Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

Акатист на св. Иоан Шанхайски и Сан Франциски

Глас 8, Кондак 1
Избрани чудотворче и велики служителю Христов, който изливаш в последните времена неизчерпаеми потоци от вдъхновение и множество от чудеса, ние Те възхваляваме с обич и Ти викаме: Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Икос 1
Бидейки ангел в плът, Ти си ни явил в последните времена славата на Бога, който всякога бди над човеците. Гледайки красотата на Твоите добродетели, ние, твоите чеда сега Ти викаме:
Радвай се Ти, който си живял в целомъдрие от най-ранно детство!
Радвай се Ти, който всякога си пребивавал в страх Божи и си изпълнявал Неговата свята воля!
Радвай се Ти, в чиито безчислени добродетели Бог ни откри славата Си!
Радвай се Ти, който тайнствено си чувал надалече молитвите на изпадналите в беда!
Радвай се Ти, който си бил изпълнен с любов към твоите люде и си направил всичко възможно за тяхното спасение!
Радвай се Ти, който носиш радост на всички които Ти се молят с вяра и любов!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 2
Гледайки богатството и разнообразието на твоите добродетели, о свети първосвещениче, ние виждаме в Теб жив източник на съвременните Божии чудеса. С любовта си и с чудните си дела Ти насърчваш всички нас, които с вяра викаме към Бога: Алилуия!

Икос 2
Изпълнен с любов, Ти си бил същинска крепост на богословието, о свети отче, и познанието си за Бога си предал с любов на страдащите човеци. Научи да познаваме истинския Бог с любов и нас, които сега Ти викаме с благоговение:
Радвай се, твърда крепост на Православната вяра!
Радвай се, драгоценен съсъд на даровете на Светия Дух!
Радвай се, справедлив обвинител на безверието и
лъжеученинията!
Радвай се, ревностен изпълнител на Божиите заповеди!
Радвай се, строги подвижнико, който не е познал почивка!
Радвай се, любещи пастирю на стадото Христово!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 3
По Божията милост, ти си се проявил като баща на сираците и наставник на младежите, като си ги възпитавал в страх Божи и си ги приготвял за служба на Бога. Затова и ние, твоите чеда, като те гледаме с любов, викаме с благодарност към Бога: Алилуя!

Икос 3
Не ние на земята, а небесните жители би следвало да те
хвалят, защото нашите думи са безсилни да възпеят твоите
дела. Въпреки това, принясяйки пред Бога нашите скромни
дарове, ние Те славим така:
Радвай се Ти, който винаги си запазвал чедата си с Твоите
непрестанни молитви!
Радвай се Ти, който винаги си защитавал стадото си със силата на Кръстния знак!
Радвай се Ти, чиято любов не е познала граници между
държави и разлика между раси!
Радвай се, светило пресветло, обичано от всички!
Радвай се, пример на духовно смирение!
Радвай се, извор на духовна утеха за всички нуждаещи се!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 4
Смутени от Твоите благочестиви дела и любов, ние грешните не знаем как достойно да те възхваляваме, о първосвещениче Иоане! Ти си пропътувал до края на света, за да спасиш своите люде и да проповядваш светото Евангелие на тези които са в тъмнина. Благодарейки на Бога за твоите апостолски трудове, ние Му викаме: Алилуя!

Икос 4
Гледайки твоя живот, людете от различни земи се удивляваха на милостта с която Бог ни е дарил, дори и в тези последни времена. Ние също, удивлявайки се, казваме с благоговение:
Радвай се, просветление на тези които живеят в тъмнината на неверието!
Радвай се ти, който си последвал своите люде в най-далечния изток и запад!
Радвай се, чудесен фонтан, излят от Бога!
Радвай се, любещ назидател на заблудените!
Радвай се, скорошно утешение на разкаялите се грешници!
Радвай се, подкрепа на онези които вървят по правия път!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 5
Като си противодействал на разрушителните сили на природата, Ти си се явил посредник на Божието всемогъщество, о свети първосвещениче, запазвайки своите люде от смъртоносен вятър и бури, по Твоите молитви и със силата на кръстния знак. Запази сега и нас, които с почуда викаме към Господа: Алилуя!