Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Στιχηρά Προσόμοια.
Ἦχος πλάγ. δ'. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος.

Α'. Ὁσιωτάτην αἰνέσωμεν Μαρίαν, (β'.) Τίτον σεπτόν, (γ'.) Καί Νικήταν τόν ἔνδοξον,(δ΄.) Καί τόν Γεωργιόν τον ἐν τῷ Μαλεῷ. (ε΄.) Τόν Κλαύδιόν τε, (ς΄.) Καί τόν Εὐτύχιον. (ζ'.) Σύν Γεωργίῳ. (η.) Τόν Ήρωδίωνα, (θ'.) Καί τόν Εὐψύχιον (ι΄.) Καί στερρόν Τερέντιον, καί σύν αὐτοῖς.

ΙΑ'. Πίστει εὐφημήσωμεν, Ἀντύπαν μάρτυρα. (ιβ'•) Τόν τοῦ Παρείου Βασίλειον (ιγ'.) Καί τόν Μαρτῖνον τιμῶ. (ιδ'.) Καί Ἀρίσταρχον ἔνδοξον. (ιε'.) Καί τόν θεῖον Κρήσκεντα. (ις'.) Χιονίαν, Ἀγάπην τε, (ιζ'•) Περσῶν ποιμένα τόν θαυμαστόν Συμεών. (ιη'.)Τόν Γότθων Σάβαν. (ιθ'.) Πέργης Θεόδωρον. (κ.) Ἄλλον Θεόδωρον Τριχινᾶν αἰνέσωμεν, καί σύν αὐτοῖς.

ΚΑ'. Τόν ἱερομάρτυρα Ἰανουάριον. (κβ.) Μεγαλυνέσθω Θεόδωρος, ὁ Συκεώτης ὁμοῦ (κγ'.) Καί ὁ Μάρτυς Γεώργιος (κδ'.) Ἐλισά¬βετ θαυματουργός, (κε'.) Μάρ¬κος μέγας Ἀπόστολος. (κς') Ὁ Βασιλεύς τε ὁ Ἀμασείας φωστήρ. (κζ'.) Καί τοῦ Κυρίου ὁ ἀδελφός Συμεών.(κη΄) Ἐννέα μάρ¬τυρες οἰ ἐν Κυζίκῳ. (κθ’.) Ἔτι Ἰά¬σων τε καί Σωσίπατρος, οἱ κλει¬νοί Ἀπόστολοι, καί σύν αὐτοῖς, (λ'.) Καί Ἰάκωβος, τοῦ Ζεβεδαίου υἱός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου