly praise thee, for thou art our guide who dost manifest things divine.

After the Liturgy of St. Basil the Great.

Troparion to St. Basil the Great

Thy voice is gone out into all the earth, all peoples have received thy word, wherewith thou didst teach fitly of God; wherewith thou didst expound the nature of all things; and didst adorn the manners of men. O holy father, royal priesthood, pray to Christ our God that our souls be saved.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

And the Kontakion

Rock-like foundation of the Church hast thou shewn thyself, dispensing unto all men dominion inviolate, sealed by thy testimony, O Basil proven by heaven most holy.

After the Liturgy of the Presanctified Gifts.

Troparion of St. Gregory Dialogos, Pope of Rome.

O blessed and glorious Gregory, endowed with divine grace from God on high, and strengthened by His might, thou didst choose to walk in the way of the Gospel. Wherefore hast thou received in Christ the reward of thy labours. Do thou intreat Him to save our souls.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

And the Kontakion

O Gregory out father, thou hast shewn thyself a shepherd like unto Christ the shepherd, leading companies of monks to the heavenly fold, and from there hast taught to his sheep the commandments of Christ. And now thou dost rejoice with exceeding great joy with them in the height of heaven.

Now and for ever: world without end. Amen.

O Lord, by the intercessions of the Mother of God and of all Thy saints, do Thou grant unto us Thy peace and have mercy upon us, for Thou alone art loving-kind.

Kyrie eleison [12], Glory… Now… More honourable than the cherubim…

Holy Father, give the blessing.

PRIEST

May [He who is risen from the dead], Christ our true God, by the prayers of His most holy Mother; of the holy and all-glorious Apostles; of [Name of the saint to whom the Church is dedicated]; of our father among the saints, John Chrysostom, Archbishop of Constantinople [or if the Liturgy of St. Basil was celebrated then Basil the Great, Archbishop of Caesarea in Cappadocia]; and of all the saints, have mercy upon us, and save us, for He is good and loving-kind.

By the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy upon us and save us.

CHOIR: Amen.