Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

KΔ´ Χαιρετιστήριοι Οἶκοι εἰς τοὺς Παμμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ.ναγινωσκόμενοι τ Δευτέρ σπέρας ν τ Μον σωμάτων Πετράκ. Ποίημα Γερασίμου το Μικραγιαννανίτου μνογράφου

Κοντάκιον. χος πλ. δ´. Τ περμάχ.
Τν ορανίων στρατιν ς προεξάρχοντες
Μιχαλ κα Γαβριλ ο ρχιστράτηγοι,
ο τ θρόν παρεσττες τς θείας δόξης,
τν παγίδων το δολίου Πολεμήτορος
κλυτροσθε προστασίαις μν πάντοτε
τος κραυγάζοντας·
Χαίροις, ζεγος σώματον.

ρχων κα στρατηγέτης στρατιν ορανίων δείχθης, Μιχαλ φωτοφόρε, (κ γ’) κα σν τος τν γγέλων χορος τ Τρισηλί παρεστς Θεότητι, δι παντς κέτευε πρ τν πίστει βοώντων·
Χαρε, δι᾿ ο Τρις μνεται·
χαρε, δι᾿ ο Σατν σοβεται.
Χαρε, πρωτοστάτα τν νω Δυνάμεων·
χαρε, καταπέλτα σκοτίων κφάνσεων.
Χαρε, ρχων λιόμορφε ορανίων στρατιν·
χαρε, βέλος τ τομώτατον κατ᾿ χθρν τν νοητν.
Χαρε, τι κλάμπεις ς λαμπρς ωσφόρος·
χαρε, τι στράπτεις ς στρ φωτοφόρος.
Χαρε, χθρν πείργων τς φάλαγγας·
χαρε, πιστος βραβεύων τς χάριτας.
Χαρε, δι᾿ ο φρυκτωρεται κτίσις·
χαρε, δι᾿ ο νυμνεται Κτίστης.
Χαίροις, Μιχαλ ρχιστράτηγε.

Βλέπων το ωσφόρου τν λισθον, βόας γγέλων, Μιχαλ τας χορείαις· Στμεν καλς τ στάσει μν, τν το Θεο μνοντες κυριότητα· δι κα πρτος γέγονας ν τος γγέλοις νακράζων·
λληλούϊα.

Γνώσεως ποῤῥήτου τς κτνας κλάμπων ς πλήρης, Γαβριήλ, θείας δόξης, ΰλων γγέλων ρχηγς τ θεί βουλήματι χρημάτισας· διό σου τν λαμπρότητα θαυμάζοντες, ναβομεν·
Χαρε, πλήρης φωτς ΰλου·
χαρε, πτσις χθρο δολίου.
Χαρε, φωτοφόρε τς χάριτος γγελε·
χαρε, τν ΰλων γγέλων διάκοσμε.
Χαρε, σέλας παμφαέστατον κ Τριφώτου στραπς·
χαρε, φάος θεαυγέστατον Τριφαος μαρμαρυγς.
Χαρε, τι μηνύεις Εαγγέλια θεα·
χαρε, τι σκεδάζεις θυμίας τν νύκτα.
Χαρε, Θεο θεος ρχάγγελος·
χαρε, πιστν προστάτης κοίμητος.
Χαρε, χαρν τος νθρώποις κομίζων·
χαρε, βουλς το Βελίαρ κλύων.
Χαίροις, Γαβριλ ρχάγγελε.

Δύναμιν θείαν χων, ρχηγ τν γγέλων, δυνάμεις νεργες αμάτων, κα χάριν χορηγν τος πιστος, πανταχο πιφθάνεις τος καλοντάς σε, Γαβριλ φωταυγέστατε, διασώζων τος κβοντας·
λληλούϊα.

λαμψας ν τ Νόμ, Μιχαλ ταξιάρχα, πορθμεύων τος δικαίοις τ κρείττω, κα ξ Αγύπτου τν σραλ δηγν, οάπερ στήλη φωτόμορφος κα νεφέλη περιέπων, παρ πάντων κούεις τατα·

Χαρε, στήλη πυρίμορφος θεία·
χαρε, σκέπη σραλ γία.
Χαρε, ουδαίων πάλαι γούμενος·
χαρε, Χριστωνύμους κινδύνων λυτρούμενος.
Χαρε, τι φανες σέσωκας τς σφαγς τν σαάκ·
χαρε, τι χαρς πλησας μυστικς τν βραάμ.
Χαρε, τν γγέλων παμφας στρατηγέτης·
χαρε, τν ΰλων οσιν ρχηγέτης.
Χαρε, φωτς ΰλου λαμπάδιον·
χαρε, φωστρ τν θείων Δυνάμεων.
Χαρε, πιστν ορανία λαμπρότης·
χαρε, νον φωταυγν ραιότης.
Χαίροις, Μιχαλ ρχιστράτηγε.

Ζηλωτς θείων ργων κα σεμνς πολιτείας ργάτας, Μιχαλ στρατηγέτα, νάδειξον τος πίστει θερμ τ σκέπ τν πτερύγων σου προστρέχοντας· ε γρ σν βοήθειαν πικαλούμεθα βοντες·
λληλούϊα.

κουσε τς φωνς σου, ς εδε Ζαχαρίας σττα ν να σε Κυρίου· ατ γάρ, Γαβριήλ, μφανς τν το Προδρόμου ν γήρατι σύλληψιν θεόθεν εηγγέλισαι· διό σοι πάντες κβομεν·
Χαρε, χαρν τέκνοις κομίζων·
χαρε, δεσμ παιδίας λύων.
Χαρε, το Προδρόμου μηνύσας τν σύλληψιν·
χαρε, Ζαχαρίου λύσας τν στείρωσιν.
Χαρε, μηνυτ οράνιε ερν γγελιν·
χαρε, πορθμευτ σώματε ψυχοτρόφων δωρεν.
Χαρε, τι κλάμπεις ς πολύφωτον στρον·
χαρε, τι πυρσεύεις τς καρδίας πάντων.
Χαρε, Θεο χρηστότητος γγελε·
χαρε, σεπτν χαρισμάτων πάροχε.
Χαρε, φωτς παστράπτων κτνας·
χαρε, χθρν παμβλύνων βολίδας.
Χαίροις, Γαβριλ ρχάγγελε.

Θείοις σου πειθήσας ήμασι Ζαχαρίας, στέρηται φωνς παραυτίκα, φωτς διάκονε Γαβριήλ, κα τ λαλεν ν τ τεκεν πέλαβε τς χάριτος τν Πρόδρομον, ελογν τν Θεν κα ψάλλων·
λληλούϊα.

σχυρς ν τ Νόμ, Μιχαήλ, νεδείχθης κα μέγας ν τ Χάριτι μύστης, κε μν ν τύπ κα σκι, δε νακεκαλυμμένως, νδοξε· ν πσι γρ περίδοξος νεφάνης τος κβοσι·
Χαρε, μέγας ν τος γγέλοις·
χαρε, μείζων ν θαυμασίοις.
Χαρε, τν ν Νόμ πατέρων πέρμαχος·
χαρε, τν ἀῤῥήτων λλάμψεων μπλεως.
Χαρε, τι νεπόδισας τν πορείαν Βαλαάμ·
χαρε, τι θριάμβευσας τν κακίαν το Σατάν.
Χαρε, δεδοξασμένε ρχιστράτηγε θεε·
χαρε, λελαμπρυσμένε κα πυρίμορφε νόε.
Χαρε, φωτς Τριφώτου μάρυγμα·
χαρε, χορο γγέλων διάδημα.
Χαρε, βουλν το ψίστου κφάντωρ·
χαρε, πιστού προστάτης πάντων.
Χαίροις, Μιχαλ ρχιστράτηγε.

Κατιδν θαμβήθη ησος το Ναυ σε, Μιχαήλ, περ κα νεβόας· γ ρχιστράτηγός εμι δυνάμεως Κυρίου, κα λήλυθα βοηθσαί σοι ν πσιν, ν τ κραυγάζειν τ Κυρί·
λληλούϊα.

Λάμπων τ φωταυγεί τς γίας Τριάδος, πέστης Ναζαρτ ν τ πόλει, κα τό, Χαρε, Γαβριήλ, τ Κεχαριτωμέν νεβόησας· διό σου μεγαλύνοντες τ εαγγέλια, βομεν·

Χαρε, χαρς αωνίου κήρυξ·
χαρε, φωτς Τρισηλίου μύστης.
Χαρε, τ Παρθέν τό, Χαρε, φθεγξάμενος·
χαρε, τς κατάρας τν λύπην τρεψάμενος.
Χαρε, γγελε χαρμόσυνε θείου Εαγγελισμο·
χαρε, στόμα τ μελίῤῥυτον ορανίου γλυκασμο.
Χαρε, τι Κυρίου τν σύλληψιν γγέλλεις·
χαρε, τι τν ἄῤῥητον εφροσύνην παρέχεις.
Χαρε, παθν σβεννύων τν κάμινον·
χαρε, χαρν μηνύων τν ληκτον.
Χαρε, Θεο τν βουλν ναγγέλλων·
χαρε, χθρο τν οπν ναστέλλων.
Χαίροις, Γαβριλ ρχάγγελε.

Μετ δέους παρέστης τ παρθέν Μαρί, θεε Γαβριλ φωτοφόρε, κα τν οράνιον σπασμν κα τς το Θεο βουλς τν κπλήρωσιν ταύτ προσεκόμισας, τ σ ποστείλαντι κραυγάζων·
λληλούϊα.

Νεκρόν το Μωϋσέως προταγας θείαις εκων, θεε Μιχαήλ, ποκρύψας τ ρχίππ ν Χώναις φανείς, το ποταμο τν σφοδρν ον κατέχωσας· δι τ μεγαλεόν σου θαυμάζοντες, ναβομεν·
Χαρε, γγέλων ταξιάρχης·
χαρε, νθρώπων μέγας προστάτης.
Χαρε, Μωϋσέως φυλάξας το σκήνωμα·
χαρε, το δολίου ασχύνας τ φρύαγμα.
Χαρε, εθρον διειδέστατον εσπλαγχνίας θεϊκς·
χαρε, τεχος χυρώτατον κκλησίας τς σεπτς.
Χαρε, τι τ είθρα ποταμο μετατρέπεις·
χαρε, τι ναόν σου τν σεπτν περιέπεις.
Χαρε, χθρν συντρίβων τν δύναμιν·
χαρε, παθν φλογίζων τν σύστασιν.
Χαρε, ψυχν πασχουσν θεραπεία·
χαρε, μν σφαλς δηγία.
Χαίροις, Μιχαλ ρχιστράτηγε.

Ξένον θαμα ργάζ, Μιχαλ φωτοφόρε, μο σν Γαβριλ τ νθέ· κ τν θαλαττίων γρ βυθν τ Δοχειαρίου Μον σώσατε τν νέον, ς πέστητε, κπληττόμενον κα βοντα·
λληλούϊα.

λος λελαμπρυσμένος, λος στραποφόρος τας θείαις, Γαβριήλ, γλαΐαις πέστης ν τ Βηθλεέμ, κα τος ποιμέσι Κυρίου τν γέννησιν γγειλας κπληττομένοις τ θαύματι κα κβοσι·
Χαρε, φρικτο μυστηρίου μύστης·
χαρε, φωτς ορανίου πλήρης.
Χαρε, ορανίων ταγμάτων ταξίαρχε·
χαρε, ποῤῥήτων πραγμάτων διάκονε.
Χαρε, τι ν ράματι βεβαιος τν ωσήφ·
χαρε, τι τούτ ερηκας πρς τν Αγυπτον φυγεν.
Χαρε, τν ποιμένων τς ννοίας κπλήξας·
χαρε, τ τεχθέντι τούτους καθοδηγήσας.
Χαρε, πιστν θερμν καταφύγιον·
χαρε, μν ν πόνοις προσφύγιον.
Χαρε, λαμπς φωταυγείας αΰλου·
χαρε, λιμν τν ν λύπαις το βίου.
Χαίροις, Γαβριλ ρχάγγελε.

Πρς τ μνμα πέστης το Χριστο ναστάντος, κα φης τας σεμνας Μυροφόροις· Τί ζητετε Χριστν ν νεκρος; γέρθη ζων πηγάζων Κύριος, Γαβριλ φωτόμορφε, ν ελαβεί βομεν·
λληλούϊα.

ώμην θείαν παρέχων, Μιχαήλ, τος δικαίοις, ατος πολλος τρόποις καθωρσο, κα ν τ Βυζαντί φανείς, τ τν χθρν διέλυσας στρατεύματα· δι τν προστασίαν σου κηρύττοντες, ναβομεν·
Χαρε, Κυρίου παραστάτης·
χαρε, γγέλων πρωτοστάτης.
Χαρε, τν γν διερχόμενος πασαν·
χαρε, πληρν το Θεο τ προστάγματα.
Χαρε, λιε πολύφωτε, σωμάτων ρχηγέ·
χαρε, σέλας στραπόμορφον, θείας δόξης κοινωνέ.
Χαρε, τι φάνης Μανω τ δικαί·
χαρε, τι ράθης Γεδεν τ νθέ.
Χαρε, χθρν συντρίψας τ στράτευμα·
χαρε, πιστν νευρώσας τ φρόνημα.
Χαρε, πηγ πολλαπλν θαυμασίων·
χαρε, πολλν μυητς ποῤῥήτων.
Χαίροις, Μιχαλ ρχιστράτηγε.

Σο τν μαχον χάριν, Μιχαλ φωτοφόρε, κα τν πρς μς σου προστασίαν κηρύττομεν στόματι λαμπρ, τι πολλαπλν κινδύνων κα θλίψεων λυτροσαι τος προστρέχοντας τ να σου κα κβοντας·
λληλούϊα.

Τ γν Θεοτόκ, τ να προσαχθείσ, πιστς διακονες καθ’κάστην, κα τ χαρε φωνήσας ατ Γαβριήλ χαριέστατε γγελε, χαρς πολλς πλήρωσας, τος ελαβς σοι κβοντας·
Χαρε, Παρθένου νυμφοστόλος·
χαρε, λύχνος φωτοφόρος.
Χαρε, μυστηρίων τν θείων διάκονος·
χαρε, αγασμάτων ΰλων νάπλεως.
Χαρε, τς Χριστο σαρκώσεως θεος εαγγελιστής·
χαρε, τς γγέλων τάξεως ρχων θεοειδής.
Χαρε, τι πούργεις ν να τ Παρθέν·
χαρε, τι πείκεις Λόγ τ περθέ.
Χαρε, Θεο ρχάγγελε πάμφωτε·
χαρε, μν πέρμαχε κράτιστε.
Χαρε, μνον Τρισάγιον δων·
χαρε, δεήσεις δεχόμενος πάντων.
Χαίροις, Γαβριλ ρχάγγελε.

δωρ βλυσε ξένον τ μν πιφανεί Μον Δοχειαρίου τ θεί, ρχάγγελοι Χριστο, μφανς, Μιχαλ κα Γαβριλ ερώτατοι· δι μς γεραίρομεν ς ρωγος μν, βοντες·
λληλούϊα.

Φωτοφόρος κα πλήρης ορανίου σχύος ρσαι, Μιχαλ στρατηγέτα, κα χερα βοηθείας ε πορέγεις τος πιστς σοι προστρέχουσι, κινδύνων ξαιρούμενος τος κβοντάς σοι τοιατα·
Χαρε, Κυρίου τν δόξαν βλέπων·
χαρε, γίαν δύναμιν χων.
Χαρε, δύτ φωτ λλαμπόμενος·
χαρε, κινδύνων μς κρυόμενος.
Χαρε, μέγιστε ρχάγγελε τς σχύος το Θεο·
χαρε, κράτιστε ντίπαλε τς μανίας το χθρο.
Χαρε, τι ταχέως τν πιστν προστατεύεις·
χαρε, τι ξέως τν Βελίαρ κτρέπεις.
Χαρε, Θεο ρν τν λαμπρότητα·
χαρε, νος σοβν μαυρότητα.
Χαρε, ψυχν πελαύνων τ χθος·
χαρε, χθρν καταβάλλων τ κράτος.
Χαίροις, Μιχαλ ρχιστράτηγε.

Χαίρει πσα κτίσις, βοηθος κα προστάτας, δυς τν φωταυγν ρχαγγέλων, πλουτήσασα μς κ Θεο, κα τας πτέρυξιν μν σπεύδομεν, Μιχαλ κα Γαβριήλ, κα τ Τριάδι κβομεν·
λληλούϊα.

Ψάλλων ν τος ψίστοις, Γαβριήλ, τ Τριάδι σν πάντων τν γγέλων τος δήμοις τν τρισάγιον μνον εί, πρ μν δι παντς κέτευε, ς ν πόνων κα θλίψεων υώμεθα ο κβοντες·
Χαρε, ρχάγγελε φωτοφόρε·
χαρε, ν πασι σελασφόρε.
Χαρε, πυρίνων ταγμάτων πρωτάγγελος·
χαρε, πνευμάτων σκοτίων ντίμαχος.
Χαρε, φύλαξ θερμότατος εσεβν χριστιανν·
χαρε, στήριγμα κράδαντον κλονουμένων καρδιν.
Χαρε, τς κκλησίας ἀῤῥαγς προστασία·
χαρε, τν σ μνούντων ψυχικ θυμηδία.
Χαρε, δι᾿ ο το σκότους υσθήσομαι·
χαρε, δι᾿ ο φωτς πληρωθήσομαι.
Χαρε, κτς τς ν σκότει ψυχς μου·
χαρε, κρηπς τς παρούσης ζως μου.
Χαίροις, Γαβριλ ρχάγγελε.

δυς φωτοφόρε τν λαμπρν ρχαγγέλων, Μιχαλ κα Γαβριλ συνάμα, (κ γ’) το δύτου φωτς κοινωνος τας φωταυγέσι λιτας μν δείξατε τος πόθ μς μέλποντας, κα τ Τριάδι κβοντας·
λληλούϊα.

Κα πάλιν τ ερημένον Κοντάκιον.
Κοντάκιον. χος πλ. δ´. Τ περμάχ.

Τν ορανίων στρατιν ς προεξάρχοντες Μιχαλ κα Γαβριλ ο ρχιστράτηγοι, ο τ θρόν παρεσττες τς θείας δόξης, τν παγίδων το δολίου Πολεμήτορος κλυτροσθε προστασίαις μν πάντοτε τος κραυγάζοντας·Χαίροις, ζεγος σώματον.
http://xristianos.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου