Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Akathist to our Father Among the Saints NICHOLAS Archbishop of Myra and LyciaKontakion 1

Chosen Wonderworker and superb servant of Christ, who poured out for all the world the most precious myrrh of mercy and an inexhaustible ocean of miracles, I praise you with love, Saint Nicholas; and as you have boldness towards the Lord, deliver me from all adversities that I may call to you: Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!Ikos 1
The Lord of all creation made you an Angel in mannerism though earthly by nature. Foreseeing the fruitful beauty of your soul, blessed Nicholas, he taught all to cry to you:

Rejoice, for you were purified from your mother's womb;
Rejoice, for you kept holy even to the end;
Rejoice, for you amazed your parents by your birth;
Rejoice, for you showed soon after your birth the vigor of your soul;
Rejoice, garden of the land of promise;
Rejoice, flower of divine planting;
Rejoice, virtuous vine of Christ's vineyard;
Rejoice, wonderworking tree of the Paradise of Jesus;
Rejoice, lily of heavenly growth;
Rejoice, myrrh of the fragrance of Christ;
Rejoice, for through you lamentation is banished;
Rejoice, for you bring to all joy;
Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Kontakion 2
Seeing the flow of the myrrh, O divinely wise Saint, our souls and bodies are enlightened, and we realize that you are a wonderful, living source of unction, O Nicholas. For you refresh with miracles as with waters poured out by the grace of God those who faithfully cry to Him: Alleluia!

Ikos 2
Teaching incomprehensible knowledge about the Holy Trinity you were a champion of the confession of the Orthodox faith with the holy fathers in Nicea. For you confessed the Son equal to the Father, co-eternal and co-enthroned, and you convicted the foolish Arias. Therefore, you have taught the faithful to sing to you:

Rejoice, great pillar of holiness;
Rejoice, city of refuge for the faithful;
Rejoice, firm stronghold of Orthodoxy.
Rejoice, venerable vessel and praise of the Holy Trinity;
Rejoice, preacher of the Son equal in honor with the Father;
Rejoice, expeller the bedeviled Arias from the council of the saints;
Rejoice, glorious beauty of the fathers;
Rejoice, wise goodness of all the divinely wise;
Rejoice, speaker of fiery words;
Rejoice, righteous director of your flock;
Rejoice, for through you faith is strengthened.
Rejoice; for through you heresy is defeated;
Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Kontakion 3
By the power given you from on high you dry every tear from the face of those in terrible suffering, O God-bearing father Nicholas. For you are a feeder of the hungry, a superb pilot for those on the high seas, and a healer of the sick, and you have proved to be a helper to all who cry to God: Alleluia!

Ikos 3
Truly a song ought to be sung to you from heaven, and not from earth, Father Nicholas; for how can a mere man proclaim the greatness of your holiness? But, conquered by your love, we cry to you:

Rejoice, model of lambs and shepherds;
Rejoice, holy purification of morals;
Rejoice, container of great virtues;
Rejoice, pure and honorable abode of holiness;
Rejoice, bright lamp beloved by all;
Rejoice, pure and golden-rayed light;
Rejoice, worthy collocutor of Angels;
Rejoice, good director of men;
Rejoice, rule of pious faith;
Rejoice, model of spiritual meekness;
Rejoice, for through you we are delivered from bodily passions;
Rejoice, for through you we are filled with spiritual delights;
Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Kontakion 4
A storm of bewilderment confuses my mind. How can we worthily sing of your miracles, O blessed Nicholas? For no one could count them, even if he had many tongues and the best will in the world. But we boldly too sing to God who is wonderfully glorified in you: Alleluia!

Ikos 4
People near and far heard of the greatness of your miracles, O divinely wise Nicholas, that in the air with the delicate wings of grace you are accustomed to help all in adversity, and quickly deliver all who cry to you:

Rejoice, deliverance from sorrow;
Rejoice, channel of grace;
Rejoice, dispeller of unexpected evils;
Rejoice, planter of good desires;
Rejoice, quick comforter of those in adversity;
Rejoice, dread punisher of wrongdoers;
Rejoice, abyss of miracles poured out by God;
Rejoice, tablets of the law of Christ written by God;
Rejoice, strong uplift of the falling;
Rejoice; support of those who stand aright;
Rejoice, exposer of all deception;
Rejoice, for through you all truth is realized;
Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Kontakion 5
You appeared as a God-ward racing star, guiding those in distress at sea, who were once threatened with imminent death if you had not come to the help of those who called upon you, O wonderworker Saint Nicholas, for you forbid the flying devils who shamelessly wanted to sink the ship, and you drove them away, and taught the faithful to cry to God Who saves through you: Alleluia!

Ikos 5
The girls prepared for a dishonorable marriage on account of their poverty, saw your great mercy for the poor, Holy Father Nicholas, when you secretly gave their old parent at night the three little bundles of gold, thereby saving him and his daughter from falling into sin. Therefore you hear from all:

Rejoice, treasure of greatest mercy;
Rejoice, friend of providing for people;
Rejoice, food and refreshment of those who have recourse to you;
Rejoice, inexhaustible bread of the hungry;
Rejoice, God-giving wealth of those living in poverty on earth;
Rejoice; quick uplifting of the poor;
Rejoice; speedy hearing of beggars;
Rejoice, acceptable care of the sorrowful;
Rejoice, pure provider for the three maidens;
Rejoice, zealous guardian of purity;
Rejoice, hope of the hopeless;
Rejoice, delight of the whole world;
Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Kontakion 6
The whole world proclaims you, blessed Nicholas, as a quick intercessor in adversities; for frequently you precede those traveling by land and those sailing on the sea, and help them in a single hour, keeping from evils all who cry to God: Alleluia!

Ikos 6
You shone as a living light, bringing deliverance to the war leaders who had been sentenced to an unjust death, and who called to you, good shepherd Nicholas, when you quickly appeared in a dream to the emperor, and terrified him and ordered him to release them unharmed. Therefore together with them we gratefully cry to you:

Rejoice, helper of those who invoke you fervently;
Rejoice, deliverer from unjust death;
Rejoice, preserver from lying insult;
Rejoice, foiler of unjust plans;
Rejoice, for you tear lies to shreds like cobwebs;
Rejoice, for you gloriously exalt the truth;
Rejoice, deliverer of the innocent from their chains;
Rejoice, revival of the dead;
Rejoice, preacher of righteousness;
Rejoice, exposer of unrighteousness;
Rejoice, for through you the innocent were saved from the sword;
Rejoice, for through you they enjoyed the light;
Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Kontakion 7
Wishing to dispel the blasphemous stench of heresy you appeared as a truly fragrant, mystical myrrh, O Nicholas. By shepherding the people of Myra, you filled the whole world with your gracious myrrh. And dispelled from us the stench of sin hateful to the Divine mind, that we may acceptably cry to God: Alleluia!

Ikos 7
We understand you to be a new Noah, a guide of the ark of salvation, Holy Father Nicholas, who dispels the storm of all evils by your spiritual direction, and bring divine calm to those who cry to you:

Rejoice, quiet heaven of those bestormed;
Rejoice, sure protection of those who are drowning;
Rejoice, good pilot of those sailing amid whirlpools;
Rejoice, for your prayers calm the raging of the sea;
Rejoice, guide of those in whirlwinds;
Rejoice, warmth of those in frosts;
Rejoice, radiance which dispels the gloom of sorrow;
Rejoice, light which illumines all the ends of the earth;
Rejoice, for you deliver people from the abyss of sin;
Rejoice, for you cast Satan into the abyss of hell;
Rejoice, for through you we boldly invoke the abyss of God's mercy;
Rejoice, for through you we are saved from the flood of wrath, and find peace with God;
Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Kontakion 8
Your holy church proves a strange wonder to those who flock to you, blessed Nicholas; for by offering in it even a small prayer, we receive healing from great illnesses, if only, after God, we put our hope in you and faithfully cry: Alleluia!

Ikos 8
You are truly a helper to all, O God-bearing Nicholas, and you have gathered together all who have recourse to you, for you are a deliverer, feeder and quick healer to all on earth, and you move all to praise you:

Rejoice, source of all kinds of healing;
Rejoice, helper of those in terrible suffering;
Rejoice, dawn shining for those wandering in the night of sin;
Rejoice, heaven-sent dew for those in the heat of labors;
Rejoice, giver of prosperity to those who require it;
Rejoice, for you prepare an abundance for those who ask;
Rejoice, for you often forestall prayer;
Rejoice, for you restore strength to the old and gray-headed;
Rejoice, convictor of many who have wandered from the true way;
Rejoice, faithful steward of the mysteries of God;
Rejoice, for through you we conquer jealousy;
Rejoice, for through you we lead a good life;
Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Kontakion 9
Allay all our pains, O our great intercessor Nicholas, and grant gracious healings to delight our souls and rejoice the hearts of all who run fervently to you for help and cry to God: Alleluia!

Ikos 9
The sophisticated spokesmen of the impious, we see, were put to shame by you, O divinely wise Father Nicholas; for you confuted Arias the blasphemer who divided the God-head and Sabellius who confounded the Holy Trinity, but you have strengthened us in Orthodoxy. Therefore we cry to you:

Rejoice, shield that defends piety;
Rejoice, sword that cuts down impiety;
Rejoice, teacher of the divine commandments;
Rejoice, destroyer of anti-God doctrines;
Rejoice, ladder set up by God by which we mount to heaven;
Rejoice, God-given protection, by which many are sheltered;
Rejoice, for by your words the unwise are made wise;
Rejoice, for you stir the slothful by your example;
Rejoice, inextinguishable light of God's commandments;
Rejoice, bright ray of the Lord's precepts;
Rejoice, for through your teaching the heads of heretics are crushed;
Rejoice, for through you the faithful are granted glory;
Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Kontakion 10
Wishing to save your soul, you truly subjected your body to the spirit, O our Father Nicholas. For by silence first and by wrestling with thoughts, you added contemplation to activity; and by contemplation you didst acquired perfect knowledge with which you boldly conversed with God and the Angels, always crying: Alleluia!

Ikos 10
You are a wall; O blessed Nicholas, to those who praise your miracles and to all who seek your protection. Therefore, free us who are poor in virtue from poverty, adversity, sickness and want of various kinds, as we cry to you with love:

Rejoice, rescuer from eternal misery;
Rejoice, granter of incorruptible riches;
Rejoice, imperishable food for those who hunger for righteousness;
Rejoice, inexhaustible drink for those who thirst for life;
Rejoice, for you preserve us from revolution and war;
Rejoice, for you free us from chains and imprisonment;
Rejoice, glorious intercessor in misfortunes;
Rejoice, great defender in temptations;
Rejoice, for you have snatched many from perdition;
Rejoice, for you have kept countless numbers unharmed;
Rejoice, for through you sinners escape a frightful death;
Rejoice, for through you those who repent obtain eternal life;
Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Kontakion 11
Your life was a song to the Most Holy Trinity, surpassing others in thought, word and deed, O Most blessed Nicholas. For with much research you explained the precepts of the true faith, teaching us to sing with faith, hope and love to the one god in Trinity: Alleluia!

Ikos 11
We see you as a bright storm lantern for those in the darkness of this life, O God-chosen Father Nicholas. For you conversed with the immaterial angelic lights concerning the uncreated light of the Trinity, and you enlighten the souls of the faithful who cry to you:

Rejoice, radiance of the triune Light;
Rejoice, daystar of the never-setting Sun;
Rejoice, lamp lit by the divine Flame;
Rejoice, for you have extinguished the devilish flame of impiety;
Rejoice, bright preaching of true faith;
Rejoice, luminous radiance of the light of the Gospel;
Rejoice, lightning that consumes heresy;
Rejoice, thunder which terrifies sinners;
Rejoice, teacher of true knowledge;
Rejoice, revealer of the secret mind;
Rejoice, for through you the worship of creatures has been abolished;
Rejoice, for through you we have learned to worship the Creator in the Trinity;
Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Kontakion 12
Knowing the grace that has been given to you by God, we joyfully celebrate your memory, most glorious Father Nicholas, and with all our soul we crave your wonderful intercession. Unable to count your glorious deeds which are like the sand of the sea and the profusion of stars, in utter bewilderment we cry to God: Alleluia!

Ikos 12
While we sing of your wonders, we praise you, O all-praised Nicholas. For in you God who is glorified in the Trinity has been wonderfully glorified. But even if we were to offer you with all our soul a multitude of psalms and songs, O holy wonder worker, we should do nothing to equal the gift of your miracles, and amazed by them we cry to you:

Rejoice, servant of the King of kings and Lord of lords;
Rejoice, co-dweller with His heavenly servants;
Rejoice, support of faithful kings;
Rejoice, exaltation of Christendom;
Rejoice, namesake of victory;
Rejoice, eminent victor;
Rejoice, mirror of all the virtues;
Rejoice health of our bodies and salvation of our souls;
Rejoice, strong buttress of all who have recourse to you;
Rejoice, after God and the Mother of God, all our hope;
Rejoice, for through you we are delivered from eternal death;
Rejoice, for through you we are granted eternal life;
Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Kontakion 13 (read three times)
O Most holy and wonderful Father Nicholas, comfort of all in sorrow, accept our present offering, and pray to the Lord that we may be delivered from Gehenna through your gracious intercession, that with you we may sing: Alleluia!

Ikos 1
The Lord of all creation made you an Angel in mannerism though earthly by nature. Foreseeing the fruitful beauty of your soul, blessed Nicholas, he taught all to cry to you:

Rejoice, for you were purified from your mother's womb;
Rejoice, for you kept holy even to the end;
Rejoice, for you amazed your parents by your birth;
Rejoice, for you showed soon after your birth the vigor of your soul;
Rejoice, garden of the land of promise;
Rejoice, flower of divine planting;
Rejoice, virtuous vine of Christ's vineyard;
Rejoice, wonderworking tree of the Paradise of Jesus;
Rejoice, lily of heavenly growth;
Rejoice, myrrh of the fragrance of Christ;
Rejoice, for through you lamentation is banished;
Rejoice, for you bring to all joy;
Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Kontakion 1
Chosen Wonderworker and superb servant of Christ, who poured out for all the world the most precious myrrh of mercy and an inexhaustible ocean of miracles, I praise you with love, Saint Nicholas; and as you have boldness towards the Lord, deliver me from all adversities that I may call to you: Rejoice, Great Wonderworker Nicholas!

Let us pray to our Holy Hierarch Father Nicholas, Archbishop of Myra in Lycia, let us all say:

O Holy Hierarch Father Nicholas pray unto God for us.

O all-praised and all-honored Hierarch, great Wonderworker and Saint of Christ, Father Nicholas, man of God and faithful slave, man of desires, chosen vessel, strong pillar of the Church, most brilliant light, star which illumines and enlightens the whole universe: you are a righteous man flourishing like a palm-tree planted in the courts of your Lord. Living in Myra you diffused the fragrance of myrrh, and you poured out the ever-flowing myrrh of the grace of God. By your presence, most holy Father, the sea was blessed, when your most wonderful relics were carried to the town of Bari from east to west to praise the name of the Lord. O most gracious and marvelous wonderworker, speedy helper, fervent intercessor, good shepherd who saves his spiritual flock from all kinds of harm, we glorify and magnify you as the hope of all Christians, a source of miracles, protector of the faithful, most wise teacher, feeder of the hungry, joy of the sorrowful, clothier of the naked, healer of the sick, guide of those who sail on the sea, liberator of prisoners, feeder and defender of widows and orphans, guardian of chastity, gentle tutor of children, support of the aged, director of fasters, rest of those who turn to you for protection, intercede on our behalf with the Most High, and obtain through your powerful prayers all that is useful for the salvation of our souls and bodies. Protect this holy community, every town and village, and every Christian country and the people there resident, 

Especially protect those who are serving in the Armed Forces, those who provide support to them, those who oversee their efforts and who make their plans, the officers, the military leaders, our Congress, Senate and President. Remember those who supply their physical needs, and those who minister to them spiritually and physically. Grant that these may serve in holiness and honor, guarding this God-protected land from invasion of enemies, from acts of terror, and from every enemy who sets themselves against us. Remember, O Lord, your servants and handmaids:

[names of the living who are serving in the Armed Forces]

Remember also, O Lord, those who have served in this capacity, those who have sacrificed to provide for our security and to secure our freedom in previous times, especially the servants and handmaids:

[names of the living who have completed their service]

Remember also, O Lord, those who have fallen asleep in defending us. For although we have accomplished no good on earth, these have sacrificed, that perhaps for a good man or woman they may have dared to die. And so we come to you now and beseech Your mercy, remember in Your heavenly Kingdom the servants and handmaids:

[names of the departed who have died in the service of our country], 

granting to them a place of brightness, a place of rest, a place of refreshment, where there is no sickness, sorrow, or sighing, but where the sight of Your Face brings joy to Your saints from all the ages. Grant them Your Kingdom, and a portion of Your eternal blessings, and the enjoyment of Your unending Life.

Deliver all of us from all evil through your help, blessed Father Nicholas; for we know that the prayer of a righteous man is a great and potent force for good. Next to the Most Blessed Theotokos, we have you as a righteous intercessor with the All-Merciful God, and to your fervent intercession and protection, most gracious Father, we humbly have recourse. Keep us, as a watchful and good shepherd, from all enemies, from pestilence, earthquake, hail, famine, flood, fire, the sword, invasion of enemies and civil war, and in all our adversities and afflictions give us a helping hand and open the doors of God's mercy; for we are unworthy to behold high heaven on account of the multitude of our sins; we are bound by the bonds of sin and have not done the will of our Creator nor kept His commandments. Therefore, in repentance and humility, we bow the knees of our hearts to our Maker, and entreat your fatherly intercession with Him. Help us, Saint of God, lest we perish with our sins; deliver us from evil and from every hostile power, direct our minds and strengthen our hearts in true faith which, through your intercession, neither wounds, nor threats, nor epidemics, nor the wrath of our Creator shall lessen; but grant that we may live a peaceful life here and that we may see the good things in the land of the living, glorifying the Father, the Son and the Holy Spirit, one God worshipped and glorified in Trinity, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

Wisdom, Most Holy Theotokos save us.

More honorable than the Cherubim, and more glorious beyond compare than the Seraphim. Without defilement you gave birth to God the Word. True Theotokos, we magnify you.

Glory to you O Christ, our God and our hope, glory to You.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen.

Lord, have mercy. (3X)

Father, bless!

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

The Funeral Service for a Priest


The trisagion for clergy
(The people stand)
Bishop:
Blessed is our God always; now and ever, and unto the ages of ages.
Choir:
 Amen. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal : have mercy on us.
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal : have mercy on us.
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal : have mercy on us.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, Now and ever, and unto ages of ages. Amen.
All-Holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us from our sins. Master, pardon our iniquities. Holy God, visit and heal our infirmities for thy name's sake.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, Now and ever, and unto ages of ages. Amen.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Bishop:
 For thine is the kingdom, and the power, and the glory; of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Now and ever, and unto ages of ages.
Choir:
Amen.
(The Choir, or Clergy, then chant the following Hymns in the 4th Tone?)
With the spirits of the righteous made perfect, give rest to the soul of thy servant, O Saviour; and preserve it in that life of blessedness which is with thee, O thou who lovest mankind.

In the place of thy rest, O Lord, where all thy Saints repose, give rest also to the soul of thy servant; for thou only lovest mankind.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Thou art our God, who descended into hell, and loosed the bonds of those who were there; Thyself give rest also to the soul of thy servant.

Now and ever, and unto ages of ages. Amen.
O Virgin, alone pure and immaculate, who without stain didst bring forth God, intercede for the salvation of his soul.
(Here, the Deacon censes the body as he says:)
Deacon:
Have mercy on us, O God, according to thy great goodness, we pray the: hearken and have mercy.
Choir:
 Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.
Deacon:
Again we pray for the repose of the soul of the servant of God, of blessed memory and everlasting repose, the Priest N., departed this life; and that thou will pardon his every transgression, both voluntary and involuntary.
Choir:
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.
Deacon:
 That the Lord God will establish his soul where the Just repose;
Choir:
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.
Deacon:
 The mercies of God, the kingdom of heaven, and remission of his sins, let us ask of Christ our Immortal King and our God.
Choir: 
 Grant this, O Lord.
Deacon:
 Let us pray to the Lord.
Choir:   Lord, have mercy.

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

Ακολουθία Αγ. Θεμιστοκλέους (21 Δεκεμβρίου)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ψαλλομένη τῇ 21 Δεκεμβρίου
ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΑΓΙῼ ΟΡΕΙ
ΥΠΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ
ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Δεκεμβρίου κα’ .
Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καὶ καλλινίκου Μάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Θεμιστοκλέους.
ΕΝ Τῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ
    Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, τὸ «Μακάριος ἀνήρ». Εἰς δὲ τὸ «Κύριε ἐκέκραξα» ἱστῶμεν στίχους στ', καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια.
Ἦχος α'. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων.
Προεορτίους αἰνέσεις Χριστῷ προσᾴδοντες, τῷ ἥκοντι τεχθῆναι, ἐν σπηλαίῳ ἀφράστως, τὴν τοῦ Θεμιστοκλέους τοῦ Ἀθλητοῦ, ἑορτάσωμεν ἄθλησιν, ὅτι Θεὸν σαρκωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν, τὸν Χριστὸν λαμπρῶς ἐκήρυξε.

Ὥσπερ, ἀστὴρ ἑωσφόρος προλάμπει σήμερον, τῇ τοῦ Χριστοῦ γεννήσει, ἡ ἁγία σου μνήμη, θέοφρον Θεμιστόκλεις καὶ δᾳδουχεῖ, πρὸς τὸν ἄδυτον Ἥλιον, τῶν εὐσεβῶν τὰς καρδίας τὸν ἐξ Ἁγνῆς, ἐν σπηλαίῳ ἀνατείλαντα.

Τρίϋλον δῶρον οἱ Μάγοι προευτρεπίζονται, προσάξαι τῷ Σωτῆρι, γεννηθέντι ἀτρέπτως· σὺ δὲ Θεμιστόκλεις ὑπὲρ χρυσόν, σμύρναν ἅμα καὶ λίβανον, τούτῳ προσήγαγες Μάρτυς ἀθλητικῶς, τῶν αἱμάτων σου τὴν πρόσχυσιν.
Προσόμοια ἕτερα. Ἦχος δ'. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι.
Ὡς ἀνδρείως διήνυσας, μαρτυρίου τὰ σκάμματα, τὸν Χριστὸν ἐδόξασας τῇ ἐνστάσει σου, ὦ Θεμιστόκλεις μακάριε· ὡς ἄλλου γὰρ πάσχοντος, ἐκαρτέρησας στερρῶς, τὰς ποινὰς τῶν κολάσεων, καὶ τὸν θάνατον· διὰ τοῦτο ζωῆς τῆς ἀθανάτου, εὐκλεῶς κατηξιώθης, θαυμαστωθεὶς θείῳ Πνεύματι.

Ἐν τῷ ὄρει ὡς εὗρόν σε, ποίμνην ἄλογον νέμοντα, ὡς ὁ Ἄβελ πρότερον Μάρτυς ἔνδοξε, τῆς πρὸς Χριστὸν εὐσεβείας σε, χωρίσαι ἠθέλησαν, οἱ διώκοντες ἐχθροί· καὶ προθύμως εἰς θάνατον, σαυτὸν δέδωκας, τῇ τελείᾳ πτερούμενος ἀγάπῃ, ἀντὶ τοῦ Διοσκορίδους, ὦ Θεμιστόκλεις πολύαθλε.
Ἀνενδότῳ φρονήματι, ἐναθλῶν Μάρτυς ἔνδοξε, τῆς γαστρὸς ὑπέμεινας τὰ ῥαβδίσματα, καὶ τὴν ἐν ξύλῳ ἀνάρτησιν, Θεμιστόκλεις Ἅγιε, καὶ τριβόλων σιδηρῶν, τὴν ἀνύποιστον κάκωσιν· ὅθεν ἤμβλυνας, τοῦ Βελίαρ τὰ κέντρα καὶ τὰς στρέβλας, καὶ ἀνῆλθες νικηφόρος, πρὸς οὐρανῶν τὰ σκηνώματα.
Δόξα. Ἦχος πλ. β’.

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

Παράκληση εις τους Αγίους Ευστράτιον, Αυξέντιον, Ευγένιον, Μαρδάριον και Ορέστην τους μάρτυρας. 13 Δεκεμβρίου
ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΝ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΝ, ΕΥΓΕΝΙΟΝ,
ΜΑΡΔΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗΝ
                               
Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου.

Εὐλογησαντος τοῦ Ἱερέως, τὸ Κύριε εἰσάκουσον, μεθ' ὃ τὸ Θεὸς Κύριος καὶ τὸ ἑξῆς.
Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ
Τοὺς καταφεύγοντας ὑμῶν τῇ πρεσβείᾳ, καὶ ἐκζητοῦντας τὴν ὑμῶν προστασίαν πάσης ἀνάγκης ῥύσασθε καὶ θλίψεως, ἔνδοξε Εὐστράτιε, καὶ Αὐξέντιε μάκαρ, Εὐγένιε, Μαρδάριε, καὶ Ὀρέστα θέοφρον, καὶ ἐξαιτεῖσθε πάντοτε ἡμῖν, λύσιν πταισμάτων, καὶ χάριν καὶ ἔλεος.

Δόξα. Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε
Πεντάριθμον φάλαγγα τῶν Ἀθλοφόρων Χριστοῦ· ὑμνήσωμεν ᾄσμασι σὺν φιλεόρτοις πιστοὶ Εὐστράτιον πάνσοφον, ἔνδοξόν τε Ὀρέστην καὶ Μαρδάριον θεῖον, ἅμα σὺν Εὐγενίῳ καὶ Αὐξέντιον θύτην· αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον
Οὐ σιωπήσωμεν ποτὲ Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐρρύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν Δέσποινα ἐκ σοῦ· σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν.

Ὁ Ν' Ψαλμός. Καὶ ὁ κανὼν οὗ ἡ ἀκροστιχίς· «Μαρτύρων σῷζε Λόγε λιταῖς μέ. Γερασίμου»
δὴ α'. Ἦχος πλ. δ'. Ὑγρὰν διοδεύσας
Μαρτύρων χορεία ἡ ἐκλεκτή, Εὐστράτιε μάκαρ, καὶ Αὐξέντιε  ἱερέ, Εὐγένιε ἅμα καὶ Ὀρέστα, σὺν Μαρδαρίῳ τὸν ὕμνον μου δέξασθε.

Ἀθλήσει νεκρώσαντες τὸν ἐχθρόν, τῆς τούτου κακίας, διασώσατε ἀσινεῖς, πεντάριθμοι Μάρτυρες Κυρίου, τοὺς προσιόντας ὑμῖν μετὰ πίστεως.

Ῥυσθῆναί με πάσης ἐπιβουλῆς, καὶ πάσης ἀνάγκης, κατὰ σῶμά τε καὶ ψυχήν, τῷ Κτίστῃ πρεσβεύσατε τῶν ὅλων, θαυματουργοὶ Ἀθλοφόροι πεντάριθμοι.
Θεοτοκίον
Τὸν πάντων Δεσπότην καὶ Ποιητήν, λυτρούμενον κόσμον, παραβάσεως χαλεπῆς ἀφράστως τεκοῦσα Θεοτόκε, τῆς τῶν παθῶν δεσποτείας με λύτρωσαι.
δὴ γ'. Οὐρανίας ἁψίδος

Ὑπερήφανον ὄφιν, τὸν καθ' ἡμῶν πάντοτε, τρόποις ἐφορμῶντα ποικίλοις, κατασυντρίψατε, Ἅγιοι Μάρτυρες, καὶ ἐν εἰρήνῃ τελείᾳ, τὴν ζωὴν τηρήσατε, ἡμῶν δεόμεθα.
Ῥέει ἄφθονος χάρις, οἷα πηγὴ ἄϋλος, ἡ σορὸς ὑμῶν τῶν λειψάνων, Ἅγιοι Μάρτυρες, καὶ κατευφραίνει ἀεί, καὶ ἁγιάζει καὶ σῴζει, δωρεᾷ τῇ κρείττονι, ἡμᾶς ἑκάστοτε.
Ὡς Χριστοῦ στρατιῶται, πάσης φθορᾶς ῥύσασθε, ἔνδοξε Εὐστράτιε Μάρτυς θεῖε Αὐξέντιε, σὺν Εὐγενίῳ ὁμοῦ, καὶ Μαρδαρίῳ, Ὀρέστα, τοὺς θερμῶς προστρέχοντας, ὑμῶν τῇ χάριτι.
Θεοτοκίον
Νεκρωθεὶς τῇ κακίᾳ, γέλως ἐχθρῷ πρόκειμαι· ἀλλ' ὡς τὴν ζωὴν τῶν ἁπάντων σαρκὶ κυήσασα, ζώωσον Ἄχραντε, τὴν νεκρωθεῖσαν ψυχήν μου, καὶ ζωῆς τῆς κρείττονος, μέτοχον δεῖξόν με.

Διάσωσον ἡ πενταυγὴς τῶν Ἁγίων Μαρτύρων φάλαγξ, πάσης βλάβης καὶ ἐπηρείας καὶ θλίψεως, τοὺς αἰτουμένους τὴν θείαν ἡμῶν προστασίαν.

Ἐπίβλεψον,  ἐν εὐμενείᾳ Πανύμνητε Θεοτόκε,  ἐπὶ  τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.


Αἴτησις καὶ τὸ Κάθισμα.
Ἦχος β'. Πρεσβεία θερμὴ
Προστάται θερμοί, καὶ θεῖοι ἀντιλήπτορες, καὶ πρέσβεις ἡμῶν, πρὸς Κύριον ὑπάρχοντες, Εὐστράτιε, Αὐξέντιε, καὶ Ὀρέστα ὁμοῦ καὶ Μαρδάριε, σὺν Εὐγενίῳ τῷ κλεινῷ, παντοίων κινδύνων ἡμᾶς ῥύσασθε.

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

Ευλογητάρια εις τον άγιον Λεόντιον 11 Δεκεμβρίου


Μακαριστήριον εις τον Όσιον και Θεοφόρον Πατέρα ημών Λεόντιον τον εν Αχαία

Ἦχος γ´. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, τιμήσωμεν συμφώνως, Λεόντιον τὸν θεῖον.
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, Λεόντιε αἰνοῦσι, τὰς θείας ἀρετάς σου.

Κατ᾿ ἀλφάβητον.

Ἄγγελος ἐν βίῳ, Λεόντιε ὡράθης, ἀσκήσεως ἀγῶσι.
Βλέμμα τῆς ψυχῆς σου, Κυρίῳ ἀνατείνας, φωτὸς θείου ἐπλήσθης.
Γένους φθειρομένου, Λεόντιε μακρύνας, Κυρίῳ ᾠκειώθης.
Δόξης οὐρανίου, Λεόντιε ἐπλήσθης, καθάρας τὴν καρδίαν.
Ἔλαμψας ἐν κόσμῳ, ἀσκήσεως ἀγῶσιν, ὡς ἄστρον θεοφόρε.
Ζέων τῇ ἀγάπῃ, Λεόντιε τῇ θείᾳ, παθῶν ἀκάνθας φλέγεις.
Ἤρθης ἀπαθείας, Λεόντιε πρὸς ὕψος, τῶν κάτω ἀλογήσας.
Θαύμασι θεόθεν, ἀξίως ἐδοξάσθης, Λεόντιε παμμάκαρ.
Ἴθυνας Κυρίῳ, ψυχῆς σου τὰς δυνάμεις, ἀμέμπτῳ πολιτείᾳ.
Κλέος Ἀχαΐας, Λεόντιε ἐδείχθης, ὡς τοῦ Κυρίου μύστης.
Λάμψας τῇ ἀσκήσει, Λεόντιε λαμπρύνεις, τῶν Μοναστῶν τὰ στίφη.
Μάνδραν σου τὴν θείαν, Λεόντιε εὐλόγει, τιμῶσίν σου τὴν μνήμην.
Νᾶμα θεῖον βλῦσον, Θεοῦ τῆς εὐσπλαγχνίας, τοῖς σὲ τιμῶσι Πάτερ.
Ξένος τῶν ἐν κόσμῳ, Λεόντιε ἐγίνου, τῇ σῇ στεῤῥᾷ ἀσκήσει.
Ὄμβροις οὐρανίοις, ἐπάρδευσόν με Πάτερ, πρὸς θείας εὐκαρπίαν.
Πόλις τοῦ Αἰγίου, χαίρει κτησαμένη, ναόν σου θεῖον Πάτερ.
Ῥῶσιν καὶ ὑγείαν, Λεόντιε χορήγει, τοῖς πόθῳ σε τιμῶσι.
Σύσκηνος τυγχάνων, Λεόντιε Ἀγγέλοις, ἡμῶν τοὺς ὕμνους δέχου.
Ταύτην σου τὴν πόλιν, Λεόντιε συντήρει, ἐκ πάσης δυσπραγίας.
Ὕψωσον τὸν νοῦν μου, ἐκ τῶν γηίνων Πάτερ, πρὸς τὴν Χριστοῦ ἀγάπην.
Φλέξον θεοφόρε, τὴν καθ᾿ ἡμῶν μανίαν, ἐχθροῦ τοῦ ἀοράτου.
Χαίρει ἡ Μονή σου, καὶ πόλις τοῦ Αἰγίου, Πάτερ τῇ χάριτί σου.
Ψῦξον τῶν παθῶν μου, τὰς διεκχύσεις Πάτερ, τῇ σῇ ἐπιστασίᾳ.
Ὡς Χριστοῦ θεράπων, Λεόντιε δυσώπει, ὑπὲρ ἡμῶν ἀπαύστως.

Δόξα. Τριαδικόν.

Τριὰς Ὑπεραγία, λιταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου, οἰκτείρησον τὸν κόσμον.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ὑπερευλογημένη, Παρθένε Θεοτόκε, σκέπε τοὺς σοὺς ἱκέτας.