Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

Ἡ λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων κατὰ τὴν τάξιν τῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας καὶ Ἰεροσολύμων


Σχηματίζεται ερ πομπ ς ξς· προπορεύονται ο κρατοντες κηρολαμπάδας, ετα ο
φέροντες τ λάβαρα, τος φανούς, τ ξαπτέρυγα· κολουθον ο χορο τν ψαλτν· ετα ο ερες κα ο φερόντες τς . εκόνας χριστιανοί, κα τέλος διάκονοι μετ θυμιατηρίων θυμιντες τν ες χερας το ρχιερέως ερισκόμενον τίμιον Σταυρόν ( τν μικρν φορητν εκόνα το Χριστο). Κατ τν ναρξιν τς λιτανείας στανται πάντες ες τν σολέα.
ΕΝΑΡΞΙΣ.
 κφωνε διάκονος·
 «Ελόγησον, δέσποτα, τν γίαν εσοδον».
ρχιερες π τν βημοθύρων·
 «Ελογημένη εσοδος τν γίων σου πάντοτε, νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων».
χορς «μήν».
Κα ρχιερες ναγινώσκει π τν βημοθύρων τ προοίμιον το πρ τς Ὁρθοδοξίας
συνοδικο·
ποφειλομένη πρς Θεν τήσιος εχαριστία, καθ᾿ ν μέραν πελάβομεν τν το Θεοῦ Ἐκκλησίαν σν ποδείξει τν τς εσεβείας δογμάτων κα καταστροφ τν τς κακίας δυσσεβημάτων.
Προφητικας πόμενοι ῥήσεσιν ποστολικας τε παραινέσεσιν εκοντες κα  εαγγελικας στορίαις στοιχειούμενοι, τν γκαινίων τν μέραν ορτάζομεν. Κα ταύτ εχας κα λιτανείαις συνευφραινόμενοί τε κα συναγαλλόμενοι ψαλμος κβομεν κα σμασιν.
Κα κκινε ερ πομπ πρς τν βορείαν πύλην το ναο, ν χορς ψάλλει τ πολυτίκιον «Τν χραντον εκόνα σου», ες χρόνον νάλογον, στε ρχιερες ν φθάσες τν χρον τς πομένης στάσεως.
ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ.
 σταμένης τς πομπς, ναγινώσκει προϊστάμενος τ α´ ρθρον το συμβόλου τς πίστεως
Πιστεύω ες να Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητν ορανο κα γς, ρατν τε πάντων κα οράτων.
ρχιερες κφώνως·
Τν τν νσαρκον το Θεο Λόγου παρουσίαν, λόγ, στόματι, καρδίᾳ κα ν, γραφ τε
κα εκόσιν μολογούντων, αωνία μνήμη.
χορς
«Αωνία μνήμη» (γ´).
ρχιερεύς·
Τν εδότων τς το Χριστο μις κα τς ατς ποστάσεως τ ν οσίαις διάφορον, καταύτης τ κτιστόν τε κα κτιστον, τ ρατν κα ἀόρατον, τ παθητν κα παθές, τ περιγραπτν κα περίγραπτον, κα τ μν θεϊκ οσίᾳ τ κτιστον κα τ μοια προσαρμοζόντων, τ δ νθρωπίν φύσει τά τε λλα κα τ περιγραπτν νομολογούντων κα λόγ κα εκονίσμασιν, αωνία μνήμη.
χορς
«Αωνία μνήμη» (γ´).
ρχιερεύς·
Τν πιστευόντων κα διακηρυκευομένων, τοι εαγγελιζομένων τος λόγους π γραμμάτων, τ πράγματα π σχημάτων, κα ες μίαν κάτερον συντελεν φέλειαν, τήν τε δι λόγων νακήρυξιν κα τν δι᾿ εκόνων τς ληθείας βεβαίωσιν, αωνία μνήμη.
χορς
«Αωνία μνήμη» γ´.
Κα κκινε πάλιν πομπ πρς τν δυτικν θύραν ( τοι πρς τς βασιλικς πύλας) το ναο, ν ψάλλει τ πολυτίκιον «Τν χραντον εκόνα σου» (ες χρόνον νάλογον).
ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.
Το ρχιερέως φθάσαντος πρ τν βασιλικν πυλν, σταται λιτανεία· δ προϊστάμενος ναγινώσκει τ χριστολογικ ρθρα το συμβόλου τς πίστεως·
Κα ες να Κύριον ησον Χριστν, τν Υἱὸν το Θεο τν μονογεν, τν κ το Πατρς
γεννηθέντα πρ πάντων τν αἰώνων· φς κ φωτός, Θεν ληθινν κ Θεο ληθινο,
γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, μοούσιον τ Πατρί, δι᾿ ο τ πάντα γένετο. Τν δι᾿ μς
τος νθρώπους κα δι τν μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα κ τν ορανν κα  σαρκωθέντα κ Πνεύματος γίου κα Μαρίας τς Παρθένου κα νανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε πρ μν π Ποντίου Πιλάτου κα παθόντα κα ταφέντα. Κα ναστάντα τ τρίτ μέρ κατ τς Γραφάς. Κα νελθόντα ες τος ορανος κα καθεζόμενον κ δεξιν το Πατρός. Κα πάλιν ρχόμενον μετ δόξης κρναι ζντας κα νεκρούς, ο τς βασιλείας οκ σται τέλος.
Ετα ρχιερες κφώνως·
Ο προφται ς εδον, ο πόστολοι ς δίδαξαν, κκλησία ς παρέλαβεν, ο διδάσκαλοι ς δογμάτισαν, οκουμένη ς συμπεφρόνηκεν, χάρις ς λαμψεν, λήθεια ς ποδέδεικται, τ ψεδος ς πελήλαται, σοφία ς παρρησιάσατο, Χριστς ς βράβευσεν· οτω φρονομεν, οτω λαλομεν, οτω κηρύσσομεν Χριστν τν ληθινν Θεν μν, κα τος ατο γίους ν λόγοις τιμντες, ν συγγραφας, ν νοήμασιν, ν θυσίαις, ν ναος, ν εκονίσμασι, τν μν ς Θεν καδεσπότην προσκυνοντες κα σέβοντες, τος δ δι τν κοινν δεσπότην ς ατο γνησίους θεράποντας τιμντες κα τν κατ σχέσιν προσκύνησιν πονέμοντες. Ατη πίστις τν ποστόλων, ατη πίστις τν πατέρων, ατη πίστις τν ρθοδόξων, ατη πίστις τν οκουμένην στήριξε.
Κα κκινε . πομπ πρς τν μεσημβρινν (νοτίαν) θύραν το ναο, ν χορς ψάλλει τ πολυτίκιον «Τν χραντον εκόνα σου» (ες χρόνον νάλογον).
ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ.
 ταν ρχιερες φθάσ ες τν ρισμένον τόπον, σταται πομπή, κα
προϊστάμενος ναγινώσκει τ λοιπ ρθρα το συμβόλου τς πίστεως·
Κα ες τ Πνεμα τ γιον, τ κύριον, τ ζωοποιόν, τ κ το Πατρς κπορευόμενον, τ
σν Πατρ κα Υἱῷ συμπροσκυνούμενον κα συνδοξαζόμενον, τ λαλσαν δι τν προφητν. Ες μίαν, γίαν, καθολικν κα ποστολικν κκλησίαν. μολογ ν βάπτισμα ες φεσιν μαρτιν. Προσδοκ νάστασιν νεκρν. Κα ζων το μέλλοντος αἰῶνος. μήν.
Ετα ρχιερες κφώνως·
Μιχαλ το ρθοδόξου βασιλέως κα Θεοδώρας τς γίας ατο μητρός, αωνία μνήμη.
χορς
 «Αωνία μνήμη» (γ´).
ρχιερεύς·
Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Λέοντος, λεξάνδρου, Χριστοφόρου, Νικηφόρου, νδρονίκου,
σαακίου, λεξίου κα Θεοδώρου, τν τν οράνιον βασιλείαν τς πιγείου νταλλαξαμένων, αωνία μνήμη.
χορς
«Αωνία μνήμη» (γ´).
ρχιερεύς·
γνατίου, Φωτίου, Στεφάνου, ντωνίου, ωσφ κα πάντων τν γιωτάτων πατριαρχν
τν πρ τς πίστεως μν γωνισαμένων, αωνία μνήμη.
χορς
 «Αωνία μνήμη» γ´.
ρχιερεύς·
Τούτων τος πρ εσεβείας μέχρι θανάτου θλοις τε κα γωνίσμασι κα διδασκαλίαις
παιδαγωγεσθαί τε κα κρατύνεσθαι Θεν κλιπαροντες κα μιμητς τς νθέου ατν
πολιτείας μέχρι τέλους ναδείκνυσθαι κδυσωποντες, ξιωθείημεν τν ξαιτουμένων,
οκτιρμος κα χάριτι το μεγάλου κα πρώτου ρχιερέως Χριστο το ληθινο Θεο μν, πρεσβείαις τς περενδόξου δεσποίνης μν Θεοτόκου κα ειπαρθένου Μαρίας,
τν θεοειδν γγέλων κα πάντων τν γίων.
χορς
«μν» κα ψάλλει τ πολυτίκιον «Τν χραντον εκόνα σου» (ες χρόνον νάλογον) [ τ κροτελεύτιον ατο «Χαρς πλήρωσας τ πάντα» κ.λπ.], ν . πομπ
πιστρέφει ες τν σολέα.
ΣΤΑΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ.
  ρχιερες ψάλλει π τν βημοθύρων τν ψαλμικν στίχον «Τίς Θες μέγας ς Θες μν· σ ε Θες ποιν θαυμάσια μόνος». Τν ατν στίχον παναλαμβάνουν ο χορο ν μίαν, κα ετα τ «Σήμερον σωτηρία», τ «Εη τ νομα
Κυρίου».