Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012

Θεομητορικά Απολυτίκια Α΄

Απολυτίκιον της Παναγίας της Ιεροσολυμιτίσσης
Ήχος α΄. Της ερήμου πολίτης.
Την σεπτήν σου εικόνα ως της δόξης σου σκήνωμα, Ιεροσολυμίτισσα Παρθένε, προσκυνούμεν Πανάχραντε. Εκ ταύτης γαρ πηγάζεις μυστικώς θαυμάτων ποταμούς τας δωρεάς• και αρδεύεις τας καρδίας και τας ψυχάς των πίστει κραυγαζόντων σοι• Δόξα τω Θείω Τόκω σου, Αγνή, δόξα τη παρθενία σου, δόξα τη προς ημάς σου ανεκφράστω προνοία, Άχραντε.
 
πολυτίκιον Παναγίας Κουρσκ
. χος α’. Τς ρήμου πολίτης.
Τ σεπτ Σου Εκόνι τ το Κούρσκ νν προσπίπτωμεν, κλίνοντες τό γόνυ, Παρθένε, τς ψυχς καί το σώματος, δεόμενοι ντιλήψεως, γνή, πρεσβείαις πρός Υόν Σου καί λιτας. να τύχωμεν, Παρθένε, τς παρΑτο πλημελημάτων φέσεως. Δόξα τος μεγαλείοις Σου, Σεμνή, δόξα τος θαυμασίοις Σου, δόξα περβαλόντως, Κόρη, τ δυναστεί Σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου