Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Ἡ λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνωνΓίνεται ἐκκίνησις δι' ἔξοδον κ τοΝαο, των Χορν ψαλλόντων τό ἀπολυτίκιον
Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός· βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ· ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι, χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν κόσμον.

α´) ν τ  νοτία πύλη, Διάκονος λέγει: «Ἐλέησον ἡμς, ὁ Θεός κατά τό μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον και ἐλέησον».
  χορς:  Κύριε ἐλέησον (τρίς).
Διάκονος: τι δεόμεθα πέρ τν εσεβν και ρθοδόξων χριστιανν.
χορς:  Κύριε ἐλέησον (τρίς).
Διάκονος: τι δεόμεθα πέρ τοῦ ρχιεπισκόπου μν (δεινός) κα πάσης της ν Χριστ μν δελφότητος.
  χορς:  Κύριε ἐλέησον (τρίς).
Διάκονος: τι δεόμεθα πέρ πάσης ρχῆς και Ἐξουσίας ἐν τ Χώρα μν καί πέρ τοῦ κατά ξηράν, θάλασσαν καί ἀέρα φιλοχρίστου μν στρατοῦ καί σύμπαντος τοῦ ελογημένου μν Γένους.
χορς:  Κύριε ἐλέησον. (τρίς).
ρχιερεύς ή ὁ ερεύς: τι λεήμων κα φιλάνθρωπος Θες πάρχεις,κα σο τν δόξαν ναπέμπομεν, τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τ γί Πνεύματι, νν κα εκα ες τους αἰῶνας των αώνων.

 β´) Φθάσαντες δέ όπισθεν το Ίερο,
Διάκονος λέγει: Ἐλέησον ἡμς, ὁ Θεός κατά τό μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον και ἐλέησον.
  χορς:  Κύριε ἐλέησον (τρίς).
  Διάκονος: τι δεόμεθα πέρ μακάριας μνήμης και  αωνίου ἀνάπαυσες τν ψυχν πάντων τν ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως, ζως αἰωνίου κοιμημένων εσεβν Βασιλέων, Πατριαρχν, ρχιεπισκόπων, ρχιερέων, ερέων, ερομόναχων, εροδιακόνων καί Μοναχν καί πάντων τν εσεβν καί ρθόδοξων χριστιανν.
χορς:  Αωνία ἡ μνήμη (τρίς).
Διάκονος: τι δεόμεθα πέρ μακαρίας μνήμης καί αωνίου αναπαύσεως τν ψυχν τν πέρ πίστεως καί πατρίδος ἐνδόξως ἀγωνισαμένων καί πεσόντων πατέρων καί ἀδελφν ημν.
χορς:  Αἰωνία ἡ μνήμη (τρίς).
ρχιερεύς ή ὁ Ιερεύς: «Ὅτι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωή καί ἡ μακαρία ἀνάπαυσις...».

γ´) ν τ βορείᾳ πλευρ το ναο δέησις πρ τν ζώντων, ς ν τ πρώτ στάσει.

δ´) Πρ τς δυτικς θύρας πρ τν ζώντων κα ες τ τέλος «Ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι» κ.λπ., «Ἐπάκουσον ἡμῶν» κα ναγινώσκει προεξάρχων ερες τς ξς περικοπς το πρ τς ρθοδοξίας συνοδικο:
Ο προφῆται ὡς εἶδον, οἱ ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, οἰκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν, χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, σοφία ὡς παρρησιάσατο, Χριστὸς ὡς ἐβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς αὐτοῦ ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν ναοῖς, ἐν εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διὰ τὸν κοινὸν δεσπότην ὡς αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμοντες. Αὕτη πίστις τῶν ἀποστόλων, αὕτη πίστις τῶν πατέρων, αὕτη πίστις τῶν ὀρθοδόξων, αὕτη πίστις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξεν. Ἐπὶ τούτοις τοὺς τῆς εὐσεβείας κήρυκας ἀδελφικῶς τε καὶ πατροποθήτως εἰς δόξαν καὶ τιμὴν τῆς εὐσεβείας, ὑπὲρ ἧς ἠγωνίσαντο, ἀνευφημοῦμεν καὶ λέγομεν· Τῶν τῆς ὀρθοδοξίας προμάχων εὐσεβῶν βασιλέων, ἁγιωτάτων πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, διδασκάλων, μαρτύρων, ὁμολογητῶν, αἰωνία μνήμη.
χορς: Αἰωνία μνήμη γ´.
Τούτων τοῖς ὑπὲρ εὐσεβείας μέχρι θανάτου ἄθλοις τε καὶ ἀγωνίσμασι καὶ διδασκαλίαις παιδαγωγεῖσθαί τε καὶ κρατύνεσθαι Θεὸν ἐκλιπαροῦντες καὶ μιμητὰς τῆς ἐνθέου αὐτῶν πολιτείας μέχρι τέλους ἀναδείκνυσθαι ἐκδυσωποῦντες, ἀξιωθείημεν τῶν ἐξαιτουμένων,οἰκτιρμοῖς καὶ χάριτι τοῦ μεγάλου καὶ πρώτου ἀρχιερέως Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν, πρεσβείαις τῆς ὑπερενδόξου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν θεοειδῶν ἀγγέλων καὶ πάντων τῶν ἁγίων.
χορς Ἀμήν.
 Εσερχομένων δ μν ες τν . ναν ψάλλεται τ μέγα  προκείμενον
«Τίς Θεὸς μέγας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου