Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Ασμάτια εγκωμιαστικά (Για τα σεβάσμια προσκυνήματα της Πάτμου)
(δίκην μεγαλυναρίων)

α) Τη σεβάσμια και Ιερά Μεγάλη ημών Μονή  και τη της Αποκαλύψεως (ως μία Μονή).
Χαίροις η της Πάτμου Νέα Σιών, Μονή Θεο­λόγου καί αγλάισμα το κλεινόν, (η) υπό του Οσίου πηχθείσα Χριστοδούλου, εις δόξαν του Υψίστου και Γένους στήριγμα.

β) Τω Θεοφιλεστάτω καί φιλτάτω μοι Αγίω Καθηγουμένω.
Χαίροις ο της Πάτμου γόνος σεπτός, Μονής Ηγαπημένου Καθηγούμενος οτρηρός, ο Τράλλεων και Πάτμου ο Έξαρχος (Επίσκοπος) και θύτης, Ισίδωρε θεόφρον, Θεοφιλέστατε.

γ) Τοις φιλτάτοις μοι πατράσι καί αδελφοίς.
Χαίρετε πατέρες και αδελφοί, Μονής Θεολόγου οσιώτατοι μοναχοί, οι ταύτην αγαπώντες, τηρούντες και φρουρούντες, συν τω Καθηγουμένω, ζήτε και εύχεσθε.

δ) Επί την Θεολόγου λαμπράν Μονήν δεύτε αναβώμεν και ευξώμεθα εν αυτή, όπως ικεσίαις του θείου Αποστόλου, από Κυρίου χάριν και ρώσιν λάβωμεν.

ε)   Τω Ιερώ   καί   φοβερώ   Σπηλαίω της Αποκαλύψεως.
Δεύτε γόνυ κλίνωμεν ευλαβώς, εν Ιερώ Σπηλαίω, τω της Πάτμου, τω θαυμαστώ, ένθα Ιωάννη φίλω Ηγαπημένω «ο Ών, ο ην τε ώφθη και ο ερχόμενος» (ή ο Ών απεκαλύφθη και ο ερχόμενος).

στ) Τη Γεραρά και Σεπτή Τροφώ  ήμων Σχολή, επί τη εισόδω αυτής εις την α' πεντηκονταετίαν της επαναλειτουργίας αυτής.
Χαίροις Μακαρίου Σχολή λαμπρά, κιβωτός του Γένους, Εκκλησίας η Γεραρά, ω πότνια μήτερ, ω Πατμιάς όλβία, δέξαι πιστών σου τέκνων τα χαριστήρια.

ζ) Τοις διατελέσασι διδασκάλοις και μαθηταίς.
Χαίρετε διδάσκαλοι σεβαστοί, συμμαθηταί και φίλοι ομογάλακτοι αδελφοί, οι εν Πατμιάδι βιώσαντες οικείως, υπό την του Αγίου Σπηλαίου έμπνοιαν.

η) Τοις νυν διδασκάλοις και μαθηταίς.
Χαίρετε διδάσκαλοι σεβαστοί, συμμαθηταί και φίλοι ομογάλακτοι αδελφοί, οι εν Πατμιάδι αλλήλοις κοινιονούντες, υπό την του Αγίου Σπηλαίου έμπνοιαν.

Ευλαβώς,  ευγνωμόνως και ασπασίως
Χριστούγεννα 1996 π.Ν.
Ποιηθέντα υπό του εν ελαχίστου Ιεροδιακόνου Νικολάου του Τζώρτζη.
Εν Μοναχώ 1996

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου