Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

Απολυτίκιο Αγίων Αυταδέλφων Παρθενίου και Ευμενίου


 Kουδουμᾶ τοῦ σεμνείου

τούς νέους κτίτορας,

τούς αὐταδέλφους ὁσίους

ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς ἐγκρατείας καί εὐχῆς βολαῖς ἐκλάμψαντας,

θεῖον Εὐμένιον ᾠδαῖς

καί Παρθένιον σοφόν, τιμῶντες ἀξιοχρέως

ὑπέρ ὑμῶν τάς ἐντεύξεις

πρός τόν Χριστόν αὐτῶν αἰτούμεθα.