Τρίτη 14 Αυγούστου 2012

Ακολουθία των Εγκωμίων εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Θεοτόκου

Ελόγησον Δέσποτα
ερεύς: Ελογητός Θεός μν πάντοτε• νν καί εί, καί ες τούς αώνας τν αώνων.
ναγνώστης: μήν.
Χορός (Δέξ.): ν τή Γεννήσει τήν Παρθενίαν φύλαξας, ν τή Κοιμήσει τόν κόσμον ο κατέλιπες, Θεοτόκε• Μετέστης πρός τήν Ζωήν, Μήτης
πάρχουσα τς Ζως, καί τας πρεσβείαις Σας λυτρούμενη, κ θανάτου τάς ψυχς μν.

χορός (ριστ):Κοντάκιον, ατομελόν. χος β΄.
Τήν
ν πρεσβείαις κοίμητον Θεοτόκον, καί προστασίαις μετάθετον λπίδα, Τάφος καί Νέκρωσις οκ κράτησεν• ς γάρ Ζως Μητέρα, πρός τήν Ζωήν μετέστησεν,
μήτραν οκήσας ειπάρθενον.

Ο
Χοροί (ναλλάξ κ το Δεξιο):
πόστολοι κ περάτων συναθροισθέντες νθάδε, Γεθσημανή τ χωρίω Κηδεύσατέ μου τό Σμα• καί Σύ, Υέ καί Θεέ μου, παράλαβέ μου τό Πνεμα.
γλυκασμός τν γγέλων, τν θλιβομένων χαρά, χριστιανν προστάτις, Παρθένε, Μήτηρ ΚΥΡΙΟΥ, ντιλαβού μου καί ρύσαι, τν αωνίων βασάνων.
Καί σέ μεσίτριαν χω, πρός τόν Φιλάνθρωπον Θεόν• μή μο λέγξη τάς πράξεις, νώπιον τν γγέλων. Παρακαλ Σέ, Παρθένε, βοήθησον μοί ν τάχει.
Χρυσοπλοκώτατε Πύργε καί Δωδεκάτειχε πόλις,
λιοστάλακτε Θρόνε, καθέδρα το Βασιλέως, κατανόητον Θαμα, πς Γαλουχες τόν Δεσπότην.

Ψάλλονται τα εγκώμια:
Στάσις Πρώτη
Στάσις Δευτέρα
Στάσις Τρίτη


Ο
Ανοι
Ε
ς τούς Ανους, στμεν στίχους δ΄.
χος δ΄. ς γενναον ν Μάρτυσι.
Χορός: (Δέξ.):
Πάσα πνοή, α
νεσάτω τόν Κύριον. Ανετε τόν Κύριον κ τν Ορανν, ανετε Ατόν ν τος ψίστοις. Σοί πρέπει μνος τ Θε.

Χορός: (ριστ.):
Α
νετε Ατόν, πάντες ο γγελοι Ατο• Ανετε Ατόν, πσαι α δυνάμεις Ατο. Σοί πρέπει μνος τ Θε.

Χορός: (Δέξ.):
Στίχ. α΄.

Α
νετε Ατόν πί τας Δυναστείαις Ατο. Ανετε Ατόν κατά τό πλθος τς Μεγαλωσύνης Ατο.
Τή
νδόξω Κοιμήσει Σου, Ορανοί παγάλλονται, καί γγέλων γέγηθε τά στρατεύματα• πάσα γ δέ εφραίνεται, δην Σοί ξόδιον προσφωνοσα τή Μητρί,
το
τν λων Δεσπόζοντος, πειρόγαμε, Παναγία Παρθένε, τό γένος, τν νθρώπων ρυσαμένη, προγονικς ποφάσεως.

Χορός: (ριστ.):
Στίχ. β΄.

Α
νετε Ατόν ν χω σάλπιγγος Ανετε Ατόν ν ψαλτηρίω καί κιθάρα.
Τή
νδόξω Κοιμήσει Σου, Ορανοί παγάλλονται, καί γγέλων γέγηθε τά στρατεύματα• πάσα γ δέ εφραίνεται, δην Σοί ξόδιον προσφωνοσα τή Μητρί,
το
τν λων Δεσπόζοντος, πειρόγαμε, Παναγία Παρθένε, τό γένος, τν νθρώπων ρυσαμένη, προγονικς ποφάσεως.

Χορός: (Δέξ.):
Στίχ. γ΄.

Α
νετε Ατόν ν τυμπάνω καί χορ. Ανετε Ατόν ν χορδας καί ργάνω.
κ περάτων συνέδραμον, ποστόλων ο πρόκριτοι, Θεαρχίω νεύματι το Κηδεσαι Σέ, καί πό γής αρομένην Σέ, πρός ψος θεώμενοι, τήν φωνήν το Γαβριήλ,
ν χαρά νεβόων Σοί• Χαρε χημα, τς Θεότητος λης, Χαρε μόνη, τά πίγεια τος νω, τ Τοκετ Σου συνάψασα.

Χορός: (ριστ.):
Στίχ. δ΄.

Α
νετε Ατόν ν κυμβάλοις εήχοις• Ανετε Ατόν ν κυμβάλοις λαλαγμο, πάσα πνοή Ανεσάτω τόν ΚΥΡΙΟΝ.
Τήν Ζωήν
κυήσασα, πρός Ζωήν, μεταβέβηκας, τή Σεπτή Κοιμήσει Σου τήν θάνατον, δορυφορούντων γγέλων Σοί, ρχων καί Δυνάμεων, ποστόλων Προφητν,
καί
πάσης της κτίσεως δεχομένου τέ, κηράτοις παλάμαις το Υο Σου, τήν μώμητον ψυχήν Σου, Παρθενομτορ Θεονυμφε.

Ο
Χοροί:
Δόξα Πατρί καί Υ
ἱῶ καί γίω Πνεύματι,, καί νν, καί εί,, καί ες τούς αώνας τν αώνων. μήν.

χος πλ.β΄.
Τή
θανάτω Σου Κοιμήσει, Θεοτόκε Μήτηρ τς Ζως, νεφέλαι τούς ποστόλους αθέριους διήρπαζον, καί κοσμικς διεσπαρμένους, μοχώρους παρέστησαν τ χράντω
Σου Σώματι• ο
καί κηδεύσαντες σεπτς, τήν φωνήν το Γαβριήλ μελωδοντες νεβόων Χαρε Κεχαριτωμένη, Παρθένε Μήτηρ νύμφευτε, ΚΥΡΙΟΣ μετά Σου• μεθ’ ν
ς Υόν Σου καί Θεόν μν, κέτευε σωθναι τάς ψυχς μν.

Ε
τα Μεγάλη Δοξολογία
Ο
Χοροί: (ναλλάξ):
Ψαλλομένου δέ το
Τρισάγιου ργς, αρουσι τήν Κλίνην καί ναβαίνουσι τάς βαθμίδας το Ναο. Εθ’ οτω...

Κατερχόμενοι ψάλλομεν:
Χορός: (Δέξ.):
πόστολοι κ περάτων, συναθροισθέντες νθάδε, Γεθσημανή τ χωρίω Κηδεύσατέ μου τό Σμα• καί Σύ, Υέ καί Θεέ μου, παράλαβέ μου τό Πνεμα.

Χορός: (ριστ.):
Τ
ν ποστόλων δμος, συναθροισθες ν νεφέλαις, ξιοχρέως Κηδεύσει, τήν το ΚΥΡΙΟΥ Μητέρα, παρόντος καί το Σωτρος, σύν μυριάσιν γγέλων.

Χορός: (Δέξ.):
Μετά βροντ
ς ν νεφέλαις, τούς ποστόλους Σωτήρ, πρός τήν τεκοσαν κπέμπει, πόθω Κηδεύσαντας Ατήν κατέρχεται δέ καί Οτος, δορυφορούντων γγέλων.
Καί πόλυσις
http://xristianos.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου