Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Χαιρετιστήριοι Οίκοι εις τον εν αγίοις πατέρα ημών Αθανάσιον τον Μέγαν


ο μνήμη τελεται τ ΙΗ΄ ανουαρίου
κα νακομιδ τν λειψάνων τ Β΄ Μαου
Ποίημα Δρος Χαραλάμπους Μπούσια
πολυτίκιον. χος γ΄. Θείας πίστεως.
Σ
τλος γέγονας ρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ποστηρίζων, τν κκλησίαν εράρχα θανάσιε, τ γρ Πατρ τν Υἱὸν μοούσιον, νακηρύξας κατήσχυνας ρειον, πάτερ σιε, Χριστν τν Θεν κέτευε, δωρήσασθαι μν τ μέγα λεος.
Κοντάκιον. χος πλ. δ΄. Τ περμάχ.
ρθοδοξίας τν διδάσκαλον κα πρόμαχον, τν μαυρώσαντα ρείου τ σοφίσματα, σπερ σάλπιγγα θεόφθογγον ληθείας, κα τς πίστεως χύρωμα τιμήσωμεν, κλινές, λεξανδρείας ρχιποίμενα, νακράζοντες· Χαίροις, πάτερ θανάσιε.
Ο Οκοι.
γγελος ς σαλπίζων, τς ρθς δοξασίας, πώφθης θανάσιε μάκαρ· (κ γ΄) δι’ γώνων σου γρ τν στεῤῥῶν, τν δογμάτων μέγα κα λαμπρν τρόπαιον, ποιμν θεόφρον στησας, γείρων τος πιστος βον σοι·
Χαρε, στήλη τς ρθοδοξίας· χαρε, στάθμη τς ληθείας.
Χαρε, τν πατέρων σεπτν κροθίνιον· χαρε, τν ραίων γώνων σφράδιον.
Χαρε, πύργος καθαίρετος προσβολας ρειανν· χαρε, σκεος πολυτίμητον τν ρθν δοξασιν.
Χαρε, τι πηγάζεις τ θάνατον νάμα· χαρε, τι μβρίζεις τ οράνιον μάνα.
Χαρε, πιστν μέγας συνήγορος· χαρε, κακν κα πλάνων κατήγορος.
Χαρε, ρθν δογμάτων βίβλος· χαρε, μν οράνιος φίλος.
Χαίροις, πάτερ θανάσιε.

Β
άθρον ρθοδοξίας, τς ξίως γνας, μνήσειεν ν τος σεπτούς σου, οσπερ τλης πρ τς Χριστο, μωμήτου ντως κα ρθς πίστεως; Νικήσας γρ τν ρειον, κατέπιθες πιστος κραυγάζειν·
λληλούϊα.
Γ
νώστης ν π στήθους, τς Γραφς τς γίας, κα κάτοχος σοφίας πάσης, φιλοσόφων λλήνων σαφς, παιδιόθεν γνόφον μυσαρν λυσας, εδώλων θανάσιε, κα γειρας πιστος βον σοι·
Χαρε, παύγασμα τς σοφίας· χαρε, δραίωμα ληθείας.
Χαρε, τν δογμάτων ρθν νάπτυξις· χαρε, τς αρέσεων λύμην κατάπτυσις.
Χαρε, νωθεν δεξάμενος γνσιν θείων δαψιλς· χαρε, θύραθεν κάτοχος τς παιδείας ληθς.
Χαρε, στόμα δικαίου ποστάζον σοφίαν· χαρε, μμα Τριάδα τενίζων τν θείαν.
Χαρε, πρηστρ ρείου παράφρονος· χαρε, λαμπτρ φωσφόρος τς χάριτος.
Χαρε, κλεινν θεολόγων λβος· χαρε, σεπτν παραδόσεων τεχος.
Χαίροις, πάτερ θανάσιε.
Δ
ένδρον ς εσεβείας, εθαλς νεφύης, ν πόλει τς λεξανδρείας, πανευχύμους προσφέρον καρπος, κκλησί πάσ το Χριστο γιε, ος πάτερ θανάσιε τρυγντες κα μες βομεν·
λληλούϊα.
λαμψας σπερ ρθρος, κραιφνος δοξασίας, Τριάδος τς σεπτς κα γίας· μοούσιον γρ τ Πατρ, τν Υἱὸν κηρύττων εσθενς, ρειον τν φρονα, κατσχυνας κα ηφρανας λαν βοντα·
Χαρε, πατέρων εκοσμία· χαρε, χαρίτων φθονία.
Χαρε, τς Τριάδος τς θείας πέρμαχος· χαρε, τς πατρίδος τς νω νοικος.
Χαρε, φρέαρ τ κένωτον εφορίας ψυχικς· χαρε, αρ τ πολύανθον βιοτς γγελικς.
Χαρε, αρεσιάρχου συντριβ το ρείου· χαρε, το Παντεπόπτου μιμητς κα Κυρίου.
Χαρε, εκν ἀΰλου λλάμψεως· χαρε, λειμν γίας φρονήσεως.
Χαρε, Χριστο λαμπηδν κκλησίας· χαρε, Ατο κοινων Βασιλείας.
Χαίροις, πάτερ θανάσιε.
Ζ
άλης κακοδοξίας, τν σν ποίμνην μακρύνων, τράνωσας τν θείαν Τριάδα, κα κατσχυνας λόγοις σοφος, κα πυρφόροις πάντας ερ, πρώταθλε σταδίου θανάσιε, κραυγάζων ελαβεί κρ·
λληλούϊα.
λασας κ τς ποίμνης, το Κυρίου τος λύκους, ατν πιζητοντας σπαράξαι, θανάσιε ρειανούς, ν μαχαίρ λόγων σου, φρν γιε συνέκοψας, κα σωσας πιστούς σοι κβοντας τατα·
Χαρε, τς πλάνης καθαιρέτης· χαρε, γάπης στρατιώτης.
Χαρε, δρασμς διάσειστος πίστεως· χαρε, ληθς κρεμν θείας χάριτος.
Χαρε, στάμνος μάνα φέρουσα τν ρθν δοξασιν· χαρε, πύργος κα χύρωμα τν πιστν σου κετν.
Χαρε, καρτερήσας διωγμν τρικυμίας· χαρε, διασώσας τν λαν σεβείας.
Χαρε, λαμπρ τς πίστεως πρόμαχε· χαρε, δειν αρέσεων λεγχε.
Χαρε, Φωτς Τριλαμπος παραστάτης· χαρε, παντς ρθοδόξου προστάτης.
Χαίροις, πάτερ θανάσιε.
Θ
έμεθλον προμαχνα, κα κράδαντον στλον, θεία το Χριστο κκλησία, χουσά σε λαμπρς σε τιμ· ξ πάτης ταύτην γρ στεῤῥῶς, σωσας ρείου θανάσιε, Τριάδι τ γί ψάλλων·
λληλούϊα.
σχυσας καταπείθειν, ν Νικαί Συνόδου, τς πρώτης τος γίους Πατέρας, θανάσιε ρειανν, ποῤῥίψαι πλάνην κα σεπτν, σύμβολον συντάξαι, τ τς πίστεως· διό σοι κβομεν τατα·
Χαρε, κραταίωσις ρθοδόξων· χαρε, κατάπτωσις κακοδόξων.
Χαρε, ξορίας πεντάκις γευσάμενος· χαρε, κληρουχίαν τν νω δεξάμενος.
Χαρε, τίμιε διάκονε λεξάνδρου το σοφο· χαρε, νθεε διδάσκαλε το θεόφρονος λαο.
Χαρε, λεξανδρείας τηλαυγέστατος φάρος· χαρε, ρθοδοξίας παμφαέστατος λύχνος.
Χαρε, δι’ ο αρεσις παύεται· χαρε, δι’ ο Κτίστης δοξάζεται.
Χαρε, κρυξ Τριάδος τς θείας· χαρε, σάλπιγξ Χριστο ληθείας.
Χαίροις, πάτερ θανάσιε.
Κ
λέος ρχιερέων, σκευωροί συκοφάνται κα πλάνοι συνωμόται, παμμάκαρ θανάσιε σ ταμς, ς κοινν κακοργον μπαθ, φρονα διέσυραν, κα σπλαγχνον τν κράζοντα Θε παύστως·
λληλούϊα.
Λ
άμπων καθάπερ φάρος, τηλαυγς κα ποιμάνας, ν σκότει κα νυκτ σελήν, θανάσιε αρετικν, κκλησίαν πσαν το Χριστο ηγασας, βολας ρθο φρονήματος κα πίστεως· δι βομεν·
Χαρε, ρείου καταπέλτης· χαρε, Τριάδος θεος λάτρης.
Χαρε, ζηλωτς τν ρθν παραδόσεων· χαρε, λεγκτς κτροπς κ τς πίστεως.
Χαρε, στόμα θεοδόξαστον τ φθεγγόμενον ρθά· χαρε, φλόγαν χων πίστεως φλέγων λην καίουσα σαθράν.
Χαρε, γλωσσαλγίαν το ρείου φιμώσας· χαρε, διδασκαλίαν τς πάτης παύσας.
Χαρε, χρωστρ τς νω λαμπρότητος· χαρε, λαμπτρ τς θείας λλάμψεως.
Χαρε, δι’ ο λαμπρύνθη κτίσις· χαρε, δι’ ο δοξάσθη Κτίστης.
Χαίροις, πάτερ θανάσιε.
Μ
έγιστος τν πατέρων, ληθς νεδείχθης, ποιμν λεξανδρείας τρισμάκαρ· σ πεντάκις γρ ξορισθες, πομένων φθόνον δι’ ρθ δόγματα, πανδείνως κακουχούμενος, κα πάσχων τν Σωτρα νεις·
λληλούϊα.
Ν
έκταρ ρθοδοξίας, κ χειλέων σν θείων, πέσταζεν παύστως, λκίφρον θανάσιε, κα τς ψυχς μνητν, Τριάδος τς σεπτς ηφραινεν, ατ ποθούντων γεύσασθαι, βοώντων δ ν κατανύξει·
Χαρε, Τριάδος μυστηπόλος· χαρε, λαμπάδος Ατς τ φέγγος.
Χαρε, συναυλίας Νικαίας ξαρχος· χαρε, πολιτείας τς νω κάτοικος.
Χαρε, ζλον μιμησάμενος ποστόλων τν σεπτν· χαρε, θείων παραδόσεων φς τ ντι νοητόν.
Χαρε, λεξανδρείας σοφς εράρχης· χαρε, κακοδοξίας συντριβ κα πάτης.
Χαρε, ρμς ρείου ντίπαλε· χαρε, ρθς φρονήσεως πρώταρχε.
Χαρε, δι’ ο δυσσεβες καταργονται· χαρε, δι’ ο εσεβες βεβαιονται.
Χαίροις, πάτερ θανάσιε.
Ξ
ίφει κονισμέν τν σοφν σου ημάτων, πέκοψας ρείου τν πλάνην· ρθοδόξων γρ περμαχν διδαχν, πέστης διωγμν δικον, κα θλίψεις θανάσιε, ο παύων μως ψάλλων πόθ·
λληλούϊα.
ργανον τς Τριάδος, τς γίας πάρχων, θεότατον κα χάριτος σκεος, διαυγς ποστόλων εκν, θεολόγων μα κρεμών σιε, πώφθης θανάσιε· διό σοι κβομεν πόθ·
Χαρε, ρμος χειμαζομένων· χαρε, ρος ρθοφρονούντων.
Χαρε, ορανίων λλάμψεων σοπτρον· χαρε, θανάτων πηγν δωρ διστον.
Χαρε, κρίνον εωδέστατον το λειμνος το Θεο· χαρε, μύρον πολυτίμητον κκλησίας τς Ατο.
Χαρε, ρθοδοξίας ψίκομος φονιξ· χαρε, ρθοπραξίας δύφθογγος σύριγξ.
Χαρε, χορο ποιμένων διάδημα· χαρε, λαμπρο γνος τελείωμα.
Χαρε, ρθν κορωνς τν δογμάτων· χαρε, πασν ρετν τ γγεον.
Χαίροις, πάτερ θανάσιε.
Π
ρος γλυκς τος τρόποις, εσεβής ταπεινόφρων, νάρετος φιλόξενος ντως, πατρικς νουθετν τος πιστος ,κα στεῤῤῶς βαστάζων τς νης πίστεως, τος οακας φώτισας, ς φάρος τος πιστς βοντας·
λληλούϊα.
ήτωρ ς ληθείας, διαπρύσιος ντως, ρθς μολογίας χειμάῤῥους, θανάσιε κα κρεμν εσεβείας πέλων πειλάς, δίωξιν κα πόνους καθυπέμεινας· διό σοι νν βομεν τατα·
Χαρε, γίγας τς ληθείας· χαρε, βάσις ρθοδοξίας.
Χαρε, σοφιστείας ρείου κατάργησις· χαρε, φληναφίας ατο καταπάτησις.
Χαρε, τι κατηγλάϊσας κκλησίαν το Χριστο· χαρε, τι πάσας ηφρανας τς καρδίας το λαο.
Χαρε, πομείνας πηνς ξορίας· χαρε, πιμείνας ες ρθς δοξασίας.
Χαρε, να χρυσότευκτε πίστεως· χαρε, πυρσ ρίστης φρονήσεως.
Χαρε, σοφ Πατριάρχα κα Πάπα· χαρε, κλειν ρθοδόξων λεπτα.
Χαίροις, πάτερ θανάσιε.
Σ
τλον ρθοφροσύνης ἀῤῤαγ θεοφόρον, κφάντορα κα λεξανδρείας, ποιμενάρχην τιμντες λαμπρς, κβομεν· Χαρε, σφοδρς λεγχος, ρείου θανάσιε, Χριστ σιγήτως ψάλλων·
λληλούϊα.
Τ
ίμημα ς γώνων, τν σεπτν σου δέξω, σίου ντωνίου παμμάκαρ, θανάσιε πιστολήν, το ν Θηβαδι σκητο σώφρονος, συγχαίροντός σοι ριστε, μεθ’ ο σοι κα μες βομεν·
Χαρε, τ λίκνον ρθοδοξίας· χαρε, τ τέκνον τς κκλησίας.
Χαρε, ζηλν τ ρθ κα τ κρείττονα· χαρε, ποιν το Θεο τ προστάγματα.
Χαρε, στρον λιόφωτον διαλάμπον τηλαυγς· χαρε, δένδρον θείας πίστεως τρέφον παντας καλς.
Χαρε, ρθοφρονούντων μονοτρόπων τ κλέος· χαρε, κακουχουμένων δι’ εσέβειαν κδος.
Χαρε, πηγς χαρίτων τ ντλημα· χαρε, τς γς Νειλας τ καύχημα.
Χαρε, χαρ ντωνίου το θείου· χαρε, ρ κα φθορ το ρείου.
Χαίροις, πάτερ θανάσιε.
μνον ξιοχρέως, σν κλειν Γρηγορί, τ θεί Θεολόγ κρότης, σο φαίνομεν εραρχν, κα σεπτν πατέρων τιμαφλς κτυπον, βοντες θανάσιε, Χριστ τ μεγαλύναντί σε·
λληλούϊα.
Φ
ρυκτωρες πσαν κτίσιν, ες αἰῶνας αώνων, φρυκτος σς θείας μολογίας, θανάσιε κα σινες, κ τν κακοδόξων κα χθρν πίστεως, φυλάττεις τος τιμντάς σε, κα μνοις μυστικος βοντες·
Χαρε, τρσις αρετιζόντων· χαρε, φασις τν αωνίων.
Χαρε, κκλησίας τ διστον κύμινον· χαρε, ποιμασίας δύπνευστον λείριον.
Χαρε, μπνουν στηλογράφημα τν ρθν δοξασιν· χαρε, θεον σεμνολόγημα τν Χριστο ληθειν.
Χαρε, ποφήτης τς νθέου σοφίας· χαρε, στυλοβάτης χριστωνύμου χορείας.
Χαρε, κτς τς αγλης το Πνεύματος· χαρε, βαλβς γάπης τς κρείττονος.
Χαρε, ποιμν τν λλόγων προβάτων· χαρε, λιμν ποντουμένων ν βί.
Χαίροις, πάτερ θανάσιε.
Χ
αρε νν γεγηθυαι, γηγενν α χορεαι, βοσαί σοι κα γουσαι μνήμην, τν σεπτήν σου γνας στεῤῥεος, τος σος θείους πάτερ ελαβς μέλπομεν, τρισμάκαρ θανάσιε, ανοσαι τν Σωτρα κόσμου.
λληλούϊα.
Ψ
άλλειν παναρμονίως, τ γί Τριάδι, δν ξιωμένος ασίαν, θανάσιε ς προμαχν, ξορίας πόνους ζοφερος νεγκας, μν δέξαι τ ψάλματα, κα σσον τος ε βοντας·
Χαρε, κπύρσευμα θείου φέγγους· χαρε, παύγασμα θείου θάῤῥους.
Χαρε, κυβερντα ψυχν σφαλέστατε· χαρε, καταλτα ρείου δριμύτατε.
Χαρε, δένδρον εθαλέστατον τν το Πνεύματος καρπν· χαρε, βάθρον διάσειστον ορανίων ρετν.
Χαρε, τι πάρχεις τν πιστν κατευθύντωρ· χαρε, τι τυγχάνεις θεοφώτιστος ήτωρ.
Χαρε, φωστρ πατέρων είφωτε· χαρε, κρατρ χαρίτων είῥῤυτε.
Χαρε, Χριστο το Σωτήρος θεάμων· χαρε, Ατο κκλησίας θεράπων.
Χαίροις, πάτερ θανάσιε.
χειμάῤῥους δογμάτων, τν ρθν κτρέπων, φρόνων δυσσεβν σοφιστείας, θανάσιε πλνον μν, σας εχας τν ύπον τς ψυχς γιε, τν πίστει εφημούντων σε, κα μνοις μελιχρος βοώντων·
λληλούϊα.
Κα αθις τ Κοντάκιον. χος πλ. δ΄. Τ περμάχ.
ρθοδοξίας τν διδάσκαλον κα πρόμαχον, τν μαυρώσαντα ρείου τ σοφίσματα, σπερ σάλπιγγα θεόφθογγον ληθείας, κα τς πίστεως χύρωμα τιμήσωμεν, κλινές, λεξανδρείας ρχιποίμενα, νακράζοντες· Χαίροις, πάτερ θανάσιε.
Δίστιχον
θανασίας πώνυμον τν θεον
Χαραλάμπης νεσε χαριστηρίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου