Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

АКАТИСТ НА СВЕТИЯ НАШ ОТЕЦ КЛИМЕНТ, АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИ

Кондак 1.
Всепобедният военачалник на светлите безплътни сили те проводи, светителю отче Клименте, да прогониш бесовския мрак от българската земя. Затова ние, твоите чеда, просветени чрез словото ти, празнуваме твоята пресветла памет, възпявайки те с тая песен:
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Икос 1.
Ти си ангелът на Охридската църква, светителю отче Клименте, получил ангелската просвета от първоучителите на славянския род. Сам ти просвети и нашите сърца, за да ти пеем достойно тази хвалебна песен:
Радвай се, от Бога даруван сине на своите родители!
Радвай се, от Бога предизбран Христов свидетелю!
Радвай се, ти, който от майчиното мляко си възпитан в благочестие!
Радвай се, ти, който от детство си придобил правия дух Божи!
Радвай се, ти, който от младини си отправил взор към небето!
Радвай се, ти, който от първо дихание си възлюбил Бога!
Радвай се, ти, който се възнасяш с молитвите си към Бога!
Радвай се, ти, който се храниш с благоуханието на целомъдрието!
Радвай се, ти, който си роден за просвещение на българския род!
Радвай се, ти, който си възприел правата вяра от светите Методий и Кирил!
Радвай се, ти, който от тях премъдро си утвърден в православието!
Радвай се, неуморни радетелю за Христовото благовестие!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 2.
Виждайки след смъртта на свети Методий лютото гонение от папските духовници срещу учениците Методиеви, ти, светителю отче Клименте, изпита тежка скръб, но ти не потърси спасение от другаде, а възложи цялата си надежда на Бога, и дойде в нашата славянобългарска страна, пеейки с твърда вяра: Алилуия!

Икос 2.
Помрачен от латинската ерес, княз Светополк те хвърли в тъмница заедно с твоите съратници, светителю отче Клименте, и след тежки мъки те прогони към бреговете на Дунава. Ние те възпяваме като непоколебим изповедник на православието с тази похвална песен:
Радвай се, ти, който мъжествено встъпи в бран със злите латинци!
Радвай се, ти, който претърпя от тях люто гонение!
Радвай се, ти, който показа апостолска ревност!
Радвай се ти, който пренебрегна всичко заради благочестието!
Радвай се, ти, който не се убоя от жестоките мъки за православието!
Радвай се, ти, който предаде себе си на апостолска нищета заради Бога!
Радвай се, блюстителю на заповедите Господни!
Радвай се, изпълнителю на заветите на твоите наставници!
Радвай се, велегласни проповедниче на Евангелието сред славяните!
Радвай се, строги пазителю на чистотата на православието!
Радвай се, прекрасни храме на Светия Дух!
Радвай се, дързновени изобличителю на триезичното заслепление!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 3.
Сила Божия те напътстваше, светителю отче Клименте, да се отправиш заедно със своите събратя Наум и Ангеларий в богохранима България, където ти с твърда надежда начена да разпространяваш евангелската проповед на славянобългарски език, благодарствено възклицавайки: Алилуия!

Икос 3.
Дух Божий те отведе заедно с твоите съпътници в дома на боголюбив българин, светителю отче Клименте, комуто ти с молитва възкреси внезапно починалия обичан син. И ние, като се удивляваме на пребъдващата у тебе равноапостолна сила Божия, благоговейно ти пеем:
Радвай се, ти, който изтърпя негодуванието на скръбния баща!
Радвай се, ти, който след възкресението на мъртвия получи изобилните му благодарения!
Радвай се, ти, който с това спечели топла любов!
Радвай се, ти, който с това посрами лукавия!
Радвай се, ти, който с любовта си привлече всички към себе си!
Радвай се, ти, който в името на Христа успяваш всичко да направиш!
Радвай се, извършителю на велико чудо!
Радвай се, възкресителю на починалия момък!
Радвай се, ти, който със смирението си покри чудотворението!
Радвай се, ти, който с чудотворението обърна всички към Бога!
Радвай се, ти, който чрез благодатта на Бога си получил укрепление!
Радвай се, ти, който носиш в сърцето си дух на умиление!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!


Кондак 4.
Вълна на духовна радост се понесе над благочестивите люде, когато ти, светителю отче Клименте, стъпи на българската земя, а само духовете на идолослужението, предчувствайки края на своето царство на мрака, възнегодуваха срещу тебе, защото само те не можеха да пеят: Алилуия!

Икос 4.
Като чу благочестивият цар Борис за идването ти вкупом с твоите съпътници на българска земя, светителю отче Клименте, заповяда да бъдете изпратени при него с подобаващата ви се чест, защото той търсеше мъже достойни, които да проповядват словото Божие сред неговия новопокръстен славянски народ. Радвайки се наедно с него и ние днес ти пеем:
Радвай се, ти, който ни озари с Божията светлина!
Радвай се, ти, който ни просвети с пречистите догмати!
Радвай се, ти, който с апостолските си дела прослави Бога!
Радвай се, ти, който в живота си просия като земен ангел!
Радвай се, учителю на православната вяра!
Радвай се, радетелю на църковното служение!
Радвай се, ти, който блестиш със смирение и кротост!
Радвай се, ти, който си подобен на небесните ангели!
Радвай се, ти, който си вечно цъфтящ храст при извори водни!
Радвай се, ти, който носиш живата вяра в сърцето си!
Радвай се, ти, който като крин с благодатта си изпълваш Църквата с благоухание!
Радвай се, ти, който още на земята си получил небесния венец!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 5.
Светла, от Бога проводена звезда озари богохранимата българска земя, светителю отче Клименте, когато управителят на Белград те изпрати при българския цар Борис за да научиш неговите люде да проумеят православната вяра и да пеят на Христа: Алилуия!

Икос 5.
Като те видя благочестивият цар Борис, светителю отче Клименте, посрещна те като велик изповедник на православието, а като видя и твоето благочестие, проявено чрез Дух и сила, и като усвои от тебе словото и мъдростта на Божественото писание и християнските добродетели, отдаде ти достойна почит, като те възхвали с тия слова:
Радвай се, носителю на непоколебима вяра!
Радвай се, учителю на православно благочестие!
Радвай се, ти, който не скри таланта си в земята!
Радвай се, ти, който обогати народа ни с православието!
Радвай се, ти, който усърдно просвещаваш народите във вярата!
Радвай се, ти, който явяваш със себе си апостолски подвиг!
Радвай се, ти, който блестиш със всички добродетели!
Радвай се, ти, който сияеш с правда и любов!
Радвай се, ти, който в смирението си не се превъзнесе от почестите!
Радвай се, ти, който с молитвите си носиш благодат на народа!
Радвай се, ти, който вършиш чудеса пред ония, които те почитат!
Радвай се, ти, който се явяваш със знамения на ония, които ти се молят!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 6.
Ти стана първоименит проповедник на Евангелието в българската земя, светителю отче Клименте, и затова мнозина от цялата страна се устремиха към тебе, за да чуят от твоите боговдъхновени уста спасителното учение, и в домовете си те канеха, за да ги научиш с умиление да пеят на Христа: Алилуия!

Икос 6.
След като огря със светлината на православното благочестие източните страни на България, светителю отче Клименте, благоверният цар Борис те проводи и към западните предели на своето царство, та и там да просветиш народа със словото на истината и да бъдеш прославен с тия хвалебни слова:
Радвай се, първоучителю на славянобългарския народ!
Радвай се, просветителю на Македония!
Радвай се, разрушителю на езическите капища!
Радвай се, строителю на Божии храмове и манастири!
Радвай се, ти, който прогони мрачните суеверия!
Радвай се, ти, който утвърди в живота Божиите заповеди!
Радвай се, пазителю на чистото православие!
Радвай се, застъпниче наш пред Бога!
Радвай се, ти, който изкорени измамата на идолослужението!
Радвай се, ти, който насади истините на Богопочитанието!
Радвай се, ти, който пося семето на чистите християнски нрави!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 7.
По Божие изволение благоверният цар Борис те издигна с почести и дарове, светителю отче Клименте, но ти запази апостолското смирение и според думите Господни изпълни дълга си като последен раб Христов, пеейки непрестанно: Алилуия!

Икос 7.
Ти просия в българската земя като нов апостол Павел, светителю отче Клименте, разкривайки на народа божествените догмати на вярата и спасителните заповеди Христови за православна просвета и благочестив живот. Ние благоговеем пред дълбината на твоето учение и те славим с тази песен:
Радвай се, пастиреначалниче, който ни води към Бога!
Радвай се, духовни наставниче на нашия народ!
Радвай се, състрадателни архипастирю в Христа!
Радвай се, отче снизходителен към молбите на твоите чеда!
Радвай се, ти, който водиш ангелски живот!
Радвай се, ти, който служиш на Бога с ангелските чинове!
Радвай се, ти, който се отрече от земните страсти!
Радвай се, ти, който придоби ангелско безстрастие!
Радвай се, ти, който сочиш на твоето паство пътя към небето!
Радвай се, ти, който цериш всички ни безсребрено!
Радвай се, ти, който избавяш от напасти ония, които те тачат!
Радвай се, ти, който даваш лек за душите и телата на ония, които ти се молят!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 8.
Като виждаме твоето странническо житие, светителю отче Клименте, и ние се поучаваме да не се пристрастяваме към суетата на този век, а да живеем като странници през дните на нашето земно странствуване, като пеем непрестанно на Подвигоположника и Спасителя Христа: Алилуия!

Икос 8.
Ти всецяло предаде себе си на благовестието Христово, светителю отче Клименте, и като събра отвсякъде множество ученици, с духовни грижи възпита душите им и им разкри дълбоката мъдрост на Писанието, затова ще бъдеш ублажаван от всички твои чеда с тия похвални слова:
Радвай се, ти, който си изяснил дълбоката мъдрост на Светото Писание!
Радвай се, ти, който си разкрил на твоите ученици тайните на богословието!
Радвай се, ти, който си надвил козните на латинската ерес!
Радвай се, ти, който си унищожил вражеските заблуди!
Радвай се, архангелска тръба, от която гърми гласа на благовестието!
Радвай се, медоносна пчела, която обилно смучеш от нектара на Писанието!
Радвай се, съставителю на проповеднически поучения!
Радвай се, любителю на духовни съзерцания!
Радвай се, ти, който сред многословието на учителството запази безмълвие!
Радвай се, ти, който в основата на живота си, си поставил смирението!
Радвай се, ти, който си смирил себе си в трудове и подвизи!
Радвай се, ти, който непрестанно си пребивавал в пост и молитва!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 9.
Ти показа превелико усърдие в просвещението на нашия народ, светителю отче Клименте, и затова великият цар Симеон те проводи за архипастир в Охрид. А людете Божии, като видяха новопросиял архиерей от своя род, благодариха Богу и с радост запяха: Алилуия!

Икос 9.
Мъдрословесни витии не смогват да възхвалят многостранните твои трудове, светителю отче Клименте, защото ти всестранно и справедливо си родил Божието свещенство: достойно си възвеждал в свещенически сан, неуките си обучавал на писмо, на преуспяващите си преподавал Божията премъдрост – за всички си бил всичко, та по всякакъв начин да приготвиш мнозина за служба на народа, затова ние те прославяме, възклицавайки:
Радвай се, светило на архиерейското служение!
Радвай се, поборниче срещу всяка ерес!
Радвай се, архипастирю на словесното стадо!
Радвай се, вместилище на всяко дарование небесно!
Радвай се, пример на беззаветно светителство!
Радвай се, образец на богомъдро учителство!
Радвай се, на благоговейното свещенство украшение!
Радвай се, небесни зефир на духовното утешение!
Радвай се, неизтощими източниче на всяко усърдие!
Радвай се, кротки наставниче на всяко поучение!
Радвай се, непоколебими стълбе на православието!
Радвай се, небесно съкровище на българската страна!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 10.
Ти пожела да спасиш повереното ти от Бога стадо, светителю отче Клименте, и затова неуморно обходи с апостолска ревност цялата страна, изкоренявайки всяко идолослужение, призовавайки народа към спасение и утвърждавайки всячески православието, за да можем всички с едни уста и едно сърце да пеем на Христа: Алилуия!

Икос 10.
Крепост и защита на всички ни си ти, светителю отче Клименте: ти помагаш на безпомощните, ти се застъпваш за онеправданите, ти чудотворно укрепваш разслабените, изправяш хромите, даваш зрение на слепите. Затова ние те прославяме с тая похвална песен:
Радвай се, ти, който си въздигнал манастир на изцелителя свети Пантелеймон!
Радвай се, ти, който като него си получил от Бога благодат за изцеление!
Радвай се, ти, който избавяш от беди ония, които те почитат!
Радвай се, ти, който успокояваш душите на ония, които прибягват към тебе!
Радвай се, защото под твоето крило ние се запазваме от напасти!
Радвай се, защото пред твоето лице ние горещо се каем за греховете си!
Радвай се, ти, който се издигаш в съвършенството към Небесния Отец!
Радвай се, ти, който имаш любовта на Добрия Пастир – Христа!
Радвай се, ти, който обладаваш всички добродетели!
Радвай се, ти, който си преминал този свят в ангелско житие!
Радвай се, защото те слави целият православен български народ!
Радвай се, защото те чествуват всички православни църкви!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 11.
За да възнасяш молитви към Бога в монашеско безмълвие и да се приготвиш за отхождение от мира сего, ти си пожелал, светителю отче Клименте, да се отдалечиш в манастир, а на светителското ти място да дойде друг, който ще може да пее бодро Богу: Алилуия!

Икос 11.
Но благоверният цар Симеон, виждайки в тебе незаменим богосияен светилник, не искаш да те отпусне. Тъй и ние, привързани духовно към светите ти нозе, молим те да пребиваваш неотлъчно с нас и от чисто сърце ти пеем тая богохвална песен:
Радвай се, защото си достигнал безстрастието на безплътните!
Радвай се, защото си придобил достойнствата на ангелите!
Радвай се ти, който си възненавидял фарисейското високомерие!
Радвай се, ти, който си обикнал митаревото смирение!
Радвай се, ти, който си наставлявал с боговдъхновени поучения твоето паство!
Радвай се, ти, който си запазил от всякакви ереси твоите люде!
Радвай се, първопрестолниче на нашите свети архиереи!
Радвай се, наставниче на нашите благоговейни свещеници!
Радвай се, ти, който си угодил на Бога с чистите си добродетели!
Радвай се, ти, който си възрадвал ангелите с християнската си правда!
Радвай се, защото сега си наследник на вечния блажен живот!
Радвай се, защото ти изливаш благодат върху ония, които прибягват към тебе!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 12.
Тогава Небесният Цар, като пожела да ти даде благодатта на вечната награда, изпрати ти, светителю отче Клименте, предсмъртна помощ. А ти, като предусети смъртния си час благослови твоя народ и така в Христов мир предаде светата си душа в Божи ръце, пеейки Богу безконечно във вечността: Алилуия!

Икос 12.
Като ти пеем тия похвални песни, светителю отче Клименте, ние прославяме многобройните чудеса, извършени пред твоите свети мощи: бесове биват прогонени, сухи ръце и нозе биват съживявани, слепи очи биват отваряни: затова ние непрестанно ти пеем:
Радвай се, защото твоите свети мощи ни дават духовно изцеление!
Радвай се, защото молитвата в твоя свят храм носи избавление от всички болести!
Радвай се, чудотворче, който съживяваш сухи членове!
Радвай се, противоборче, който освобождаваш хората от бесове!
Радвай се, защитниче, който ни защитаваш от вражески нападения!
Радвай се, целебниче, който ни лекуваш от всички страсти!
Радвай се, ти, който осветляваш пътя на православните люде!
Радвай се, ти, който извеждаш техните души от мрака в светлината!
Радвай се, ти, който си източник на неизброими чудеса!
Радвай се, ти, който си похвала на православния свят!
Радвай се, ти, който си сияйна слава на Охридския град!
Радвай се, ти, който си духовна твърдина на българския народ!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 13.
О, преблажени светителю отче Клименте! Приеми тази наша скромна похвала, която ние ти принасяме от дълбините на сърцата си и не преставай да утвърждаваш Своя народ в православната вяра. Дай ни чрез твоите молитви пред Бога прощение на греховете, та да се сподобим и ние заедно с тебе и с всички светии да пеем на Светата Троица хвалебно: Алилуия!

/ този кондак се чете три пъти и след това икос 1 и пак кондак 1 /


МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

О, великий Божий угодниче и всеблагий наш отче Клименте Охридски чудотворче! Ти, който озари на длъж и на шир българската земя със светлината на евангелската истина, послушай нас, които с вяра прибягваме до твоето застъпничество и с гореща молитва те призоваваме на помощ! Дарувай ни добро здраве и всяко земно благополучие, избавяй ни от стрелите на лукавия, утвърди ни в евангелската правда, укрепи ни в любовта към Бога и към ближния и ни подкрепи в подвига на благодатното възхождане по небесната лествица на вечното спасение. Огради и занапред с душеспасителни грижи твоето правоверно българско паство и го запази от военно нашествие, от вътрешни метежи, от земетръс, от глад и от всяко зло и беда. Бъди му всегдашен небесен покровител, за да пребъдва в свобода и благоденствие, в любов и благочестие, в мир и благоплоден възход. Както някога си удостоявал с милостта си всички, които с вяра, прибягвали до светителския ти престол, така сега помилвай нас, които с жива вяра падаме пред светите ти мощи и усърдно те молим : облечи ни в духовна сила, за да изпълняваме заветите на Христовото евангелие и ни утвърди в пътя на евангелските добродетели , та чрез подвига на благочестието и чрез твоето невидимо застъпничество да преминем мирно и безбедно житейското си поприще, да прекараме тих и безгрешен живот в този век, а в бъдещия да се удостоим да чуем Христовия блажен и спасителен зов: “Дойдете вие благословени на Отца Ми и наследете царството, приготвено вам от създание мира!” Амин!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου